Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program studiów, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Oferta Instytutu obejmuje między innymi: odpowiedni wymiar i formę praktyk zawodowych śródrocznych i ciągłych, szeroki wachlarz zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę instytutową, wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Ponadto absolwent kierunku studiów Pedagogika w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

Absolwent dysponuje wieloaspektową wiedzą dotyczącą specyfiki pedagogiki, jej tożsamości, związków z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz pluralizmu metodologicznego w badaniach naukowych.

Kończąc studia absolwent zdobywa wiedzę ogólno-pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej oraz analitycznego i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej. 

 

 

W roku akademickim 2020/2021 nie będzie kontynuowana rekrutacja na studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA (w żadnej z grup zajęć specjalizacyjnych)

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne:

 kadr wąski

 

Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym:

kadr wąski 2