Charakterystyka

Na współczesnym rynku pracy, w dobie szybkiego rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje szybka transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Dotychczas zdobywane umiejętności zawodowe w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne.

Prowadzony kierunek studiów e-Administracja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwala wykształcić studentów - przyszłych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-Administracji.

e-Administracja - to interdyscyplinarny kierunek, który łączy wiedzę z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania.

Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w swojej działalności wykorzystują wyspecjalizowane systemy informatyczne, ułatwiające zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami; w przypadku zaś jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniem usług publicznych. Kierunek ten stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej.

W toku studiów stosowane są nowoczesne metody zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów i praktyków, mających doświadczenie zawodowe, związane z administracją i zarządzaniem publicznym. Ponadto część programu studiów realizowana jest w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w ramach rozbudowanego systemu praktyk zawodowych.

Oferta adresowana jest nie tyko do absolwentów szkół średnich, ale również dla osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzając wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy np. w e-urzędzie.
Istotne jest przygotowanie zawodowe e-urzędnika, potrafiącego poruszać w przepisach prawa administracyjnego, tworzyć profesjonalną dokumentację oraz wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Nazwa kierunku studiów: e-Administracja

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami, Administracja w społeczeństwie informacyjnym

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych: 736 godzin

 

Przykłady zajęć realizowanych w toku studiów na kierunku e Administracja

(Uwaga: dobór zajęć zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Postępowanie administracyjne, Zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Zarządzanie w sektorze publicznym, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,Podstaw gospodarki nieruchomościami, Podstawy informatyki i technologie informacyjne, Cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, Projektowanie serwisów internetowych i grafika komputerowa, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, E-biznes, Systemy wspomagania decyzji, E-bankowość.

prof kudłacz film o ie

Film o kierunku E-Administracja

Umiejętności

Podstawowymi umiejętnościami jakimi, każdy student będzie mógł operować po ukończeniu studiów to:

1. wykorzystywanie technologii w funkcjonowaniu elektronicznej administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

2. zarządzanie informacjami i projektami informatycznymi

3. określanie stopnia bezpieczeństwa informatycznego w administracji

4. projektowanie, wykorzystywanie stron internetowych oraz grafiki komputerowej

5. posługiwanie się przepisami prawa oraz formułowanie pism urzędowych

Praktyki

Praktyka zawodowa, stanowi integralną część programu studiów na kierunku e-Administracja ze względu na jej profil praktyczny. W 3-letnim cyklu kształcenia, założono realizowanie celów i zadań praktyki zawodowej równolegle z zajęciami teoretycznymi, co umożliwi wszechstronne przygotowanie studentów do podjęcia w przyszłości pracy na stanowiskach w obszarze studiowanego kierunku. Odbycie praktyki zawodowej jest okazją do konfrontacji przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas realizacji programu studiów. Praktyka zawodowa stwarza również warunki do aktywizacji zawodowej studenta, w tym samodzielne poszukiwanie informacji do napisania pracy dyplomowej.

Studenci odbywają praktyki zawodowe na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem i grupą zajęć specjalizacyjnych, tj. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych i przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną, w jednostkach świadczących usługi publiczne czy w organizacjach pozarządowych.

Uzyskana w ramach praktyki zawodowej wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają gwarancję fachowości oraz wysokiego profesjonalizmu i stanowią podstawę właściwej adaptacji do oczekiwań pracodawcy.

Co po studiach?

Celem kształcenia na kierunku e-Administracja jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i bieżącej obsługi systemów informatycznych, baz danych, wykorzystywanych do usprawniania funkcjonowania zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowanym zawodowo pracownikiem posiadającym kwalifikacje cenione na współczesnym rynku pracy, którego wiedza i kompetencje stanowić będą o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz o jakości świadczonych usług w administracji publicznej.

Może podejmować pracę na różnorodnych stanowiskach głównie w administracji publicznej, ale również biznesowej, w sferze usług społecznych, w podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych i konsultingowych. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Plany studiów i karty przedmiotów

 

 Profil praktyczny

Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

 

Studia stacjonarne:

e-Administracja

 

Studia niestacjonarne:

e-Administracja

 

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.