logo projektu

 

Zachęcamy studentów IJO do udziału w projekcie „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”

Projekt ten jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu i wdrażany w Akademickim Biurze Karier, funkcjonującym w strukturach uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r.- 30.06.2019 r.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i wzrost jakości usług, świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK).

Grupę docelową projektu stanowią studentki i studenci PWSZ w Nowym Sączu, ostatniego roku, kształcący się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia. W związku z jego realizacją rozszerzone zostaną usługi oferowane przez ABK dla studentów wszystkich Instytutów PWSZ w Nowym Sączu, kształcących się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (w liczbie 300 osób).

Na początku udziału w projekcie każdy uczestnik zostanie poddany „diagnozie”, czyli badaniu bilansu kompetencji „na wejściu”. Takie samo badanie „na wyjściu” będzie prowadzone przez doradcę zawodowego. Rodzaje i forma wsparcia „ścieżka wsparcia” dla każdego uczestnika projektu będzie dobierana adekwatnie do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z wynikiem badania (Karty oceny kompetencji uczestnika projektu).

Projekt przyczyni się także do wzmocnienia świadczonych usług przez podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w ABK, a co za tym idzie rozszerzenie oferty skierowanej dla studentów m.in: sesje coachingowe, współpraca z urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi, a także zakup profesjonalnego narzędzia diagnostycznego.

Projekt został ogłoszony w formie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08–00-ABK/17 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 88 182,50 zł z czego dofinansowanie wynosi 83 748,50 zł.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie