Charakterystyka kierunku

Kierunek Public relations i reklama jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej. Kierunek Public relations i reklama charakteryzuje się przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy.

Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji dzięki świadomym, celowym, systematycznym i długotrwałym oddziaływaniom w dobie społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie istotnym zabiegiem z uwagi na funkcjonowanie podmiotów na dynamicznej arenie rynkowej.

Reklama jako jeden z kanałów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem stanowi ważny element strategii marketingowej oddziałującej na zachowania konsumenckie. W trosce o dbałość jakości komunikatów w tym obszarze, a jednocześnie zachowując intencje obejmujące rygory etyczne, konstruowanie kierunku Public Relations i reklama jest nie tylko reakcją na zapotrzebowanie na zasoby ludzkie lokalnego rynku w obszarze brandingu, komunikacji w social mediach, zarządzania marką w Internecie, ale ogólnego trendu w skali globalnej.

Intencje pracodawców, aby pozyskali specjalistów przygotowanych w praktyczny sposób do wykonywania zawodu są skorelowane z profilem i poziomem konstruowanego kierunku w PWSZ w Nowym Sączu. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia mediowego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji językowej (komunikacyjnej).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 Public Relations i reklama (PRiR)

 Public Relations i reklama

 


czego uczymy 1

 

Na kierunku Public relations i reklama studenci będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy. Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne oraz psychologia)dotyczących uwarunkowań relacji międzyludzkich, studenci zdobędą umiejętności i kompetencje społeczne np. umiejętność organizacji pracy w grupie i efektywnej komunikacji w zespole, umiejętność dobierania treść i form komunikatów z uwzględnieniem specyfiki społecznej i kulturowej odbiorców, będzie otwarty na nowe rozwiązania w dziedzinie komunikacji wizualnej, medialnej i społecznej. Poznają zasady posługiwania się nowymi technologiami w celach komunikacyjnych. W ramach praktyk studenci będą mieć możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu Public Relations i reklamy.

Kierunek Public Relations i reklama będzie realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • Dynamika grup społecznych
 • Trening kreatywności

 •  PR w mediach

 •  PR w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych

 •  Współpraca z mediami

 •  Komunikacja międzykulturowa

 •  Kultura języka mówionego

 •  Psychologia reklamy

 •  Projektowanie graficzne i DTP

 •  Copywriting

 •  Strategie promocyjne

 •  Projektowanie stron www i zarządzanie nimi 

 

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

jakie kwalifikacje 1

 Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • zajmowania stanowiska specjalisty ds. public relations,
 • zajmowania stanowiska specjalisty ds. reklamy i marketingu.

 

co po studiach 1

Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • instytucje medialne,
 • studia graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • wydawnictwa,
 • studia fotograficzne lub eventowe,
 • komórki lub wydziały promocji, reklamy, marketingu lub public relations w urzędach i jednostkach różnego szczebla.

 

Absolwenci posiadają dodatkowe umiejętności: 

 • projektowania i realizacji strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej);
 • stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations;

 •  budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych;

 •  wykorzystania różnych typów mediów (w tym także mediów społecznościowych) w komunikacji public relations;

 •  projektowania i organizowania szkoleń z zastosowaniem nowoczesnych platform edukacyjnych;

 •  zarządzania wizerunkiem instytucji w mediach społecznościowych;

 •  kształtowania wizerunku produktu i marki z wykorzystywaniem wiedzy i narzędzi stosowanych w reklamie i copywritingu

 •  redagować korespondencję, komunikaty prasowe, teksty promocyjne i reklamowe;

 •  komunikacji społecznej oraz analitycznego i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów „ERASMUS+”.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.Przedmioty realizowane w trakcie studiów

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

książka copy