Dostępne formy pomocy

 

 

 

Zmiana przepisów
Ze względu na zmianę przepisów wynikającą z art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Świadczenia – stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga – przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”, podczas wypełniania wniosków proszę zwrócić uwagę na część dotyczącą oświadczenia i wpisać łączną liczbę lat studiów, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata studiów, w tym rozpoczęte kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i innych uczelniach (przykładowo: podjąłeś studia w r.a. 2015/2016, ale rezygnowałeś w tym samym roku, później podjąłeś studia w r.a. 2016/2017 i w tym samym roku zostałeś skreślony – liczymy to jako dwa lata studiów, gdy teraz studiujesz od r.a. 2018/2019 to mięło Ci w sumie: pięć lat studiów).

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 1a** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik zapomoga - wniosek o przyznanie zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

 

*W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego – załącznik nr 4.

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000667/O/M20200667.pdf