Studia pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są w Instytucie Pedagogicznym od 2007 roku. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy wśród, których jest wielu uznanych artystów, prezentujących swoje prace na wystawach w kraju i poza granicami, a także specjalistów, którzy przekazują studentom cenne umiejętności i wiedzę, niezbędne na współczesnym rynku pracy oraz w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

Systematycznie aktualizujemy treści kształcenia i doskonalimy bazę dydaktyczną, wyposażając pracownie i laboratoria. Monitorujemy losy naszych absolwentów, starając się zapewnić jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Kierunek prowadzony jest na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia studentom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Ponadto absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

 

Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

· realizację 960 godzin praktyki zawodowej, śródrocznej i ciągłej,

· organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

· organizację letnich plenerów artystycznych,

· profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

· prowadzenie instytutowej biblioteki,

· wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej (bezpłatnej dla osób z obywatelstwem polskim lub posiadających Kartę Polaka) gwarantującej zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 



Public Relations i reklama

Charakterystyka kierunku

Kierunek Public relations i reklama jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej. Kierunek Public relations i reklama charakteryzuje się przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy.

Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji dzięki świadomym, celowym, systematycznym i długotrwałym oddziaływaniom w dobie społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie istotnym zabiegiem z uwagi na funkcjonowanie podmiotów na dynamicznej arenie rynkowej.

Reklama jako jeden z kanałów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem stanowi ważny element strategii marketingowej oddziałującej na zachowania konsumenckie. W trosce o dbałość jakości komunikatów w tym obszarze, a jednocześnie zachowując intencje obejmujące rygory etyczne, konstruowanie kierunku Public Relations i reklama jest nie tylko reakcją na zapotrzebowanie na zasoby ludzkie lokalnego rynku w obszarze brandingu, komunikacji w social mediach, zarządzania marką w Internecie, ale ogólnego trendu w skali globalnej.

Intencje pracodawców, aby pozyskali specjalistów przygotowanych w praktyczny sposób do wykonywania zawodu są skorelowane z profilem i poziomem konstruowanego kierunku w PWSZ w Nowym Sączu. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia mediowego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji językowej (komunikacyjnej).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 



 

 

Studia drugiego stopnia

Pedagogika II stopnia

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:


1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

2) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

3) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

 

 

Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 3a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 3b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej,

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.

 

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA (PPiW)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie jednolite studia magisterskie) jest to nowy kierunek studiów w ofercie Instytutu Pedagogicznego, dający kwalifikacje nauczycielskie.


 

Absolwenci uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej w systemie placówek publicznych i niepublicznych. Kierunek prowadzony jest w formie stacjonarnej. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Uzyskują kwalifikacje zgodnie  z założeniem profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej, edukacyjnej i wychowawczej.

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • podstawy pedagogiki przedszkolnej,
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • współczesne koncepcje w kształceniu dzieci,
 • psychologia rozwoju dziecka,
 • trening kreatywności,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • strategie zabawowe i zadaniowe w nauczaniu języka obcego.

 To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w przedszkolach i w klasach 1-3 szkół podstawowych, kwalifikacje odpowiadają wymaganiom wynikającym z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasach 1-3 szkół podstawowych.
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
 • dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka, jest przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 • aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w przedszkolach, szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
 • pracy w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 •  prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia.

 

Absolwenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkolnictwo - przedszkola i szkoły (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówki przedszkolne, szkolne, publiczne, prywatne, społeczne, artystyczne w obszarze pracy z dzieckiem,
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+".

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 



 

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

rekrutacja it mgr 2021 851x315 v3
 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjecie na studia drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

harmonogram ii stopień 2021

 

 

 

it luty 2021

 

 

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 


 

KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE UDZIELAŁA RÓWNIEŻ WSZELAKICH INFORMACJI W GODZINACH DYŻURÓW

POD NUMEREM TELEFONU: 18 441 45 92

(godziny dyżurów będą zgodne z harmonogramem pracy komisji rekrutacyjnej)

oraz za pośrednictwem adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej - Instytut Pedagogiczny :

 harmonogram prac komisji rekrutacyjnej 2020

 


Studia podyplomowe

 

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci: absolwenci studiów wyższych: nauczyciele, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz pracownicy samorządowej administracji oświatowej – zainteresowani nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 400 zł

Opis uzyskanych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych: absolwent uzyskuje jedno z wymagań do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa: w art. 2 pkt. 1-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w § 1, pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597 z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 400 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy doskonalące

 Szkolenia

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach