Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • pracownicy służb społecznych (gminnych, miejskich ośrodków pomocy społecznych, powiatowych centrów pomocy społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej)
 • pracownicy samorządowi zajmujący się polityką społeczną

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 198

Lliczba punktów ECTS: 42

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 650 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do pracy w różnych jednostkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, polityką społeczną i prawem pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty uczenia się

Zakładane efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych zgodne z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64)

Plan studiów

Plan studiów

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • menedżerowie służby zdrowia – kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej
 • pracownicy wydziałów zdrowia
 • lekarze, ordynatorzy, pielęgniarki
 • pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej
 • pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 206

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty uczenia się

Zakładane efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat zarządzania w ochronie zdrowia oraz powiązań z innymi dziedzinami sektora publicznego
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, etyki w ochronie zdrowia oraz ich implikacje w zarządzaniu
 • zna założenia dotyczące funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz innych krajach
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
 • wykazuje się podstawową wiedzą dotyczącą marketingu, zarządzania personelem, przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w obszarze ochrony zdrowia
 • wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną,posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy: analizowaniu, prognozowaniu i rozwiązywaniu sytuacji zachodzących w ochronie zdrowia oraz potrafi podjąć działania praktyczne
 • wypowiada się na temat określonych zagadnień z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego
 • planuje, organizuje i prowadzi działania związane z rozwojem, strategią zakładu opieki zdrowotnej i regionalnej polityki zdrowotnej
 • zarządza personelem i zakładem opieki zdrowotnej

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań zarządzających w różnych zakładach opieki zdrowotnej
 • komunikowania się w grupie współpracowników
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i odpowiedzialnego stosowania prawa w pracy zawodowej
 • kierowania personelem oraz przyjmowania różnych ról społecznych, wynikających z pracy zawodowej,współpracy z różnymi podmiotami funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, administracji samorządowej i rządowej oraz środowiskiem lokalnym samodzielnej i twórczej pracy w realizacji zadań związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia

Plan studiów

Plan studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci

 • absolwentów wszystkich kierunków studiów (pierwszego i drugiego stopnia), pragnący uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy zajmują się zagadnieniami, związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 190

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, samorządach lokalnych itp.) funkcjonujących na konkurencyjnym rynku pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Efekty uczenia się

Zakładane efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, systemu ubezpieczeń społecznych, negocjacji, technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • na założenia dotyczące funkcjonowania organizacji publicznych i przedsiębiorstw w Polsce oraz innych krajach
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą profesjonalnych narzędzi i technik służących do pozyskiwania i wykorzystywania informacji w zarządzaniu zasobami organizacji

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną
 • posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy: analizowaniu, prognozowaniu i rozwiązywaniu sytuacji zachodzących w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz potrafi podjąć działania praktyczne
 • wypowiada się na temat określonych zagadnień z zakresu ZZL z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej i potrafi pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk zachodzących w organizacji publicznej i przedsiębiorstwie
 • potrafi prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania organizacji publicznej i przedsiębiorstw
 • zarządza zasobami ludzkimi w organizacji publicznej i przedsiębiorstwie

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • podejmowania działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach
 • komunikowania się z grupą współpracowników
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosowania przepisów prawa w pracy zawodowej
 • kierowania personelem oraz przyjmowania różnych ról społecznych, wynikających z pracy zawodowej
 • doskonalenia i aktualizowania nabytej wiedzy i umiejętności, a także rozumienia potrzeby stałego dokształcania się

Plan studiów

Plan studiów