Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 435

Liczba punktów ECTS: 45

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 700 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III, potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych, zgodnie z wymaganiami § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-08/09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat struktury języka angielskiego oraz kultury angielskiego obszaru językowego zorientowaną na pracę z dziećmi w przedszkolu oraz w klasach I-III
 • zna elementarną terminologię z zakresu psychologii języka i dydaktyki, ma wiedzę na temat zagadnień odnoszących się do tych dziedzin i wie, jak ją wykorzystać w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • zna elementarną terminologię z zakresu dydaktyki języka angielskiego
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji procesu uczenia się i nauczania, posiada podstawową wiedzę o prawnych aspektach funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nauczania wczesnoszkolnego
 • ma podstawową wiedzę o metodach nauczania języka angielskiego, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w przedszkolach oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, wie jak należy je stosować i przestrzegać w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz wie, jak nauczać go w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym

Umiejętności

Absolwent:

 • wykorzystuje, analizuje, ocenia i użytkuje informacje pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych z pracą nauczyciela oraz selekcjonuje informacje dotyczące swojego zawodu
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • planuje i realizuje zadania związane z pracą z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • opracowuje diagnozę potrzeb dziecka w wieku od 3 do 10 lat
 • dokonuje samooceny własnej działalności pedagogicznej, argumentuje zasadność metod swojej pracy
 • przygotowuje w języku angielskim testy językowe na poziomie przedszkola oraz nauczania wczesnoszkolnego. Opracowuje materiały i testy związane z różnymi dziedzinami życia i kultury angielskiego obszaru językowego; wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje związane z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • samodzielnie przygotowuje i przedstawia w procesie nauczania prezentacje ustne w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, także przy zastosowaniu środków audiowizualnych
 • wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ESOKJ (poziom B2)

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • uczenia się przez całe życie, wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, zasad bhp, etyki zawodu oraz prawa oświatowego
 • współdziałania i pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, także z dziećmi dysfunkcyjnymi
 • rozwijania własnej osobowości, w szczególności wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności, odpowiedzialności
 • określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • uświadamiania dzieciom znaczenia języka angielskiego i związanej z nim kultury w kulturze europejskiej i światowej
 • aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola lub szkoły 

 

Plan studiów

Plan studiów

 

Specjalista językowo-biznesowy

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • osoby, które ukończyły co najmniej studia I-go stopnia i legitymują się znajomością języka angielskiego, przynajmniej na poziomie A2

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 330

Liczba punktów ECTS: 30

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 600 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci studiów podyplomowych zostaną przygotowani do sprawnej komunikacji z klientami zagranicznymi w języku angielskim oraz ograniczonej znajomości języka niemieckiego, niezbędnych w prowadzeniu własnej działalności biznesowej, a także do pracy w jednostkach działalności gospodarczej, zajmujących się marketingiem, promocją własnych towarów i usług na rynkach z obszaru państw anglo-języcznych

 

 Kontakt: Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-08/09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane, specjalnościowe efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego i w porównawczym odniesieniu do języka polskiego
 • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wymowa)
 • rozumie potrzebę precyzyjnego, poprawnego, merytorycznego i logicznego językowo wyrażania własnych oraz cudzych myśli i poglądów
 • ma podstawową wiedzę o instytucjach biznesu związanych z angielskim obszarem językowym
 • zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niemieckiego/rosyjskiego i w porównawczym odniesieniu do języka polskiego
 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z działalnością zawodową specjalisty językowego w świecie biznesu
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady oraz przepisy prawne w zakresie ochrony prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Absolwent:

 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie języka angielskiego
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie języka niemieckiego/rosyjskiego
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w języku angielskim własnych poglądów, jak i poglądów innych oraz potrafi formułować wnioski
 • porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, a komunikację przeprowadza w języku angielskim oraz języku polskim
 • korzysta z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype, msn) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów w języku angielskim
 • przygotowuje prezentacje multimedialną w języku angielskim
 • samodzielnie przygotowuje i przedstawia wystąpienie ustne w języku angielskim z zastosowaniem technik audiowizualnych
 • dokonuje poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze biznesowym z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • używa języka obcego (niemieckiego/rosyjskiego) na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • organizuje warsztat pracy związany ze świadczeniem specjalistycznych usług językowych w biznesie
 • wyszukuje informacje związane z pozyskiwaniem środków na wsparcie własnej działalności gospodarczej, dotyczącej rynku usług językowych
 • używa języka obcego (angielskiego) - specjalistycznego (ekonomicznego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • stosuje przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z działalnością specjalisty językowego w biznesie, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • rozumienia konieczności ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego
 • planowania działań i określania priorytetów mających na celu uzyskanie realizacji stawianych przez siebie lub innych zadań
 • współpracy w grupie, również interkulturowej, przyjmując różne role i biorąc na siebie odpowiedzialność za efekty pracy indywidualnej i zespołowej

 

 

Plan studiów

Plan studiów