[TRANSKRYPCJA}

Instytut Pedagogiczny utworzony został w 1998 roku jako jeden z trzech pierwszych Instytutów PWSZ w Nowym Sączu. Pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną zajmują powierzchnię ponad 1 500 m2. W Instytucie znajdują się sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pracownie niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym, w tym: pracownie artystyczne (grafiki, rzeźby, malarstwa i fotografii), pracownie metodyczne (plastyki, muzyki, techniki, terapii i logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej), testów psychologicznych, pracownie komputerowe, sala nauki własnej studenta. W Instytucie zlokalizowana jest także czytelnia i biblioteka oraz punkt usług kserograficznych. Na terenie obiektu można korzystać z bezprzewodowego Internetu. Do dyspozycji studentów jest też bufet. Budynek Instytutu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu m.in. winda oraz podjazdy. Instytut Pedagogiczny oferuje studia o profilu praktycznym na 4 kierunkach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Pedagogika studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, grupa zajęć specjalizacyjnych: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym, Logopedia.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego stopnia, stacjonarne, grupa zajęć specjalizacyjnych: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią, Public relations i reklama

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

W Instytucie Pedagogicznym funkcjonują 4 zakłady: Pedagogiki i Nauk Pomocniczych, Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Public Relations i Reklamy, Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych.

Wszystkie kierunki studiów w Instytucie Pedagogicznym mają profil praktyczny i trwają: 3 lata na studiach pierwszego stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu licencjata), 2 lata na studiach drugiego stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu magistra), lub 5 lat na jednolitych studiach magisterskich. W programie studiów zaplanowane są praktyki zawodowe w wymiarze 3 lub 6 miesięcy.

Od 2008 roku Instytut prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych – dotychczas ukończyło je już ponad dwa tysiące osób. W ofercie studiów podyplomowych znajduje się: Organizacja i zarządzanie oświatą, Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole. Kadrę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego stanowią profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy ze znaczącym dorobkiem naukowym oraz osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym z tytułem zawodowym magistra. W ciągu minionego 20-lecia dyplom ukończenia studiów w Instytucie Pedagogicznym otrzymało około cztery tysiące osób, w tym ponad sześciuset absolwentów studiów niestacjonarnych. Działalność Instytutu Pedagogicznego wybiega daleko poza samo kształcenie. Pracownicy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia cykliczne, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Do tego typu inicjatyw należą m.in.: krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, konferencje i seminaria kół naukowych, konkursy plastyczne, wystawy artystyczne organizowane w naszej Uczelni i w różnych ośrodkach kultury. Ważną rolę odgrywa również współorganizacja cyklicznych wydarzeń, takich jak: Integracyjny Bal Karnawałowy „Radość Wasza – Radość Nasza” (ze Stowarzyszeniem „Beskidzkie Więzi”), Przegląd Teatralny Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu i Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Przebudzenie”.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym Instytut Pedagogiczny z dobrym efektem współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i Starym Sączu. Instytut Pedagogiczny bierze też aktywny udział w organizowanych w Uczelni imprezach popularno-naukowych, m.in. w Festiwalu Nauki i Małopolskiej Nocy Naukowców. Pracownicy i studenci Instytutu niezwykle aktywnie działają także na gruncie wydawniczym – dotychczas Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu wydało już ponad sześćdziesiąt prac naukowych, zarówno monografii, studenckich prac pokonferencyjnych, jak i publikacji w zakresie szeroko rozumianej działalności artystycznej. Na szczególną uwagę zasługują wydawane cyklicznie publikacje międzynarodowe, przygotowywane wraz z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Belgradzkiego w Belgradzie w Serbii. Osiągnięciem Instytutu Pedagogicznego jest wydawany półrocznik naukowy „Erudito et Ars”. Czasopismo pomyślane zostało jako publikacja interdyscyplinarna z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o sztuce.

W Instytucie działa również 5 studenckich kół naukowych: Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, Koło Naukowe „Zabawa i Edukacja”, Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia”, Koło Naukowe „KADR”. Ich członkowie aktywnie włączają się w różnorodne działania o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Zapraszamy na studia w Instytucie Pedagogicznym! Dbamy o dobrą jakość kształcenia, co w kontekście przyszłej pracy zawodowej jest ważnym atutem.

Zobacz dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogicznym – zobacz film o Instytucie