Rada instytutu pełni rolę opiniodawczo-doradczą.

Radę instytutu powołuje i odwołuje dyrektor instytutu.

Do zadań Rady Instytutu należy w szczególności:

 •  opiniowanie planów rozwoju instytutu na dany rok akademicki;
 •  opiniowanie programów studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu;
 •  opiniowanie organizacji i funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia;
 •  opiniowanie tematów i zakresu prac dyplomowych;
 •  opiniowanie zmian zapewniających wewnętrzny rozwój instytutu;
 •  realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytutu, niezastrzeżonych dla statutowych organów Uczelni.

W skład Rady Instytutu wchodzą: 

 • dyrektor instytutu jako przewodniczący;
 • zastępca dyrektora instytutu;
 • kierownicy zakładów;
 • przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 • po jednym pracowniku posiadającym co najmniej stopień doktora z każdego kierunku studiów, reprezentującym wiodącą dyscyplinę naukową;
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego;
 • przedstawiciel opiekunów praktyk zawodowych studentów wyznaczony przez dyrektora instytutu;
 • przedstawiciel studentów delegowany przez organ samorządu studentów.

Skład Rady Instytutu Ekonomicznego

 1. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – przewodniczący
 2. dr Marek Reichel
 3. prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 4. prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 5. prof. dr hab. Marek Słociński
 6. prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 7. dr hab. Bogusz Mikuła, prof. PWSZ
 8. dr hab. Agata Niemczyk, prof. PWSZ
 9. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. PWSZ
 10. dr Honorata Trzcińska
 11. mgr Judyta Witowska
 12. Paulina Bachula – przedstawiciel studentów