Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:


1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

2) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

3) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

 

 

Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 3a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 3b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej,

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.

 

Charakterystyka kierunku

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program studiów, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Oferta Instytutu obejmuje między innymi: odpowiedni wymiar i formę praktyk zawodowych śródrocznych i ciągłych, szeroki wachlarz zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę instytutową, wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Ponadto absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Pedagogika w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

Absolwent posiada poszerzoną i głęboką wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, psychologiczną, socjologiczną i biologiczną, która stanowi podstawę wielowymiarowej działalności w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Potrafi z refleksją podejmować kreatywne i nowatorskie działania w obszarze procesów pedagogicznych. Potrafi prowadzić badania naukowe, wykorzystywać ich wyniki w praktyce pedagogicznej i na ich podstawie wdrażać pomysły usprawniające oraz doskonalące efekty pracy pedagogicznej zgodnie z zasadami i normami etyki.

W trakcie studiów studenci realizują swoje pasje, działając w kołach naukowych, przygotowując publikacje i referaty na konferencje naukowe, angażują się również w wydarzenia kulturalne i inicjatywy dla najmłodszych. Instytut biorąc odpowiedzialność za kształcenie swoich studentów dokłada wszelkich starań, by czas studiowania został wykorzystany efektywnie, doskonaląc programy kształcenia, wzbogacając ofertę edukacyjną, utrzymując stały i przyjazny kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitorując losy absolwentów.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+". 

 

 Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym

kadr wąski 2

 Kliknij i zobacz bazę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego:

kadr wąskiGrupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (EPiW II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


Absolwent Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska wszechstronną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia, kreatywnych i nowatorskich działań w obszarze procesów pedagogicznych, umiejętności współpracy z różnymi podmiotami i podejmowania zadań w środowiskach uwarunkowań rozwojowych dzieci, rodziny, małych grup społecznych, prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania wyników w praktyce pedagogicznej, wdrażania pomysłów usprawniających oraz doskonalących efekty pracy pedagogicznej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • Edukacja kreatywna - kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji,
 • Tutoring rozwojowy w pracy z dziećmi,
 • Edukacja medialna,
 • Edukacja nowej generacji,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką - wspieranie rozwoju językowego dziecka,
 • Edukacja społeczna,
 • Projektowanie aktywności ruchowej i muzycznej dziecka,
 • Projektowanie działań zintegrowanych w edukacji dziecka,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Współczesne koncepcje wczesnej edukacji dziecka.

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela:

 • w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych,
 • wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach.

 

co po studiach 1

Absolwent znajduje zatrudnienie w:

 • w przedszkolach: szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych,
 • klasach I-III szkół podstawowych,
 • w świetlicach szkolnych,
 • w internatach,
 • w instytucjach organizujących czas wolny dzieciom,
 • w edukacji domowej i nauczaniu indywidualnym.

  

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Logopedii

LOGOPEDIA (L II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Logopedia przygotowany jest do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:Elementy ortodoncji

 • Fonetyka i fonologia,
 • Foniatria i audiologia,
 • Metodyka postępowania logopedycznego -budowanie kompetencji lingwistycznej,
 • Wybrane problemy psycholingwistyki,
 • Wybrane zagadnienia z neurologii,
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej,
 • Zaburzenia mowy związane z brakiem sprawności realizacyjnych,
 • Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi,
 • Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu komunikacyjnego.

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 •  nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 •  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • terapii logopedycznej,
 • zajęć z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • badań i działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy,
 • ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej,
 • samodzielnego zarządzania zespołem i placówką, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej,
 • prywatnej praktyki logopedycznej.

 

co po studiach 1

 Absolwenci kierunku Pedagogika – grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu logopedii znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • przedszkola,
 • gabinety i poradnie logopedyczne,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego.

  

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Kryminologii i Resocjalizacji

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM (KiRzPP II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


czego uczymy 1

Po ukończeniu studiów Resocjalizacja z elementami kryminologii z przygotowaniem pedagogicznym absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych w ich szerokim spektrum objawów i uwarunkowań oraz prowadzenia systemowo rozumianych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, obejmujących prewencję kryminalną i profilaktykę oraz resocjalizację, z uwzględnieniem diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji osób podejmujących zachowania przestępcze, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia penitencjarna
 • współczesne problemy kryminologii
 • psychologia przestępczości
 • metodyka streetworkingu
 • polityka karna i penitencjarna
 • prawo karne wykonawcze
 • podstawy interwencji kryzysowej
 • wybrane zagadnienia prewencji przestępczości

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska :

 • wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 • resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach.

 

co po studiach 1

Absolwent znajduje zatrudnienie w placówkach wynikających z uzyskanych kwalifikacji oraz w:

 • świetlicach profilaktycznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych),
 • prokuraturach,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej),
 • ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów),
 • ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie).

 Przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

 

książka copy