Już od 8 stycznia 2018 rusza rekrutacja w Instytucie Technicznym na kierunkach magisterskich w form08e studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 
Studia II stopnia (magisterskie)

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji

 

 

 

baner eu

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Do pobrania:

Ogłoszenie zapoznawcze

Regulamin wyboru wykonawców trenerów uczelnianych

Załącznik nr 1 WNIOSEK rekrutacyjny

Zespól Szkół nr 1 w Gorlicach, szkoła partnerska PWSZ, organizował już po raz piąty Szkolne Dni Kariery w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dyrekcja Szkoły zaprosiła przedstawicieli Instytutu Technicznego, aby przedstawili ofertę kształcenia kierunków inżynierskich, a w szczególności zachęcili do pracy w zawodzie mechatronik. Uczelnię reprezentowali mgr inż. Tadeusz Kantor oraz mgr inż. Józef Wójcik. 

 

 

 

W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z Panią Teresą Kupis oraz Panem Michałem Kądziołką – przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zespołem Zamiejscowym w Nowym Sączu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Studencie sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy”.

Spotkanie odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności studenci mieli możliwość skorzystania z indywidualnej usługi Bilansu Kariery, w czasie której mogli m.in. skonsultować bądź przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny), określić swoje zainteresowania i preferencje zawodowe, a także poznać swoje mocne strony oraz kompetencje przedsiębiorcze przy użyciu narzędzi diagnostycznych tj. gry interaktywne, testy psychologiczne. Następnie odbył się wykład otwarty, wygłoszony przez Panią Teresę Kupis, w czasie którego studenci zaznajomieni zostali z projektem Kierunek Kariera, w ramach którego będzie możliwość otrzymania bonów szkoleniowych na kursy m.in. językowe, komputerowe oraz prawo jazdy różnych kategorii.

Organizatorem spotkania było Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W dniu 8 listopada 2017 w auli Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

Uczestnikami tych prestiżowych eliminacji byli uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu z klas: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych oraz teleinformatycznych, interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk.

Od wielu lat uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu w ogólnokrajowej rywalizacji, zajmują czołowe miejsca w finale olimpiady centralnej.

 

 

 

W dniu 9 listopada 2017 roku w auli Instytutu Technicznego, odbył się wykład otwarty prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja nt. „Bionika w Inżynierii Produkcji” - Bionika  inspiracje biologiczne w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Sala wykładowa Instytutu Technicznego zgromadziła liczne grono uczniów ze szkół średnich oraz wykładowców, studentów naszej Uczelni zainteresowanych tą dyscypliną naukową.

Wszystkich zgromadzonych przywitał J.M. Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Wykład został zorganizowany jako pierwszy z cyklu otwartych wykładów w Instytucie Technicznym w ramach obchodów Jubileuszu 20 lecia Uczelni.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się grudniu 2017, szczegóły podamy już wkrótce.

 

 

Dziewiątego listopada prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj przeprowadził w Instytucie Technicznym wykład otwarty dla zainteresowanych osób (studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół ponadpodstawowych), dotyczący zastosowania bioniki w inżynierii produkcji.

Czymże więc jest bionika?

Bionika, to interdyscyplinarna nauka, która bada żywe organizmy (rośliny, zwierzęta) oraz materiały i procesy występujące w środowisku naturalnym pod kątem możliwości wykorzystania w technice rozwiązań wypracowanych przez Naturę. Człowiek od początku swojej historii podglądał zjawiska przyrody i żywe organizmy – uczył się od nich, jak przetrwać. Dzięki rozwojowi nauki i techniki takie obserwacje są bardziej precyzyjne, a wnioski z nich wyciągane znajdują szerokie zastosowanie w niemal każdym obszarze nauki i techniki.

Według danych literaturowych na świecie żyje ok. 55000 gatunków ssaków, 31000 gatunków ryb, 10000 gatunków ptaków, 8800 gatunków płazów, 10000000 gatunków owadów i 300000 gatunków roślin. Organizmy żywe przystosowały swoją budowę i pokrycie ciała do bezpiecznego i racjonalnego realizowania podstawowych czynności życiowych.

Obserwacja tych żywych organizmów ukształtowanych w procesie ewolucji i zasad ich funkcjonowania w przyrodzie w wielu przypadkach pozwala na wykorzystanie rozwiązań wypracowanych przez Naturę do projektowania i rozwiązywania różnorodnych problemów inżynierskich. Bioinspiracje mogą być przydatne w projektowaniu materiałów, kształtów lub struktur obiektów mechanicznych, struktury warstwy wierzchniej oraz różnorodnych procesów technicznych. Bionika może być wykorzystana w projektowaniu i produkcji elementów lotniczych, samochodowych czy obrabiarkowych (np. lekkich i sztywnych korpusów precyzyjnych obrabiarek, cienkościennych, sztywnych i wysoko wytrzymałych cylindrów, konstrukcji spawanych rozwoju turbin wiatrowych, wodnych, cieplnych i lotniczych, rozwoju narzędzi medycznych itp.). Profesor podał tu wiele ciekawych przykładów zastosowania przyrody w technice.

Reasumując, bionika jest poszukiwaniem wzorów w przyrodzie, wśród organizmów zwierząt i roślin do projektowania innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Największe zdziwienie i niedowierzanie wśród uczestników wykładu wywołała informacja, iż dzięki twórczej współpracy inżyniera z przyrodnikiem, rozwiązania techniczne mogą być w przyszłości bardziej przyjazne dla środowiska niż obecnie.

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 9 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 9 listopada 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.15 w terminie do 9 listopada 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

 

 

Zapraszamy studentów do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy do uczelni partnerskich oraz praktyki
w ramach Programu Erasmus+ w roku 2017/2018.

WYJAZDY NA STUDIA w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Kiedy zgłosić w uczelni chęć wyjazdu?

Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy semestrze poprzedzającym wyjazd na studia (lecz najpóźniej do 30 października w przypadku chęci wyjazdu na semestr letni). Jest to związane z deadlinem wyznaczonym przez uczelnie zagraniczne, określającym datę wpływu aplikacji studenta.

Lista uczelni partnerskich

Wysokość stawek stypendialnych

Kryteria kwalifikacji:

uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Instytutu, dobre wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego lub semestru kiedy aplikantem jest student 1-go roku), znajomość języka obcego,w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej – najczęściej jest to język angielski, ale również niemiecki, włoski, francuski, norweski i słowacki w zależności od kraju docelowego,potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu lub zaświadczenia ze szkoły językowej,złożenie pełnej wymaganej dokumentacji zgodnie z Regulaminem Programu Erasmus.

Zalety:

  • zyskanie unikalnej wiedzy w zakresie danego kierunku studiów,
  • zdobycie nowych umiejętności społecznych,
  • doskonalenie znajomości w zakresie języków obcych (bezpłatny kurs językowy),
  • doświadczenie mile widziane w CV,
  • zawieranie międzynarodowych przyjaźni i znajomości,
  • zwiedzanie Europy,
  • wspaniała życiowa przygoda,
  • stypendium na pokrycie kosztów wyjazdu!

Generalnie Program Erasmus+ oferuje dwie formy mobilności: wyjazdy do uczelni partnerskich oraz na praktyki zawodowe (łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów).

Z obu form mogą skorzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Daje on także możliwość wyjazdu na praktyki dla absolwentów. Wyjazdy dofinansowywane są z funduszy unijnych, a ich wysokość uzależniona jest od formy mobilności, długości pobytu i kraju. Uczestnictwo w wymianie zagranicznej jest mile widziane w CV i cenione przez pracodawców, świadczy o ambicji i zaradności danej osoby oraz znajomości języków obcych. Rekrutacja prowadzona jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni (zakładka Erasmus) oraz na stronie ogólnopolskiej www.erasmusplus.org.pl

Szczegółowe informacje: Dział nauki, rozwoju i współpracy (Rektorat, pok. 14 lub 15).

tel. 18 547 56 02 wew. 101 lub 102

W dniu 20 października 2017 w auli Instytutu Technicznego PWSZ, odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Technicznej w których uczestnikami byli uczniowie z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu z klas: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych oraz teleinformatycznych.

Uczestnikami Olimpiady są uczniowie posiadający zainteresowania z dziedzin związanych z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk, umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.

 

 

SPOTKANIE ze studentami chętnymi na praktyki m.in. w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i na Cyprze

w ramach PROGRAMU ERASMUS+ 

Poniedziałek 23.10.2017 w IJO (sala 001) godz. 10:45

WARTO

Oprócz stypendium z programu ERASMUS studenci otrzymują wynagrodzenie, wyżywienie i zakwaterowanie oraz dodatkowe bonusy!

 

Firma Algoos Study, Work and Travel INC™ zaprasza do współpracy studentów, którzy mogą wyjechać na praktyki na min. 3-4 miesiące, np:

- Cypr: 5.5 - 6 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie, plus 250€ - 400€ bonus na koniec kontraktu na pokrycie kaucji (195€) oraz częściowo biletów lotniczych.

- Grecja: 6 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie, plus 150€ - 250€ bonus na koniec kontraktu na pokrycie kaucji 195€.

- Hiszpania: 5 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie

- Portugalia: 5 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie.

 

Uwaga: Studenci, którzy planują wyjazdy w okresie wakacji 2018 proszeni o zgłaszanie się do Działu nauki, rozwoju i współpracy już jesienią!

 

Więcej informacji o Programie Erasmus tutaj.