Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są w Instytucie Pedagogicznym od 2007 roku. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy wśród, których jest wielu uznanych artystów, prezentujących swoje prace na wystawach w kraju i poza granicami, a także specjalistów, którzy przekazują studentom cenne umiejętności i wiedzę, niezbędne na współczesnym rynku pracy oraz w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

Systematycznie aktualizujemy treści kształcenia i doskonalimy bazę dydaktyczną, wyposażając pracownie i laboratoria. Monitorujemy losy naszych absolwentów, starając się zapewnić jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Kierunek prowadzony jest na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia studentom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Ponadto absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

 

Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

· realizację 960 godzin praktyki zawodowej, śródrocznej i ciągłej,

· organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

· organizację letnich plenerów artystycznych,

· profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

· prowadzenie instytutowej biblioteki,

· wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej (bezpłatnej dla osób z obywatelstwem polskim lub posiadających Kartę Polaka) gwarantującej zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Sztuk Wizualnych z Grafiką Projektową i Fotografią (SzWzGPiF)

 Sztuki Wizualne z Grafiką Projektową i Fotografią


czego uczymy 1

 

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz kreatywnego animatora kultury współczesnej i jej świadomego uczestnika. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych form wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Potrafi stosować analogowe i cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu, wyraża własne koncepcje artystyczne za pomocą fotografii. Potrafi wykonać transformacje plastyczne za pomocą technik cyfrowych, programów graficznych z wykorzystaniem możliwości współczesnych urządzeń i sprzętu.

Posiada przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, do prowadzenia działań z zakresu animacji sztuki, w mass mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych.

Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności twórczej z zakresu sztuk wizualnych oraz szeroko rozumianej grafiki projektowej, wydawniczej, reklamy, komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz do podjęcia pracy w studiach projektowych, w mass mediach i w obszarze internetowej komunikacji wizualnej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu sztuk wizualnych.

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu sztuk wizualnych z grafiką projektową i fotografią jest realizowana w formie stacjonarnej.

 

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • grafika,
 • podstawy fotografii,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • plenery artystyczne (wakacje letnie),
 • projektowanie w przestrzeni wirtualnej,
 • reklama produktu,
 • podstawy realizacji filmowej,
 • fotografia studyjna i użytkowa,
 • komputerowe programy graficzne,
 • reklama produktu.

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

jakie kwalifikacje 1

 Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych,
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć plastycznych w instytucjach oświatowo-wychowawczych i innych, w których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

co po studiach 1

 Absolwenci grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu Sztuk Wizualnych z Grafiką Projektową i Fotografią uzyskują przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • studia graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • drukarnie,
 • wydawnictwa,
 • studia fotograficzne,
 • muzea i galerie,
 • instytucje kulturalne i artystyczne,
 • szkoły podstawowe,
 • instytucje oświatowo-wychowawcze.

 

Absolwenci posiadają dodatkowe umiejętności: tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi oraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 Przedmioty realizowane w trakcie studiów

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

książka copy