Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zna kluczowe informacje w zakresie oddziaływań arteterapeutycznych, przydatnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; potrafi zastosować terapię przez sztuki wizualne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; sporządza program udzielania pomocy; potrafi go zrealizować oraz ocenić skuteczność oddziaływań arteterapeutycznych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teoretycznych podstaw arteterapii; arteterapia w Polsce i na świecie (podobieństwa i różnice)
 • celów i możliwości zastosowania arteterapii, jako terapii wspomagającej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • technik arteterapeutycznych i propozycji ich zastosowania w terapii indywidualnej i grupowej
 • tworzenia planu działań wspierających, programów oraz projektów arteterapeutycznych i ich zastosowań w pracy szkolnego zespołu terapeutycznego

Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele klas I szkół podstawowych

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnie

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 160 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę psychologiczną dotyczącą rozwoju dziecka w wieku 6 i 7 lat, popartą najnowszymi badaniami; pozna wymagane po zakończeniu edukacji przedszkolnej kompetencje dziecka; nabędzie umiejętności diagnozowania rozwoju dziecka w klasie I
i projektowania pracy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę; zapozna się ze sposobami projektowania pracy pedagogicznej z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • psychologicznych uwarunkowań rozwoju dzieci sześcio- i siedmioletnich – prawidłowości i różnice indywidualne
 • możliwości stymulowania rozwoju myślenia dzieci w klasie I - ćwiczenia wspomagające rozwój myślenia
 • diagnozowania dziecka w klasie I – wybrane metody i narzędzia do diagnozy zachowań i umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich
 • projektowania pracy pedagogicznej z dzieckiem na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz w świetle uwarunkowań prawnych i psychologiczno-pedagogicznych
 • analizy porównawczej treści i zalecanych warunków podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej będącej punktem wyjścia do projektowania pracy pedagogicznej z dzieckiem i jego rodziną
 • praktycznej realizacji podstawy programowej w klasie I – wypracowanie praktycznych rozwiązań do realizacji zajęć na różnych poziomach z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych

Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele szkół wszystkich typów, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik potrafi dostrzegać symptomy zaburzeń zachowania i problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, opracować założenia indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych, rozpoznać dysfunkcje oraz uzdolnienia podopiecznych, zdiagnozować proces adaptacji szkolnej na różnych etapach edukacji

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • zasad sporządzania diagnozy środowiska szkolnego, socjalności, agresji
 • technik diagnostycznych: obserwacja, eksperyment pedagogiczny, techniki socjometryczne
 • narzędzi diagnostycznych, w tym narzędzi diagnozy rodziny

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, studenci
i inne osoby przygotowujące się do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 15

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 150 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia diagnozy pedagogicznej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb rozwoju dziecka, skonstruować programy: IPET i PWD oraz zewaluować efektywność realizowanych programów

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • poznania narzędzi do diagnostyki pedagogicznej, m. in.: PAC, PAS Gunzburga, skale rozwoju Bogdanowicz, obserwacje, skale integracji sensorycznej i oceny zaburzeń
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz obserwacji dokonywanych przez nauczycieli
 • konstruowania IPET i PWD w oparciu o indywidualne przypadki uczniów

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnio-niedzielne

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 300 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zapozna się z podstawową wiedzą dotyczącą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrafi diagnozować potrzeby uczniów, formułować zalecenia, sporządzić program pracy psychologiczno-pedagogicznej

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teoretycznych podstaw pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży i rodzicom
 • ram prawnych regulujących udzielanie pomocy
 • formułowania wniosków i zaleceń do pracy z uczniem/wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • programowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach edukacyjnych (planowanie, realizacja, ewaluacja)

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele i pedagodzy, studenci i inne osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy w placówkach oświatowych lub innych, świadczących pomoc i usługi z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Czas trwania szkolenia: dwa zjazdy sobotnio-niedzielne

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 300 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik szkolenia zna koncepcje poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, rozumie problemy osób wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrafi zdiagnozować ich przyczyny, sporządzić plany skutecznych oddziaływań pomocowych, dostosowanych do rodzaju potrzeb dzieci i ich rodzin

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • koncepcji poradnictwa, podstaw psychopatologii
 • organizacji i form poradnictwa
 • podstaw diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej potrzeb dziecka i rodziny
 • metod pracy z dziećmi z określonymi zaburzeniami (ADHD, trudności w nauce)
 • zasad interwencji w kryzysie i pomocy przy rozwiązywaniu wybranych problemów dzieci i ich rodzin (agresja i przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie, przemoc seksualna, problem alkoholowy)

Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele (edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, plastyki, pracy techniki, świetlic szkolnych, środowiskowych, domów kultury) terapeuci, a także słuchacze studiów podyplomowych i studenci oraz inne osoby zainteresowane technikami bibułkarskimi i ich wykorzystaniem

Czas trwania szkolenia: jeden zjazd sobotnio-niedzielny

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 15 uczestników

Opłata za szkolenie: 160 zł

Efekty doskonalenia: uczestnik zapozna się z podstawową wiedzą z zakresu sztuki bibułkarskiej oraz technik bibułkarskich, potrafi wykorzystać sztukę bibułkarską
w terapii i edukacji oraz w dekoracji wnętrz na różne okazje

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teoretycznego (1 godz.):

sztuki bibułkarskie – źródła i rodzaje technik bibułkarskich

sztuki bibułkarskie w edukacji i terapii

 • warsztatowego (15 godz.):

praktyczne wykonywanie kwiatów, ozdób i zabawek z bibuły oraz krepiny

projektowanie dekoracji na różne okazje

zastosowanie technik bibułkarskich w edukacji i terapii