Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program studiów, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Oferta Instytutu obejmuje między innymi: odpowiedni wymiar i formę praktyk zawodowych śródrocznych i ciągłych, szeroki wachlarz zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę instytutową, wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Ponadto absolwent kierunku studiów Pedagogika w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

Absolwent dysponuje wieloaspektową wiedzą dotyczącą specyfiki pedagogiki, jej tożsamości, związków z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz pluralizmu metodologicznego w badaniach naukowych.

Kończąc studia absolwent zdobywa wiedzę ogólno-pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej oraz analitycznego i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne:

 kadr wąski

 

Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym:

kadr wąski 2


Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Logopedii

 

LOGOPEDIA (LOG I)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są na pierwszym roku w drugim semestrze.


czego uczymy 1

 

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Logopedia przygotowany jest do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka i fonologia,
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 • kultura języka mówionego+
 • wybrane zagadnienia z neurologiij,
 • anatomia i fizjologia,
 • elementy ortodoncji,
 • wybrane zagadnienia psycholingwistyki,
 • logorytmika,
 • zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu komunikacyjnego.

 

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

jakie kwalifikacje 1

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach wychowania pozaszkolnego oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • terapii logopedycznej;
 • zajęć z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej;
 • zespołu i placówki, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej;
 • prywatnej praktyki logopedycznej.

 

 

co po studiach 1

Absolwenci kierunku Pedagogika - grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu logopedii znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • przedszkola,
 • gabinety i poradnie logopedyczne,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego.

 

 Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, pozostając z Nami lub wybrać inną uczelnię.

  

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Doradztwa Zawodowego

 

fe power poziom pl 1 rgb

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE (DZ)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są na pierwszym roku w drugim semestrze.


 czego uczymy 1

Absolwenci grupy zajęć specjalizacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego zdobędą interdyscyplinarną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz ekonomiczną, która pozwoli swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy. Absolwenci uzyskają umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjną i zawodową oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych; planowania kształcenia i kariery zawodowej, prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Absolwent będzie kompleksowo przygotowany merytorycznie, wyposażony w narzędzia i umiejętności kluczowe w warsztacie pracy doradcy zawodowego oraz edukacyjnego.

Absolwenci znają język na poziomie biegłości B2 oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • zarządzanie kompetencjami zawodowymi,
 • projektowanie i ewaluacja szkoleń,
 • teorie poradnictwa zawodowego,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • metodyka doradztwa zawodowego.
 • diagnozowanie kompetencji i predyspozycji dla potrzeb doradztwa zawodowego.

 

jakie kwalifikacje 1

 Absolwenci grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu Doradztwa Zawodowego uzyskują  przygotowanie pedagogiczne

 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do:

 • wykonywania zawodu doradcy zawodowego,
 • udzielania młodzieży, bezrobotnym, poszukującym pracy, a także osobom niepełnosprawnym pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej,
 • prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych sprzyjających samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów,
 • wykonywania badań zainteresowań, zdolności i kompetencji społecznych z wykorzystaniem standaryzowanych metod w celu dokonania diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych różnych grup klientów.

 

co po studiach 1

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Akademickie Biura Kariery,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • ZUS,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • i inne

Absolwenci posiadają dodatkowe umiejętności takie jak m.in. dokonywanie diagnozy i projektowanie działań ukierunkowanych na zaplanowanie i rozwój kariery zawodowej. Absolwent posiada umiejętność analizowania lokalnego rynku i budowania własnego systemu informacji zawodowej z uwzględnieniem najnowszych nośników i form przekazu informacji. Osoba kończąca studia I stopnia na kierunku Pedagogika - grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego jest przygotowana do organizowania i prowadzenia zajęć warsztatowych z młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, pozostając z Nami lub wybrać inną uczelnię.

 Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Mediacji

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA (PRiM)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są na pierwszym roku w drugim semestrze.


czego uczymy 1

Absolwent Pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie struktury i funkcji systemu edukacji oraz uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej i pomocowej, rodzajów więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, dokonywania obserwacji oraz interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej, projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, przygotowanie do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • prawne podstawy resocjalizacji,
 • psychologia kliniczna,
 • socjoterapia,
 • metody diagnostyczne w resocjalizacji,
 • profilaktyka społeczna.
 • podstawy mediacji i negocjacji,
 • negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym,
 • elementy psychologii osobowości,
 • autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem,
 • trening asertywności.

 

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych;
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach szkół podstawowych;
 • nauczyciela w szkołach podstawowych wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 • wychowawcy w zakładach karnych, straży miejskiej, policji, policyjnych izbach dziecka w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Zdrowia oraz w sądownictwie i innych placówkach o charakterze resocjalizującym;
 • mediatora a po uzyskaniu wpisu na listę mediatorów sądowych może prowadzić mediacje w sprawach cywilnych, dotyczących nieletnich i w sprawach karnych.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 • resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach podstawowych i placówkach.

 

co po studiach 1

Absolwenci grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu Pedagogika Resocjalizacyjna i Mediacja uzyskują przygotowanie pedagogiczne

 

Absolwent znajduje zatrudnienie w placówkach wynikających z uzyskanych kwalifikacji oraz w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in.:

 • świetlicach profilaktycznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • policji,
 • sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów)
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej),
 • ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów),
 • ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie.

 

 Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, pozostając z Nami lub wybrać inną uczelnię.

 Przedmioty realizowane w trakcie studiów

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

książka copy