Rada Instytutu jest organem opiniodawczo-doradczym, powoływanym przez dyrektora na okres kadencji organów Uczelni. Funkcjonowanie Rady Instytutu reguluje statut Uczelni.

 

Do zadań Rady Instytutu należy w szczególności:

- opiniowanie planów i programów rozwoju instytutu na dany rok akademicki;
- opiniowanie planów studiów i programów kształcenia dla danego kierunku studiów;
- ocenianie jakości pracy w instytucie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji efektów kształcenia;
- opiniowanie organizacji i funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w instytucie;
- opiniowanie tematów i zakresu prac dyplomowych;
- opiniowanie zmian zapewniających wewnętrzny rozwój instytutu, nie zastrzeżonych dla innych organów Uczelni;
- realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytutu, nie zastrzeżonych dla statutowych organów Uczelni.

 

Skład Rady Instytutu Języków Obcych:

dr Robert Rogowski – przewodniczący RI
dr Jarosław Giza
dr Katarzyna Jasiewicz
dr Marta Kurzeja
dr Rachela Pazdan
dr Grzegorz Ziętala
mgr Anna Cetnarowska
mgr Jolanta Grygiel
mgr Bogusław Pajda
mgr Anna Pych