wytyczne dla studentów obrony 2020


Harmonogram obron 2020 :

(zgodnie z pkt. VI  § 7.  Ramowego regulaminu dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu o terminie egzaminu dyplomowego student powinien być poinformowany co najmniej na trzy dni przed przystąpieniem do egzaminu - kolejne harmonogramy)

EGZAMIN DYPLOMOWY 7 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 8 lipca 2020 r.

 EGZAMIN DYPLOMOWY 10 lipca 2020 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY 11 lipca 2020 r.

 

(kolejne harmonogramy już wkrótce)
Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i złożenia pracy dyplomowej

w Instytucie Pedagogicznym

w roku akademickim 2019/2020


 

Termin składania prac dyplomowych upływa 7 dnia od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu studiów.

W przypadku nie złożenia w terminie pracy dyplomowej, należy złożyć  podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  (wzór podania). Podanie musi zawierać adnotację promotora!

 

Elektroniczną wersję pracy dyplomowej Student wgrywa w Akademickim Systemie Archiwizacji prac Dyplomowych (ASAP) w celu przeanalizowania jej przez system antyplagiatowy (po akceptacji pracy przez promotora).

 

W sekretariacie Instytutu Pedagogicznego Student składa pracę dyplomową:

1) egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej ( dwie sztuki ) w formie papierowej, dwustronnie drukowany w kolorze, dziurkowany, związany sznurkiem, bez oprawy - student przekazuje do sekretariatu Instytutu wraz z wypełnionymi załącznikami:

· nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego „Opinia promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej”, wygenerowanym przez system antyplagiatowy,

· nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego,

· raport JSA (Jednolity System Antyplagiatowy).

· na stronie tytułowej egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej musi znajdować się akceptacja promotora.

2) pracę dla promotora - formę pracy dla promotora określa promotor (elektroniczna lub papierowa),

3) pracę dla recenzenta – formę pracy dla recenzenta określa recenzent (elektroniczna lub papierowa),

4) dowód opłaty za dyplom - 60 zł - Studenci wnoszą opłaty na indywidualne konto, które posiadają w Wirtualnym Dziekanacie – (zakładka FINANSE).

 

Prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 - po uprzednim umówienie się.

 

Karta obiegowa - ze względu n wprowadzone procedury i obostrzenia w roku akademickim 2019/2020 potwierdzenia na indywidualnych kartach obiegowych studentów będą kompletowane w obiegu wewnętrznym przez Administrację Uczelni. Warunkiem uzyskania kompletu potwierdzeń na karcie obiegowej jest wcześniejsze rozliczenie się studenta z zaległości wobec jednostek wymienionych na karcie obiegowej Uczelni. .

 

 

Opracowano na podstawie:

1. Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów.:

Ramowy regulamin dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujący od dnia 1 października 2019 r.

2. Zarządzenie Rektora nr 25/2019 w sprawie wprowadzania Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

Regulamin antyplagiatowy

3. Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r., powołany Uchwałą nr 46/2019 Senatu

Regulamin studiów


 

WYTYCZNE I KRYTERIA OCENY DO PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA i STUDIACH II STOPNIA :

Kryteria - I STOPIEŃ

Kryteria - II STOPIEŃ

 


 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_I stopień 19.20.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. PEDAGOGIKA_II stopień - EPIW 19.20

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego. EA 19.20