BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - ROK AKAD. 2019/2020

 

Charakterystyka

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury fizycznej, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach TKKF itp. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Ponadto, zgodnie z wybraną specjalnością studiów (jedną z pięciu) posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia człowieka                               

- biomechanika

- pedagogika

- edukacja zdrowotna

- teoria i metodyka sportów indywidualnych  i zespołowych

Nabyte umiejętności m.in.:

- prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym

- dodatkowe kompetencje zgodnie z wybraną specjalnością studiów np. programowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej, projektowania i realizacji zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 
 Możliwości pracy:

- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe)

- ośrodki sportu i rekreacji

- zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodki gimnastyki korekcyjnej, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, jednostki służb mundurowych

Praktyki

W trakcie edukacji, student kierunku wychowanie fizyczne, realizuje obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin, z zakresu: przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz (w zależności od wybranej specjalności studiów) z gimnastyki korekcyjnej, odnowy biologicznej, specjalizacji instruktorskiej, trenera personalnego, kinezygerontoprofilaktyki, wychowania fizycznego w służbach mundurowych.

 

 

 

Moduły specjalnościowe-Sylwetka Absolwenta

Studenci mają wybór czterech modułów specjalnościowych:

  • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
  • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
  • wychowanie fizyczne - trener personalny
  • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Wybór modułów specjalnościowych następuje pod koniec drugiego semestru studiów. Moduł jest uruchamiany przy minimalnej liczbie 30 osób chętnych.

wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną

Absolwent jest specjalistą gimnastyki korekcyjnej. Posiada umiejętność dokonywania diagnozy wad postawy ciała. Potrafi projektować i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz profilaktyczne z dziećmi w różnym wieku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz placówkach oświatowych, pozaszkolnych;

Absolwent jest specjalistą odnowy biologicznej. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Potrafi programować proces odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Jest przygotowany do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej w instytucjach kultury fizycznej, w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach szkoleniowo-sportowych, domach uzdrowiskowych, hotelach i ośrodkach SPA. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.

wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską

Absolwent jest specjalistą odnowy biologicznej. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Potrafi programować proces odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Jest przygotowany do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej w instytucjach kultury fizycznej, w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach szkoleniowo-sportowych, domach uzdrowiskowych, hotelach i ośrodkach SPA. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy;

Absolwent posiada kwalifikacje i tytuł instruktora sportu w jednym z wybranych sportów takich jak:

1. gimnastyka sportowa,2. lekka atletyka,

3. pływanie,

4. narciarstwo alpejskie,

5. koszykówka,

6. piłka nożna

7. piłka ręczna,

8. piłka siatkowa.

Jest przygotowany do pracy w klubach sportowych i innych instytucjach kultury fizycznej.

wychowanie fizyczne - trener personalny

Absolwent posiada kwalifikacje trenera personalnego. Potrafi projektować i realizować indywidualny program (plan) treningowy, dostosowany do potrzeb klienta, mający na celu kształtowanie sylwetki, podniesienie poziomu zdolności motorycznych i wydolności fizycznej organizmu. Jest przygotowany do pracy z osobami w różnym wieku, o różnym poziomie wydolności i sprawności fizycznej. Potrafi monitorować efekty procesu treningowego oraz motywować do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia. Posiada też umiejętności i kompetencje w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów odnowy biologicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w klubach fitness, klubach sportowych, ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych oraz w placówkach rekreacyjnych mających w swojej ofercie trening rekreacyjny i zdrowotny. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na usługi rekreacyjne.

wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, mających na celu utrzymanie lub podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną pozwalającą na demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji, samoobrony oraz uprawnienia ratownika wodnego. Jest przygotowany do pracy: w policji, służbie wojskowej, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej, Służbie Celnej, BOR, w służbach specjalnych (AW, ABW, SKW, SWW) i innych służbach mundurowych.