[TRANSKRYPCJA}

Instytut Pedagogiczny utworzony został w 1998 jako jeden z trzech pierwszych Instytutów PWSZ w Nowym Sączu. Pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną zajmują powierzchnię ponad 1 500 m2. W Instytucie znajdują się sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pracownie niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym, w tym: pracownie artystyczne (grafiki, rzeźby i malarstwa), pracownie metodyczne (plastyki i techniki, terapii i logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej), testów psychologicznych oraz po dwie pracownie muzyki i pracownie komputerowe, a także sala nauki własnej studenta. W Instytucie zlokalizowana jest także czytelnia i biblioteka oraz punkt usług kserograficznych. Na terenie obiektu można korzystać z bezprzewodowego Internetu.Do dyspozycji studentów jest też bufecik. Budynek Instytutu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu m.in. winda oraz podjazdy. W Instytucie Pedagogicznym prowadzone są studia o profilu praktycznym na 3 kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika. Studia pierwszego stopnia: Logopedia – studia stacjonarne. Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja– studia stacjonarne i niestacjonarne. Doradztwo zawodowe– studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia drugiego stopnia: Logopedia – studia stacjonarne i niestacjonarne. Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym – studia stacjonarne i niestacjonarne. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studia pierwszego stopnia, stacjonarne. Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią. W naszym Instytucie funkcjonuje 5 zakładów: Pedagogiki i Nauk Pomocniczych, Resocjalizacji, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej, Metodyki i Podstaw Edukacji Dziecka, Edukacji Artystycznej i Struktur Wizualnych. Wszystkie kierunki studiów w Instytucie Pedagogicznym mają profil praktyczny, prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a trwają: 3 lata na studiach pierwszego stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu licencjata),2 lata na studiach drugiego stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu magistra), lub 5 lat na jednolitych studiach magisterskich. Towarzyszą im obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 3 lub 6 miesięcy. Od 2008 roku Instytut prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych – dotychczas ukończyło je już dwa tysiące osób. Obecnie oferta studiów obejmuje specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Organizacja i zarządzanie oświatą, Przygotowanie pedagogiczne, Terapia pedagogiczna, Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole. W zależności od potrzeb realizowane są także kursy dokształcające.Kadrę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego stanowią przede wszystkim profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. W ciągu minionego 20-lecia dyplom ukończenia studiów w Instytucie Pedagogicznym otrzymało około cztery tysiące osób, w tym ponad sześciuset absolwentów studiów niestacjonarnych. Działalność Instytutu Pedagogicznego wybiega daleko poza samo kształcenie. Pracownicy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia cykliczne, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Do tego typu inicjatyw należą m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania Współczesnej Edukacji ...”; Konkurs Matematyczny o Puchar Rektora; Konkursy Plastyczne; konferencje kół naukowych, a także wystawy artystyczne organizowane zarówno w Galerii naszej Uczelni, jak i w innych ośrodkach kultury. Ważną rolę odgrywa również współorganizacja wydarzeń, takich jak: Integracyjny Bal Karnawałowy „Radość Wasza – Radość Nasza” (ze Stowarzyszeniem „Beskidzkie Więzi”), Przegląd Teatralny Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu i Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Przebudzenie”; a także współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i Starym Sączu oraz koncerty muzyczne. Instytut Pedagogiczny bierze też aktywny udział w organizowanych w Uczelni imprezach popularno - naukowych, m.in. w Festiwalu Nauki i Małopolskiej Nocy Naukowców. Pracownicy i studenci Instytutu niezwykle aktywnie działają także na gruncie wydawniczym – dotychczas Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu wydało już ponad sześćdziesiąt prac naukowych, zarówno monografii, studenckich prac pokonferencyjnych, jak i publikacji w zakresie szeroko rozumianej działalności artystycznej. Na szczególną uwagę zasługują wydawane cyklicznie publikacje międzynarodowe, przygotowywane wraz z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu w Belgradzie w Serbii. Wielkim osiągnięciem Instytutu Pedagogicznego jest wydawany półrocznik naukowy „Erudito et Ars”. Czasopismo pomyślane zostało jako inicjatywa interdyscyplinarna, udostępniająca swoje łamy zarówno przedstawicielom nauk społecznych i szeroko rozumianej humanistyki, w tym nauk o sztuce. W Instytucie działa również 6 studenckich kół naukowych: Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe „Piekarnia”, Koło Naukowe Przyrodników, Studenckie Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, Koło Naukowe „Zabawa i Edukacja” Koło Naukowe „KADR”. Ich członkowie aktywnie włączają się w różnorodne działania o charakterze naukowym i popularnonaukowym. ZAPRASZAMY NA STUDIA W INSTYTUCIE PEDAGICZNYM! Dbamy o dobrą jakość kształcenia, co w kontekście przyszłej pracy zawodowej jest ważnym atutem.

Zobacz dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogicznym – zobacz film o Instytucie