Termin obrony 2021 rok

Termin obrony udostępniony jest na indywidualnym koncie studenta ( Wirtualny Dziekanat ), w zakładce Praca dyplomowa.

 

Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i złożenia pracy dyplomowej

w Instytucie Pedagogicznym

w roku akademickim 2020/2021


 

Termin składania prac dyplomowych upływa 7 dnia od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu studiów.

 

                                                                            TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH:

STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE                    

Specjalność                                                                                                            

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna           od 22 czerwca 2021 r.                  do 28 czerwca 2021 r.
z językiem angielskim

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z terapią pedagogiczną                                      od 22 czerwca 2021 r.                  do 28 czerwca 2021 r.

Logopedia i terapia pedagogiczna                      od 1 lipca 2021 r.                         do   7 lipca 2021 r.

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja              od 29 czerwca 2021 r.                  do   6 lipca 2021 r.

Sztuki wizualne z grafika projektową                 od 29 czerwca 2021 r.                  do   6 lipca 2021 r.
i fotografią

 

STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE

Specjalność

Kryminologia i resocjalizacja
z przygotowaniem pedagogicznym                    od 29 czerwca 2021 r.                     do  6 lipca 2021 r.

 

STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE

Specjalność

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna           od 29 czerwca 2021 r.                    do 6 lipca 2021 r.
z terapią pedagogiczną

 

STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE

Specjalność

Logopedia                                                             od 5 lipca 2021 r.                          do 12 lipca 2021 r.

 

 

W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, należy złożyć  podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  (wzór podania). Podanie musi zawierać adnotację promotora!

 

Elektroniczną wersję pracy dyplomowej Student wgrywa w Akademickim Systemie Archiwizacji prac Dyplomowych (ASAP) w celu przeanalizowania jej przez system antyplagiatowy (po akceptacji pracy przez promotora).

 

W sekretariacie Instytutu Pedagogicznego Student składa pracę dyplomową:

1) egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej w formie papierowej, dwustronnie drukowany w kolorze, dziurkowany, związany sznurkiem, bez oprawy -  student przekazuje do sekretariatu Instytutu wraz z   wypełnionymi załącznikami:

· nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego „Opinia promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej”, wygenerowanym przez system antyplagiatowy,

· nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego,

· raport JSA (Jednolity System Antyplagiatowy).

· na stronie tytułowej egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej musi znajdować się akceptacja promotora.

2) pracę dla promotora - formę pracy dla promotora określa promotor (elektroniczna lub papierowa),

3) pracę dla recenzenta – formę pracy dla recenzenta określa recenzent (elektroniczna lub papierowa),

4) dowód opłaty za dyplom - 60 zł - Studenci wnoszą opłaty na indywidualne konto, które posiadają w Wirtualnym Dziekanacie – (zakładka FINANSE). Dotyczy tylko studentów studiów I stopnia.

 

 

Karta obiegowa - ze względu na wprowadzone procedury i obostrzenia w roku akademickim 2020/2021 potwierdzenia na indywidualnych kartach obiegowych studentów będą kompletowane w obiegu

wewnętrznym przez Administrację Uczelni. Warunkiem uzyskania kompletu potwierdzeń na karcie obiegowej jest wcześniejsze rozliczenie się studenta z zaległości wobec jednostek wymienionych na karcie

obiegowej Uczelni. .

 

 

Opracowano na podstawie:

1. Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów.:

Ramowy regulamin dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujący od dnia 1 października 2019 r.

2. Zarządzenie Rektora nr 25/2019 w sprawie wprowadzania Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

Regulamin antyplagiatowy

3. Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r., powołany Uchwałą nr 46/2019 Senatu

Regulamin studiów


 

WYTYCZNE I KRYTERIA OCENY DO PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA i STUDIACH II STOPNIA :

Kryteria - I STOPIEŃ

Kryteria - II STOPIEŃ

 


 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_I stopień 20.21

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_II stopień - EPIW 20.21

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. EA 20.21