Integralną częścią programu studiów jest praktyka zawodowa. Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć. Studenci kierunku e-Administracja, Ekonomia i kierunku Zarządzanie rozpoczynają realizację praktyki zawodowej w V semestrze studiów. Studenci II stopnia studiów kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw realizują praktykę zawodową w semestrze I, II i III.
Z praktyki zawodowej mogą być zwolnieni ci spośród studentów studiów niestacjonarnych, których praca jest zbliżona z profilem wybranego kierunku.

Celem praktyki zawodowej jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach a także przygotowanie studentów do przyszłej pracy. W ramach praktyki zawodowej można zdobyć nowe umiejętności, a także sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach. Praktyka stwarza możliwości potwierdzania i rozwoju kompetencji zawodowych uzyskanych przez studentów w ramach wybranego kierunku kształcenia.

Praktyka odbywa się w oparciu o program praktyk i dokładny harmonogram. Student jest zobowiązany m.in. do prowadzenia Dziennika Praktyk, przestrzegania dyscypliny pracy obowiązującej w Zakładzie Pracy oraz odbywania praktyki w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK Z RAMIENIA UCZELNI:

  • mgr Alicja Bonarska-Treit,
  • dr Natalia Jaśkiewicz,
  • dr Halina Rechul,
  • mgr Judyta Witowska.

 

Informator na temat praktyk: kierunek e-Administracja

Informator na temat praktyk: kierunek Ekonomia

Informator na temat praktyk: kierunek Zarządzanie

Informator na temat praktyk: kierunek Ekonomika i finanse przedsiębiorstw