Charakterystyka

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi w ustawie o sporcie.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia człowieka                               

- biomechanika

- pedagogika

- edukacja zdrowotna

- teoria i metodyka sportów indywidualnych  i zespołowych

Nabyte umiejętności m.in.:

- prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym

- dodatkowe kompetencje zgodnie z wybraną specjalnością studiów np. programowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej, projektowania i realizacji zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 
 Możliwości pracy:

- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe)

- ośrodki sportu i rekreacji

- zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodki gimnastyki korekcyjnej, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, jednostki służb mundurowych

Praktyki

W trakcie edukacji student kierunku wychowanie fizyczne realizuje 480 godzin praktyk zawodowych w semestrach III-VI. Praktyki zawodowe odbywają się w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej związanej z kierunkiem wychowanie fizyczne, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonanie czynności praktycznych przez studentów.

Praktyki zawodowe są organizowane w odpowiednich typach instytucji/placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje. Student odbywa je pod opieką pracownika (odpowiednio nauczyciela, instruktora, trenera, specjalisty) – opiekuna praktyki.