W dniu 7 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyła się konferencja prasowa, z udziałem władz Uczelni - JM Rektora dr hab.inż. Mariusza Cygnara, prof.nadzw., Dyrektora Instytutu Technicznego – Prof. dr hab.inż. Adama Ruszaja i Kierownika Zakładu Informatyki – dr hab.inż. Zenona Jabłońskiego, prof.nadzw.

Podczas konferencji JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. poinformował o uzyskaniu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka w Instytucie Technicznym. Jest to kolejny – 7 już w ofercie edukacyjnej Uczelni kierunek studiów drugiego stopnia, który umożliwi kontynuację kształcenia absolwentom studiów pierwszego stopnia.

Dyrektor Instytutu Technicznego - Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj przybliżył kwestie związane z kształceniem studentów na tym kierunku, a także omówił szeroki wachlarz kwalifikacji osób kończących kierunek Informatyka, z uwzględnieniem korzyści płynących do przemysłu i przedsiębiorstw w postaci wykształconej kadry i specjalistów w tej dziedzinie. Dyrektor poinformował również, że pierwsza rekrutacja rozpocznie się już w styczniu 2019 r.

Kierownik Zakładu Informatyki dr hab.inż. Zenon Jabłoński, prof.nadzw., jako osoba kierująca pracami nad uzyskaniem uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka wyraził swoje zadowolenie z kolejnego sukcesu Uczelni. Podkreślił także, że zajęcia, podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, będzie prowadzić wysoko wykwalifikowana kadra, która zadba o przygotowanie studentów do pracy w wielu gałęziach branży IT.

Podczas konferencji przekazano również informacje na temat zakończenia inwestycji budowy Centrum Symulacji Medycznej przy Instytucie Zdrowia PWSZ oraz na jakim etapie prac znajduje się kolejna z nich – tj. budowa Instytutu Ekonomicznego.

W dniu 09 listopada 2018 r. Firma KUKA przeprowadziła w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu prezentację teoretyczną z zakresu budowy i aplikacji robotów przemysłowych dla studentów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych.

Firma KUKA jest jednym z wiodących na świecie producentów robotów oraz techniki instalacyjnej i systemowej.

Studenci IT PWSZ otrzymali w trakcie prezentacji podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu budowy robotów przemysłowych oraz zalecenia praktyczne dotyczące kryteriów ich doboru do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Studenci zapoznali się z paletą produkowanych przez KUKA robotów przemysłowych w różnych wersjach, z różnymi udźwigami i zasięgami. Firma KUKA zaprezentowała lekkie roboty zdolne do bezpośredniej współpracy człowieka z maszyną, roboty odporne na działanie wysokich temperatur i zanieczyszczenia, przystosowane do ekstremalnych warunków otoczenia, roboty do linii pras o bardzo dużym zasięgu, przeznaczone do załadunku i rozładunku dużych podzespołów w linii pras, roboty paletyzujące do wszelkiego rodzaju zadań związanych z manipulowaniem, roboty spawalnicze o maksymalnej dokładności i zręczności, roboty konsolowe w różnych wersjach.

Zaprezentowano także stanowisko – robot przemysłowy KUKA wersja edukacyjna do celów szkoleniowych dla pracowników i studentów przeznaczony do nauki programowania i obsługi robotów.

Uzyskana w trakcie prezentacji wiedza oraz przekazane przez Firmę KUKA materiały techniczne będą wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym w IT, w tym przy realizacji przez studentów projektów i prac dyplomowych z przedmiotów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych, jak również w ich pracy zawodowej.

Przedmiotowa prezentacja odbyła się w ramach współpracy IT PWSZ z jednostkami przemysłowymi.

 

Zapraszamy studentów (powyżej 1 roku studiów) do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ do uczelni partnerskich na semestr letni 2018/19.

 

logo erasmus

 

W dniach 9–11 września 2018 roku w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, w której udział wzięli członkowie studenckiego koła „Vehiculum” w składzie Mateusz Nowak, Rafał Krok.

Konferencja prowadzona była w czterech blokach tematycznych. Nasi studenci przedstawiali swoje referaty z bloku nauk ścisłych oraz technicznych. Rafał Krok przedstawił referat pt. „Różnice dotyczące mocy i momentu obrotowego przy zasilaniu PB95 i LPG”, a Mateusz Nowak „Wpływ wartości ciśnienia ogumienia na poprawność badań zawieszeń samochodowych metodą EUSAMA”.

Wysoka jakość merytoryczna prezentowanych referatów pozwoliła naszym studentom zajęcie miejsc na podium konkursie na najlepszy referat. Rafał Krok zajął trzecie miejsce, Mateusz Nowak natomiast zajął drugie miejsce .

Opracowane artykuły zostaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej.

 

W dniach 20-22 czerwca 2018 roku w Krynicy w Ośrodku Panorama, odbyła się 5 Międzynarodowa Konferencja „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, organizowana m.in. przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedrę Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, Wydział Energetyki Uniwersytetu w Żylinie oraz Rolniczo - Techniczny Uniwerystet w Podiliya.

Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE w tym gospodarkę odpadami i ciepłem.

W Konferencji wzięli udział studenci z Koła Naukowego „Ekologus” Klaudia Ciągło i Katarzyna Gancarczyk wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek.

Podczas konferencji zostały przedstawione referaty :

 • Grzegorz Przydatek, Kludia Ciągło: Assessment of the variability of the landfill gas composition captured on a used landfill.
 • Grzegorz Przydatek, Katarzyna Gancarczyk: A comparative assessment of municipal waste accumulation in selected rural communes.

Opracowane artykuły zostały przekazane do recenzji celem opublikowania w formie monografii naukowej w indeksowanej bazie Web of Science.

 

baner eu

 

Rekrutacja do projektu „ Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 września 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 września 2018 w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); inżynieria lądowa i transport; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

W dniu 07.06.2018 roku studenci Koła Naukowego VEHICULUM w składzie Rafał KROK, Mikołaj RADZIK oraz Mateusz NOWAK uczestniczyli w XLII STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów” organizowanej przez Politechnikę Częstochowską.

Tematyka wystąpień była następująca:

 • „Praca z komputerem pod kątem BHP” Rafał KROK
 • „Rejestracja czasu pracy kierowcy w Polsce po roku 2006” Mateusz NOWAK
 • „Problem odpadów oraz sposoby i kierunki ograniczania ilości powstających odpadów” Mikołaj RADZIK

Wysoki poziom merytoryczny wykładu Mateusza Nowaka pozwolił zająć Mu trzecie miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie.

 

 

W dniu 16 maja 2018 roku w Instytucie Technicznym miało miejsce interesujące spotkanie z przedstawicielem firmy MathWorks - Thomasem Garethem oraz Elżbietą Witkowską z firmy ONT Kraków .

Prezentacja dotyczyła możliwości wykorzystania oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich MATLAB w edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno wykładowcy Instytutu jak i liczna grupa studentów zainteresowana prezentowaną tematyką.