Przewodniczący: mgr Zbigniew MałekCzłonkowie:


dr hab. Robert Staszkiewicz, prof. nadzw.


dr Monika Bigosińska


Agnieszka Dębska- st. kierunku fizjoterapia


Klaudia Faron - st. kierunku wychowanie fizyczne

 

W ramach realizacji swoich zadań, Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

1) ocenia wdrażanie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie;

2) coroczne przeprowadza wewnętrzny audyt i opracowuje raport samooceny z każdego kierunku studiów;

3) w terminie do końca października, przedstawia raport samooceny Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Dyrekcji oraz Radzie Instytutu;

4) w terminie do końca listopada, przekazuje raport samooceny pozostałym dyrektorom instytutów;

5) w terminie do końca października, przedstawia Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

6) opracowuje i wdraża własne procedury podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów.