Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:


1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych programem studiów;

2) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

3) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

 

 

Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 3a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 3b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej,

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.