Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, również w naszej Uczelni w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu jej funkcjonowania.

W związku z powyższym od 25 maja 2020 r.:

  • do końca sesji letniej przedłuża się kształcenie studentów w formie zdalnej, z wyjątkiem tych zajęć, których realizacja, w celu osiągnięcia efektów uczenia się, wymaga fizycznej obecności studenta. Dotyczy to w szczególności kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia oraz innych zajęć na ostatnim roku studiów w przypadku konieczności terminowego ich zakończenia. Harmonogramy tych zajęć zostaną udostępnione na stronach internetowych poszczególnych instytutów 25 maja. Szczegółowe procedury organizacji zajęć stacjonarnych określi odrębne zarządzenia rektora;
  • pracownicy administracyjni rektoratu i instytutów powracają do pracy stacjonarnej w godz. od 8.00 do 14.00. Na uzasadniony wniosek pracownika istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie zdalnym. Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy;
  • pracownicy techniczni oraz obsługi realizują swoje zadania w systemie zmianowym wg zasad określonych przez Kanclerza.

 

 

Osoby planujące wizytę w Instytucie proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty pod nr telefonu:

studia stacjonarne: 18 547–56–06

studia niestacjonarne oraz edukacja artystyczna : 18 441–45–92

 

Oczekując na wejście do budynku należy zachować odstęp minimum 2 metry oraz stosować osłonę nosa i ust.

 

Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby umówione, posiadające osłonę nosa i ust (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku lub przyłbica) oraz jednorazowe rękawiczki – zasada obowiązuje na terenie całego budynku!

 

 

 

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Instytutu Pedagogicznego podlegają kontroli temperatury ciała. Osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury oraz osoby z temperaturą ciała wyższą od 36,9 stopni nie będą wpuszczane do budynku Instytutu Pedagogicznego.

Po dokonaniu pomiaru temperatury osoba wchodząca:

- podpisuje oświadczenie,

zostaje wpisana przez pracownika obsługi do rejestru wejść (zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych: adres zamieszkania i nr telefonu).

 

 

Każdy powinien zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni:

Zarz._Nr_36_w_sprawie_zasad_weryfikacji_efektow_uczenia_sie_w_trakcie_zaliczen_i_egzaminow_konczacych_okreslone_zajecia_w_semestrze_letnim_roku_akademickiego_2019_2020

Zarz._Nr_37_w_sprawie_przywracania_stanu_funkcjonowania_i_dzialalnosci_Uczelni

Zarz._Nr_38_w_sprawie_okresl._warun._realiz._zajec_prowa._w_siedzibie_PWSZ_w_Nowym_Saczu_oraz_warun._korzyst._z_infrastruktury_Uczelni_zapew._bezp._osob_prowa._zajecia_i_bioracych_w_nich