wytyczne dla studentów obrony 2020


Harmonogram obron 2020 :

(zgodnie z pkt. VI  § 7.  Ramowego regulaminu dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu o terminie egzaminu dyplomowego student powinien być poinformowany co najmniej na trzy dni przed przystąpieniem do egzaminu)

Egzaminy dyplomowe - Pedagogika studia I i II stopnia:

 

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH - LISTOPAD 2020 : 26 oraz 27.11.2020 r. 

 

 

SESJA LETNIA: 

EGZAMIN DYPLOMOWY 7 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 8 lipca 2020 r.

 EGZAMIN DYPLOMOWY 10 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 11 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 13 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 14 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 15 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 16 lipca 2020 r.

 

Egzaminy dyplomowe - Edukacja Artystyczna:

 EGZAMIN DYPLOMOWY 16 lipca 2020 r. Edukacja Artystyczna

EGZAMIN DYPLOMOWY 17 lipca 2020 r. Edukacja Artystyczna

 
Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i złożenia pracy dyplomowej

w Instytucie Pedagogicznym

w roku akademickim 2019/2020


 

Termin składania prac dyplomowych upływa 7 dnia od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu studiów.

W przypadku nie złożenia w terminie pracy dyplomowej, należy złożyć  podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  (wzór podania). Podanie musi zawierać adnotację promotora!

 

Elektroniczną wersję pracy dyplomowej Student wgrywa w Akademickim Systemie Archiwizacji prac Dyplomowych (ASAP) w celu przeanalizowania jej przez system antyplagiatowy (po akceptacji pracy przez promotora).

 

W sekretariacie Instytutu Pedagogicznego Student składa pracę dyplomową:

1) egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej ( dwie sztuki ) w formie papierowej, dwustronnie drukowany w kolorze, dziurkowany, związany sznurkiem, bez oprawy - student przekazuje do sekretariatu Instytutu wraz z wypełnionymi załącznikami:

· nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego „Opinia promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej”, wygenerowanym przez system antyplagiatowy,

· nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego,

· raport JSA (Jednolity System Antyplagiatowy).

· na stronie tytułowej egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej musi znajdować się akceptacja promotora.

2) pracę dla promotora - formę pracy dla promotora określa promotor (elektroniczna lub papierowa),

3) pracę dla recenzenta – formę pracy dla recenzenta określa recenzent (elektroniczna lub papierowa),

4) dowód opłaty za dyplom - 60 zł - Studenci wnoszą opłaty na indywidualne konto, które posiadają w Wirtualnym Dziekanacie – (zakładka FINANSE).

 

Prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 - po uprzednim umówienie się.

 

Karta obiegowa - ze względu n wprowadzone procedury i obostrzenia w roku akademickim 2019/2020 potwierdzenia na indywidualnych kartach obiegowych studentów będą kompletowane w obiegu wewnętrznym przez Administrację Uczelni. Warunkiem uzyskania kompletu potwierdzeń na karcie obiegowej jest wcześniejsze rozliczenie się studenta z zaległości wobec jednostek wymienionych na karcie obiegowej Uczelni. .

 

 

Opracowano na podstawie:

1. Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów.:

Ramowy regulamin dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujący od dnia 1 października 2019 r.

2. Zarządzenie Rektora nr 25/2019 w sprawie wprowadzania Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

Regulamin antyplagiatowy

3. Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r., powołany Uchwałą nr 46/2019 Senatu

Regulamin studiów


 

WYTYCZNE I KRYTERIA OCENY DO PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA i STUDIACH II STOPNIA :

Kryteria - I STOPIEŃ

Kryteria - II STOPIEŃ

 


 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_I stopień 19.20.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_II stopień - EPIW 19.20

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. EA 19.20