Charakterystyka

Kierunek Fizjoterapia, jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne, profil praktyczny

Studia na kierunku fizjoterapia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które są niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia prawidłowa człowieka               

- fizjologia człowieka

-biomechanika z elementami kinezjologii

- terapia manualna

- kinezyterapia

- metody specjalne w fizjoterapii

- diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

- fizjoterapia kliniczna

Nabyte umiejętności m.in:

- dokonywania oceny funkcjonalnej pacjenta poddawanego fizjoterapii

- kwalifikowania, planowania oraz prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych

- zlecania i dostosowania wyrobów medycznych

- prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych

 

Możliwości pracy:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe)

 

 

 

 

 

 

Praktyki:

Student kierunku fizjoterapia zobligowany jest do odbycia uwzględnionych w planie studiów praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii, śródrocznych – wakacyjnych, po 2, 4, 6 i 8 semestrze (600 godzin), a także zaliczenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej (9,10 semestr po 480 godzin), łącznie 1560 godzin.

Praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia oraz innych podmiotach realizujących proces fizjoterapii zapewniających możliwość osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia charakterystycznych dla danej praktyki zawodowej.

*