Ogłoszenia

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla studentów kierunku „Informatyka”, Mechatronika” oraz ”Zarządzanie i inżynieria produkcji” – studia drugiego stopnia dotyczące przyznania pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

Informacja o łącznej kwocie stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studenta

Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838) wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Z powyższego wynika, że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studenta nie może być wyższa niż 2435,80 zł (38% x 6410 zł).

Dostępne formy pomocy

 UWAGA STUDENCI!!!

W roku akademickim 2020/2021, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczeń dla studentów (stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) należy:

1) zarejestrować każdy wniosek przez Wirtualny Dziekanat (zakładka Stypendia/Wnioski/Złóż wniosek);

2) skonsultować wszystkie dokumenty elektronicznie  za pośrednictwem aplikacji TEAMS z pracownikiem Działu Spraw Studenckich i Kształcenia (dotyczy wyłącznie stypendium socjalnego). W tym celu należy ustalić termin konsultacji poprzez system kolejkowy. Pracownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia połączy się z Państwem w terminach ustalonych w systemie kolejkowym. Proszę założyć margines bezpieczeństwa czasowego 10- 15 minut;

3) w trakcie konsultacji poprzez platformę TEAMS konieczne jest posiadanie zeskanowanych dokumentów;

4) po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego przez pracownika Działu Spraw Studenckich i Kształcenia – kompletny wniosek w formie papierowej należy wysłać pocztą tradycyjną (na adres: ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz) lub elektronicznie przez e-PUAP (na adres: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU (pwszns)).

5) wniosek oraz wszelkie dokumenty dotyczące stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi nie wymagają konsultacji z pracownikiem Działu Spraw Studenckich i Kształcenia i po zarejestrowaniu mogą być przekazane do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia w sposób określony w pkt. 4.

Szczegółowa procedura składania wniosków

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej informacji

Wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny

 

Ustala się, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne na poziomie 1000 zł netto.

 

Zmiana przepisów
Ze względu na zmianę przepisów wynikającą z art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Świadczenia – stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga – przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”, podczas wypełniania wniosków proszę zwrócić uwagę na część dotyczącą oświadczenia i wpisać łączną liczbę lat studiów, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata studiów, w tym rozpoczęte kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i innych uczelniach (przykładowo: podjąłeś studia w r.a. 2015/2016, ale rezygnowałeś w tym samym roku, później podjąłeś studia w r.a. 2016/2017 i w tym samym roku zostałeś skreślony – liczymy to jako dwa lata studiów, gdy teraz studiujesz od r.a. 2018/2019 to mięło Ci w sumie: pięć lat studiów).

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 1a** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA w INSTYTUCIE TECHNICZNYM o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

WNIOSEK do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny.

OŚWIADCZENIE

 

*W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego – załącznik nr 4.

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000667/O/M20200667.pdf