OFERTA EDUKACYJNA

Studia pierwszego stopnia

E-Administracja

Charakterystyka

e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania.

Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w swojej działalności wykorzystują wyspecjalizowane systemy informatyczne, ułatwiające zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami; w przypadku zaś jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniem usług publicznych. Kierunek ten stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej. W toku studiów stosowane są nowoczesne metody zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów i praktyków, mających doświadczenie zawodowe, związane z administracją i zarządzaniem publicznym. Ponadto część programu studiów realizowana jest w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w ramach rozbudowanego systemu praktyk zawodowych.

 

Nazwa kierunku studiów: e-Administracja

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami, Administracja w społeczeństwie informacyjnym

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktycznyForma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych: 600 godzin

 

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku e Administracja

(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Postępowanie administracyjne, Zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Zarządzanie w sektorze publicznym, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,Podstaw gospodarki nieruchomościami, Podstawy informatyki i technologie informacyjne, Cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, Projektowanie serwisów internetowych i grafika komputerowa, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, E-biznes, Systemy wspomagania decyzji, E-bankowość.

prof kudłacz film o ie

Film o kierunku E-Administracja

Umiejętności

Podstawowymi umiejętnościami jakimi, każdy student będzie mógł operować po ukończeniu studiów to:

1. wykorzystywanie technologii w funkcjonowaniu elektronicznej administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

2. zarządzanie informacjami i projektami informatycznymi

3. określanie stopnia bezpieczeństwa informatycznego w administracji

4. projektowanie, wykorzystywanie stron internetowych oraz grafiki komputerowej

5. posługiwanie się przepisami prawa oraz formułowanie pism urzędowych

Praktyki

Studenci odbywają praktyki zawodowe na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem, w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych, takich jak,Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu,Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Miasta Nowego Sącza, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Urząd Miejski w Bobowej, Urząd Gminy Chełmiec, Urząd Gminy w Łącku oraz przedsiębiorstwa z obszaru powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz miasta Nowego Sącza.Wydłużony okres praktyk zawodowych stwarza nie tylko możliwość praktycznej weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności, ale w wielu przypadkach również poznania przyszłego pracodawcy.

Co po studiach?

Celem kształcenia na kierunku e-Administracja jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i bieżącej obsługi systemów informatycznych, baz danych, wykorzystywanych do usprawniania funkcjonowania zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Studia przeznaczone są dla przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, pracowników firm oraz instytucji publicznych i pozarządowych. Mają one na celu ukazanie im możliwości wykorzystania e-administracji i e-usług w swojej działalności. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami, których wiedza i kompetencje stanowić będą o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz o jakości świadczonych usług w administracji publicznej.

Plany studiów i karty przedmiotów

 

Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

e-Administracja

 

Studia niestacjonarne:

e-Administracja

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.

 

Ekonomia

Charakterystyka

Kształcenie na tym kierunku jest skoncentrowane na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko – jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. Przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

 

1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Gospodarka i finanse sektora publicznego, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 525 godzin

 

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Ekonomia

(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.

Umiejętności

Podstawowymi umiejętnościami jakimi, każdy student będzie mógł operować po ukończeniu studiów to:

1. analizowanie i ocena procesów w sferze dóbr i usług publicznych oraz prywatnych,

2. przygotowanie planu finansowego firmy oraz prowadzenie dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,

3. przygotowanie i ocenianie projektów inwestycyjnych

4. przygotowanie projektów działań związanych z monitoringiem kosztów,

5. efektywne zarządzanie projektami, wykorzystywanie systemów informatycznych i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania.

Praktyki

W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych, organizacjach i instytucjach publicznych, na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem, np. Urzędem Miasta Nowego Sącza, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Wiśniowskim Sp. z o.o S.K.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o.. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu. Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu, Biurem Rachunkowym Standard, Kancelarią Podatkową Patron. ING bankiem Śląskim Oddział w Nowym Sączu.

Wydłużony okres praktyk zawodowych stwarza nie tylko możliwość praktycznej weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności, ale w wielu przypadkach również poznania przyszłego pracodawcy.

Co po studiach?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy i realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich oraz marketingowych w takich podmiotach jak:

przedsiębiorstwa, banki, instytucje sektora publicznego i pozarządowego. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku ekonomia pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Plany studiów i karty przedmiotów

Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

Ekonomia

 

Studia niestacjonarne:

Ekonomia

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.

 

 

Zarządzanie

Charakterystyka

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania różnymi podmiotami gospodarczymi, zarówno w obszarze gospodarki rynkowej, jak i publicznej.

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, m.in.: w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Realizowane studia na kierunku Zarządzanie stanowią kompleksową ofertę, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Biznes i innowacje

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 525 godzin

 

Przykłady przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Zarządzanie

(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.

 

Umiejętności

Podjęcie studiów na kierunku Zarządzanie umożliwi nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przydatnych na współczesnym rynku pracy tj.:

1. analizowanie oraz interpretowanie procesów i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu,

2. zarządzanie różnorodnymi organizacjami,

3. sprawne organizowanie pracy współczesnych organizacji,

4. zarządzanie m.in.: wiedzą, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, ryzykiem, finansami,

5. planowanie i wdrażanie innowacji,

6. planowanie biznesu oraz poszykowanie zewnętrznych źródeł jego inicjowania i wspierania jego rozwoju,

7. negocjowanie i efektywne komunikacje interpersonalne,

8. planowanie i realizowanie działań w zakresie marketingu i public relations,

9. posługiwanie się specjalistycznym językiem z zakresu zarządzania,

10. analizowanie, wnioskowanie, podejmowanie decyzji.

 

Praktyki

Podczas studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w różnych organizacjach tj.: przedsiębiorstwach , bankach ,instytucjach ubezpieczeniowych, fundacjach, stowarzyszeniach, zlokalizowanych głównie w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim oraz mieście Nowy Sącz.

Co po studiach?

Kończąc studia na kierunku Zarządzanie, absolwent będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu organizacji i zarządzania, posiadając zarazem niezbędne kompetencje społeczne pozwalajże mu na podjęcie pracy menedżera na różnych szczeblach zarządzania organizacjami.

Będzie on mógł również podjąć zatrudnienie we wszystkich branżach i sektorach gospodarki, w sferze publicznej jak prywatnej, a także w organizacjach non-profit. Ma również wiedzę i umiejętności do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Plany studiów i karty przedmiotów

Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

Zarządzanie

 

Studia niestacjonarne:

Zarządzanie

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.

 

Studia drugiego stopnia

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

Charakterystyka

Kierunek studiów drugiego stopnia: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym stanowi kolejny element poszerzenia oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.


Dlaczego warto studiować Ekonomikę i organizację przedsiębiorstw?

W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, program kształcenia na studiach wyższych wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Studia drugiego stopnia Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym absolwentów studiów pierwszego stopnia. Pozwalają także na zwiększenie mieszkańcom Sądecczyzny dostępu do edukacji na poziomie magisterskim.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym pozwoli jego absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z racji interdyscyplinarnego charakteru programu kształcenia, umożliwią podjęcie aktywności zawodowej na terenie całego kraju. Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw są ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w m.in. przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach finansowych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Realizacja celu ogólnego kształcenia przejawiać się będzie m.in. poprzez:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;

 • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;

 • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;

 • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

 • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;

 • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;

 • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Opis kwalifikacji absolwenta

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Student kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, dla skutecznej realizacji swych zadań – rozwinie kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Przedmioty zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i pozostałe. W ramach przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach przedmiotów wybieralnych – przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów, są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej (wykorzystanie narzędzi informatycznych, symulacje, case study, realne problemy rozwiązywane przez studentów w ramach praktyk). Studenci w jak największym stopniu będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw nabędzie właściwą dla kierunku wiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i uzyskania tytułu magistra jest uzyskanie 120 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej przez recenzenta.

Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (120 ECTS)

Czas trwania praktyk zawodowych: 3 miesiące

Język obcy: Język angielski, język do wyboru

Ponadto, studenci opisanego kierunku mogą brać udział w wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżając na 1 lub 2 semestry do partnerskich uczelniach zagranicznych, m.in. w: Hiszpanii, Włoszech, Turcji i na Węgrzech. Studenci i absolwenci mogą także odbywać praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy) w wybranej firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie w krajach członkowskich UE.


Opis zasad rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku przypisanym do:

1. Dziedziny nauk społecznych,
2. Dyscyplin naukowych:

• Ekonomia i finanse

• Geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

• Nauki o bezpieczeństwie

• Nauki o komunikacji społecznej i mediach

• Nauki o polityce i administracji

• Nauki o zarządzaniu i jakości

• Nauki prawne

• Nauki socjologiczne

• Pedagogika

• Prawo kanoniczne

• Psychologia

3. Uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w dziedzinach i dyscyplinach naukowych niewymienionych powyżej.

Listę rankingową kandydatów, o których mowa w punkcie 1 i 2 tworzy się biorąc pod uwagę końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów.
Kandydatów, o których mowa w 3 punkcie, przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Podczas egzaminu wstępnego, kandydat powinien wykazać się:

 • wiedzą z zakresu ekonomii
 • znajomością bieżących problemów gospodarczych,
 • umiejętnością zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu.

