W dniach 26 i 27 marca 2019 r. studenci kierunków Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji II st. uczestniczyli w zajęciach w firmie Fakro, podczas których mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi oraz nowoczesnym zapleczem technicznym i badawczo - rozwojowym. Wizyty rozpoczęły się od prezentacji firmy, która jest drugą na świecie firmą w sprzedaży okien dachowych z ok 15% udziałem w rynku globalnym. Bogatą ofertę produktową firmy, dostosowaną do zmieniających się trendów współczesnego rynku, przedstawili specjaliści ds. szkoleń produktowych. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania z zakresu automatyki i SmartHome. Ponadto, prelegenci opowiedzieli o budowaniu zaufania klienta poprzez liczne certyfikaty, nagrody oraz projekty prospołeczne, które realizuje sądecka firma. W kolejnym punkcie wizyty studenci zostali zapoznani z możliwością zdobywania doświadczenia zawodowego w Fakro poprzez udział w praktykach, stażach, czy pracę na różnych stanowiskach. Mnogość stanowisk o różnym stopniu skomplikowania na Wydziale Budowy Maszyn i Utrzymania Ruchu, Dziale Technologii i Organizacji Produkcji, Dziale IT, czy Dziale Badań i Rozwoju to niewątpliwie ciekawa oferta dla przyszłych absolwentów obu kierunków. Studenci mogli również wysłuchać opinii absolwentów Instytutu Technicznego pracujących w firmie Fakro na stanowiskach: konstruktora, inżyniera IT, czy specjalisty ds. szkoleń. Z kolei, specjaliści ds. rekrutacji z działu HR zwrócili uwagę na trendy na rynku pracy oraz podkreśli, iż poza wiedzą specjalistyczną i znajomością języków obcych, dużą rolę odgrywają dziś kompetencje miękkie: kreatywne myślenie, umiejętność zarządzania, współpraca w grupie, czy kompleksowe rozwiązywanie problemów.

Kolejny punkt programu objął spotkanie z ekspertami. Pani Małgorzata Nowak – konstruktor w Dziale Badań i Rozwoju opowiedziała o charakterze swojej pracy obejmującym badanie pomysłów, tworzenie konstrukcji, budowanie prototypów, weryfikację modelu (druk 3D) oraz o wykorzystywanym na co dzień oprogramowaniu z zakresu wspomagania komputerowego projektowania. Zwróciła też uwagę na ważny aspekt pracy konstruktora jakim jest badanie czystości patentowej. Dalej, specjalista ds. własności intelektualnej opowiedziała o trzech ścieżkach ochrony patentowej: krajowej, europejskiej i międzynarodowej, w których firma Fakro ma duże osiągnięcia. Z kolei specjalista ds. lean manufacturing opowiedział o licznych działaniach z zakresu doskonaleniu procesów produkcyjnych realizowanych w firmie.

Dalsza część wizyty obejmowała zwiedzanie zakładu. W pierwszej kolejności studenci mieli okazję uczestniczyć w testowaniu okien w Dziale Badań i Rozwoju wyposażonym m.in. w roboty oraz drukarkę 3D, pozwalającą przetestować rozwiązania i skrócić czas ich wdrożenia. Z kolei w Laboratorium Badań Klimatycznych Okien Dachowych obserwowali badanie warunków klimatycznych przeprowadzanych w cyklach: zamrażanie-rozmrażanie oraz badanie wpływu temperatury i wilgoci na różne rozwiązania konstrukcji okien. Badania poprzedzane są symulacją komputerową obejmującą m.in. analizę wytrzymałościową i cieplną.

Następny punkt wizyty dotyczył przeglądu różnych konstrukcji okien oraz rozwiązań z zakresu automatyki, które studenci mogli przetestować w sali ekspozycyjnej.

Po szkoleniu z zakresu bhp studenci, przy użyciu wolnobieżnych pojazdów elektrycznych, przemieścili się do części produkcyjnej zakładu. W pierwszej kolejności zwiedzili Wydział Obróbek Blacharskich, gdzie produkowane są kołnierze uszczelniające i profile. Następnie zwiedzili Wydział Metali, gdzie mieli okazję zobaczyć nowoczesną linię z mimośrodową prasą, nowe centrum obróbcze oraz lakiernię proszkową. Dalsza część wizyty objęła Wydział Produkcji Okien Aluminiowo-Tworzywowych, gdzie studenci obserwowali proces produkcyjny, w tym pracę nowoczesnego robota wyposażonego w cztery głowice pozwalające na zgrzewanie kształtowe. Następnie zostali przetransportowani na Wydział Szyb Zespolonych wyposażony w: nowoczesną linię produkcyjną do zespalania szyb, w pełni zautomatyzowany magazyn szkła z suwnicą i poziomy magazyn na tafle resztkowe, co gwarantuje firmie elastyczność produkcji, nawet przy niestandardowych zamówieniach. Na hali można było też zobaczyć stanowisko do tworzenia witraży szybowych, czy nowoczesne stanowisko wyposażone w drukarkę do szkła, które umożliwia nieograniczony nadruk na szkle. Z kolei na Wydziale Montażu Okien Drewnianych obserwowali wyspecjalizowane linie montażowe, na których montowane są dostarczane na wydział elementy i zespoły. W trakcie zwiedzania opiekunowie grupy z ramienia firmy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania studentów.

Ostatnią zwiedzaną częścią zakładu był Dział Certyfikacji i Kontroli Jakości. Specjalista ds. jakości opowiedział o systematycznie prowadzanych przez firmę badaniach jakościowych. Studenci uczestniczyli w pokazie sprawdzania hermetyczności pakietu szybowego, testu na szkło hartowane, badaniach wytrzymałości na ugięcie. Demonstracja objęła również komorę wilgotnościową, komorę mgły solnej, gdzie sprawdza się elementy metalowe, badania przepuszczalności, czy wodoszczelności. Niewątpliwie Fakro stawia na jakość, a rozwój i innowacje to kluczowy element strategii firmy.

Na koniec wizyty, krótką debatę ze studentami, przeprowadził pan Jakub Zapała - przedstawiciel Fundacji Pomyśl o przyszłości, która zajmuje się budowaniem kapitału społecznego i wpływa na świadomość polskich konsumentów. Studenci chętnie angażowali się w dyskusje i aktywnie uczestniczyli w panelu.

Miłym akcentem ze strony Fakro był poczęstunek i upominki, które firma zapewniła studentom.

Wizyty studyjne i współpraca z firmami są ważnym elementem w procesie kształcenia realizowanym w Instytucie Technicznym. Dają możliwość zapoznania studentów z najnowszymi rozwiązaniami w różnych dziedzinach przemysłu oraz lepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Mamy nadzieję, że profesjonalnie przygotowana przez firmę Fakro wizyta, obejmująca zapoznanie z procesami, innowacyjnymi technologiami, badaniami oraz oferty pracy/praktyki, przyczyni się do zwiększenia ich wiedzy i pozwoli im świadomie obierać kroki własnej kariery zawodowej.

 

 

 

Instytut Techniczny PWSZ w Nowym Sączu kontynuuje współpracę z lokalnym przemysłem w zakresie realizacji procesu dydaktycznego.

W dniu 22 marca 2019 r. studenci II stopnia specjalności Mechatronika w systemach produkcyjnych odbywali zajęcia z przedmiotu „Systemy automatyzacji produkcji” w Spółce Norlys Nowy Sącz.

Norlys Sp. z o. o. jest wiodącym międzynarodowym producentem oświetlenia zewnętrznego oraz wyrobów dla motoryzacji – odlewów ciśnieniowych.

Studenci w trakcie zajęć analizowali procesy odlewania ciśnieniowego korpusów lamp oświetleniowych oraz rozdzielaczy hydraulicznych z wykorzystaniem zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych. Specjaliści Norlys przekazali studentom wiedzę z zakresu projektowania i wytwarzania form odlewniczych (kokili) dla produkowanych odlewów.

Program przedmiotowych zajęć obejmował także analizę procesów: obróbki mechanicznej wytwarzanych korpusów i detali z wykorzystaniem obrabiarek CNC, doboru narzędzi skrawających oraz kontroli jakości wyrobów finalnych. Inżynierowie Norlys zaprezentowali studentom IT proces projektowania operacji technologicznych i symulacji obróbki skrawaniem detali na obrabiarkach CNC z wykorzystaniem programów inżynierskich CAD / CAM.

Zdobyta przez studentów wiedza wykorzystywana będzie w trakcie realizacji procesu dydaktycznego w Instytucie Technicznym, między innymi, wykładów i projektów z przedmiotu „Systemy automatyzacji produkcji”.

Zajęcia w Spółce Norlys były dla studentów IT, także okazją do analizy Spółki pod kątem potencjalnego miejsca pracy.

 

W dniu 15 marca 2019 r. studenci studiów II stopnia, specjalności Mechatronika w systemach produkcyjnych realizowali zajęcia z przedmiotu „Systemy automatyzacji produkcji” w Spółce Famur S. A. Systemy Ścianowe Nowomag Nowy Sącz. Grupa Famur to wiodący producent urządzeń na potrzeby górnictwa.

Spółka Nowomag, z grupy Famur, produkuje przenośniki zgrzebłowe i taśmowe do transportu urobku oraz inne urządzenia na potrzeby górnictwa.

Studenci w trakcie zajęć przeanalizowali proces produkcji rynien przenośników zgrzebłowych z wykorzystaniem, między innymi, stanowisk spawalniczych obsługiwanych przez roboty przemysłowe.

Drugim elementem zajęć była analiza procesów obróbki mechanicznej podzespołów do produkowanych wyrobów.

Uzyskana przez studentów w trakcie zajęć wiedza praktyczna wykorzystywana będzie, między innymi, przy realizacji projektów z ww. przedmiotu.

Przedmiotowe zajęcia w Spółce Nowomag były dla studentów także okazją do analizy lokalnego rynku pracy.

Wsparcie Instytutu Technicznego przez środowiska biznesu stanowi znaczącą pomoc w realizacji procesu dydaktycznego.

 

KONKURS nr 1/2019 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 10 miesięcy

Miesięczna kwota stypendium – 700,00 zł

 

 

KONKURS nr 2/2019 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, spełniający wymagania określone w regulaminie:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów;

2) uzyskanie średniej ocen – co najmniej 4,7 – za dotychczasowy okres studiów;

3) uzyskanie w ostatnim semestrze studiów poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen – co najmniej 4,5.

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Stypendium jest przyznawane jednemu studentowi z każdego kierunku studiów i wszystkich poziomów kształcenia.

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach: "Dla pracownika" " lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

Miejsce i termin składania: Sekretariaty Instytutów do 21 marca 2019 r.

W dniu 8 lutego 2019 r. Instytut Techniczny PWSZ gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, którzy pod opieką swoich nauczycieli przyszli na dedykowane im wydarzenie pod nazwą Dzień Mechatronika. Przedsięwzięcie, organizowane w ramach współpracy ze szkołą, miało na celu promowanie kształcenia w obszarze mechatroniki. Koordynatorem inicjatywy z ramienia szkoły był mgr inż. Lucjan Guśtak. Prezentacji oferty edukacyjnej dotyczącej mechatroniki dokonał Kierownik Zakładu Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis. Pan profesor podkreślił szczególną rolę kształcenia inżynierskiego wynikającego z postępu technicznego i potrzeb przemysłu. W kolejnym punkcie programu, Pan prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący symptomów mechatronicznych rozwoju współczesnych pojazdów samochodowych. Wykład dotyczył zarówno nowoczesnych napędów, układów przeniesienia napędów a przede wszystkim nowoczesnych inteligentnych metod sterowania i diagnostyki. Po części wykładowej uczniowie zostali podzielni na mniejsze grupy i uczestniczyli w szeregu zajęć warsztatowych, prowadzonych przez nauczycieli Instytutu, z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych oraz mechatroniki przemysłowej. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Szczególną rolę odegrali również aktualni studenci kierunku mechatronika, którzy opiekowali się uczniami i odpowiadali na ich pytania dot. studiów w Instytucie Technicznym.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie inspiracją dla uczniów w aspekcie ich przyszłych decyzji edukacyjno-zawodowych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji systemów, które zawierają coraz więcej komponentów mechatronicznych. Ten kierunek rozwoju jest widoczny zarówno w regionie, jak i na całym świecie, a wielu ekspertów wyraża opinię, iż w najbliższych latach większość produkcji oraz usług będzie obsługiwana właśnie przez systemy automatyczne.

Przyszłym maturzystom życzymy by egzamin maturalny zdali w taki sposób, by móc wybrać te studia i tę przyszłość, o której marzą.

 

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Instytucie Technicznym został zorganizowany po raz kolejny Dzień Jakości Kształcenia podczas, którego przedstawiciele Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia przeprowadzili spotkanie ze studentami.

W ramach spotkania zostały zebrane opinie studentów dotyczące programów kształcenia, a także pozyskano opinie i uwagi związane z jakością kształcenia w Instytucie. Wnioski ze spotkania będą zamieszczone się w raporcie samooceny.

W wspomnianym dniu odbyło się również spotkanie przedstawicieli Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia z Dyrekcją i pracownikami Instytutu, którego uczestnicy zostali zapoznani z planem działań uwzględniającym poprawę jakości kształcenia w Instytucie.

 

W dniu 4 stycznia 2019 roku W Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia - Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”.

Uczestników zawodów, oraz członków Komitetu Organizacyjnego Olimpiady serdecznie powitał Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

Olimpiadę od 21 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady, a  tworzą go nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej.

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 15 marca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej.

Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Techniczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W tej edycji konkursu do zadań przystąpiło 62 uczniów z czego 54 uczniów reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej. Uczniowie rozwiązywali tradycyjnie zadania w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. zawarł porozumienie o współpracy z firmą COMP S.A., NOVITUS Oddział w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele nowosądeckiego oddziału firmy Dyrektor Zarządzający Janusz Krupa, szef działu BR Radosław Szczygieł oraz szef działu programistów Jakub Znamirowski, a także przedstawiciele Zakładu Informatyki w Instytucie technicznym PWSZ dr hab. Zenon Jabłoński i mgr inż. Jacek Kaleta. 

Celem współpracy jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dla studentów Instytutu Technicznego, a szczególnie na kierunkach informatyka oraz mechatronika pierwszego i drugiego stopnia. JM Rektor oraz Dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj podkreślają ogromne znaczenie partycypacji partnerów z przemysłu w procesie kształcenia. Wielki potencjał firmy umożliwi realizację praktyk studenckich oraz pracy podyplomowych, które są bardzo istotne jeśli chodzi o studia o profilu praktycznym. Ponadto firma zaoferowała możliwość wizyt studyjnych w nowosądeckim oddziale Novitus oraz prowadzenie kursów i wykładów dla studentów. W przyszłości istnieje także szansa na podjęcie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. 

NOVITUS jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwarantująca najbardziej nowoczesne technologie z zakresu elektroniki i informatyki wykorzystywane w urządzeniach fiskalnych, urządzeniach automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych. NOVITUS posiada jedną z najbogatszych i kompleksowych ofert w tym zakresie, a jego naczelną zasadą jest elastyczność i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla rzeczywistych potrzeb klientów. Dzięki inwestycjom w dział badawczo-rozwojowy oraz pracy inżynierów produkty ze znakiem NOVITUS z powodzeniem konkurują z podobnymi urządzeniami firm japońskich i zachodnioeuropejskich. Od lat NOVITUS jest w swojej branży jednym z liderów w Polsce i odnosi sukcesy na rynkach zagranicznych na niemal wszystkich kontynentach. (https://www.novitus.pl/pl/dzialalnosc.html)

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyło się radosne i pełne świątecznej atmosfery kolędowanie, w którym uczestniczyła brać studencka na czele z J. M. Rektorem dr hab inż Mariuszem Cygnarem, Dyrektorem Instytutu Technicznego prof dr hab inż Adamem Ruszajem oraz pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi.

Kolędy i pastorałki wykonał zespół muzyczny złożony ze studentów IT.

Na koniec wszyscy kolędujący odśpiewali imieninowe Sto lat!! Panu Dyrektorowi.

 

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei,
a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień
Nowego 2019 roku

życzą

Społeczność akademicka i Dyrekcja
Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu