Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci: absolwenci studiów wyższych: nauczyciele, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz pracownicy samorządowej administracji oświatowej – zainteresowani nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 400 zł

Opis uzyskanych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych: absolwent uzyskuje jedno z wymagań do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa: w art. 2 pkt. 1-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w § 1, pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597 z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program studiów

Program studiów "Organizacja i zarządzanie oświatą"

 

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 400 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty uczenia się

Zakładane, efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat terminologii, metodologii, miejsca pedagogiki i psychologii w systemie nauk oraz ich powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania dotyczące dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych
 • dysponuje wiedzą dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • zna zasady analizowania i diagnozowania środowisk wychowawczych ucznia (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, grupa rówieśnicza), ich specyfikę i procesy w nich zachodzące
 • posiada wiedzę w zakresie: metodyki wykonywania typowych zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • zna sposoby diagnozowania i projektowania działalności wychowawczej, adekwatnie do potrzeb podmiotów szkolnych (uczniów, rodziców, nauczycieli), w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
 • posiada wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wychowawcy klasowego
 • posiada wzbogaconą wiedzę o wykorzystywaniu technologii informacyjnych w działalności wychowawczo-opiekuńczej i profilaktycznej szkole
 • ma niezbędną wiedzę prawną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności opiekuna w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • dysponuje podstawową wiedzą prawną, niezbędną nauczycielowi – wychowawcy
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zawodzie nauczyciela

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w praktyce pedagogicznej, wykorzystując wiedzę teoretyczną
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii i realizowania działań praktycznych w procesie wychowania i profilaktyki
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na: rozpoznawanie sytuacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wybitnie zdolnymi i / lub z zaburzeniami), formułowanie wniosków oraz opracowywanie programów oddziaływań wspierających
 • dysponuje niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi, wykorzystując je w praktyce pedagogicznej (we współpracy z podmiotami szkolnymi – uczniami, nauczycielami, pedagogami, rodzicami)
 • potrafi dobierać i wykorzystywać metody badawcze, procedury i przykłady dobrych praktyk oraz materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
 • posiada umiejętność pracy z grupą (klasą, zespołem wychowawczym)
 • potrafi organizować swój warsztat pracy pedagogicznej, dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i wskazywać obszary wymagające modyfikacji
 • umie zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego
 • kieruje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje, profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą) korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • ustawicznego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • współdziałania i pracy w grupie oraz środowisku lokalnym, przyjmując w nich różne role
 • identyfikowania dylematów etycznych i rozstrzygania problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
 • indywidualizowania działań pedagogicznych (wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) w stosunku do młodzieży ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi
 • przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę, projektowanie i wykonywanie działań wychowawczych
 • podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej nauczyciela

Plan studiów

Plan studiów