Proponowane obszary problemowe zagadnień egzaminacyjnych znajdują się TUTAJ

decyzja copy

Plany studiów i karty przedmiotów

Profil Praktyczny

 

Studia stacjonarne:

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

Studia niestacjonarne:

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.

 

Studia podyplomowe

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • pracownicy służb społecznych (gminnych, miejskich ośrodków pomocy społecznych, powiatowych centrów pomocy społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej)
 • pracownicy samorządowi zajmujący się polityką społeczną

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 198

Lliczba punktów ECTS: 42

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 650 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do pracy w różnych jednostkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, polityką społeczną i prawem pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych zgodne z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64)

Plan studiów

Plan studiów

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • menedżerowie służby zdrowia – kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej
 • pracownicy wydziałów zdrowia
 • lekarze, ordynatorzy, pielęgniarki
 • pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej
 • pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 206

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat zarządzania w ochronie zdrowia oraz powiązań z innymi dziedzinami sektora publicznego
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, etyki w ochronie zdrowia oraz ich implikacje w zarządzaniu
 • zna założenia dotyczące funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz innych krajach
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
 • wykazuje się podstawową wiedzą dotyczącą marketingu, zarządzania personelem, przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w obszarze ochrony zdrowia
 • wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną,posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy: analizowaniu, prognozowaniu i rozwiązywaniu sytuacji zachodzących w ochronie zdrowia oraz potrafi podjąć działania praktyczne
 • wypowiada się na temat określonych zagadnień z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego
 • planuje, organizuje i prowadzi działania związane z rozwojem, strategią zakładu opieki zdrowotnej i regionalnej polityki zdrowotnej
 • zarządza personelem i zakładem opieki zdrowotnej

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań zarządzających w różnych zakładach opieki zdrowotnej
 • komunikowania się w grupie współpracowników
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i odpowiedzialnego stosowania prawa w pracy zawodowej
 • kierowania personelem oraz przyjmowania różnych ról społecznych, wynikających z pracy zawodowej,współpracy z różnymi podmiotami funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, administracji samorządowej i rządowej oraz środowiskiem lokalnym samodzielnej i twórczej pracy w realizacji zadań związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia

Plan studiów

Plan studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci

 • absolwentów wszystkich kierunków studiów (pierwszego i drugiego stopnia), pragnący uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy zajmują się zagadnieniami, związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 190

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, samorządach lokalnych itp.) funkcjonujących na konkurencyjnym rynku pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, systemu ubezpieczeń społecznych, negocjacji, technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • na założenia dotyczące funkcjonowania organizacji publicznych i przedsiębiorstw w Polsce oraz innych krajach
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą profesjonalnych narzędzi i technik służących do pozyskiwania i wykorzystywania informacji w zarządzaniu zasobami organizacji

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną
 • posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy: analizowaniu, prognozowaniu i rozwiązywaniu sytuacji zachodzących w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz potrafi podjąć działania praktyczne
 • wypowiada się na temat określonych zagadnień z zakresu ZZL z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej i potrafi pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk zachodzących w organizacji publicznej i przedsiębiorstwie
 • potrafi prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania organizacji publicznej i przedsiębiorstw
 • zarządza zasobami ludzkimi w organizacji publicznej i przedsiębiorstwie

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach
 • komunikowania się z grupą współpracowników
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosowania przepisów prawa w pracy zawodowej
 • kierowania personelem oraz przyjmowania różnych ról społecznych, wynikających z pracy zawodowej
 • doskonalenia i aktualizowania nabytej wiedzy i umiejętności, a także rozumienia potrzeby stałego dokształcania się

Plan studiów

Plan studiów

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

Rekrutacja - krok po korku

Wymagane dokumenty

Druki do pobrania

Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych

PODSTAWOWE INFORMACJE O INSTYTUCIE

Baza dydaktyczna Instytutu

Czasopismo Instytutu Ekonomicznego

Film o instytucie

Biblioteka uczelniana

Dom Studenta

OFERTA AKTYWNOŚCI DODATKOWYCH

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Erazmus+

Koła Naukowe

Projekty pozwalające na podniesienie kompetencji Studentów Instytutu

Konferencje i sympozja organizowane przez Instytut

Pływalnia / Siłownia / Korty tenisowe / Hala treningowa

STYPENDIA

Własny Fundusz Stypendialny

Pomoc materialna