Charakterystyka

 

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

  1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
  2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Mechatronika stosowana, Mechatronika pojazdów samochodowych
  3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  4. Profil studiów: praktyczny
  5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
  6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
  7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
  8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
  9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Posiadają praktyczne przygotowanie i wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy programowalne. Biura projektowe, zakłady usługowe i przemysłowe zatrudniają absolwentów Mechatroniki, ze względu na przygotowanie interdyscyplinarne oraz mocną podbudowę umiejętności inżynierskich. Nasi absolwenci pracują w specjalistycznych zakładach zajmujących się diagnozowaniem i serwisem nowoczesnych pojazdów i zautomatyzowanych systemów, a także w przemyśle. Zdobyte wykształcenie otwiera możliwość pełnienia funkcji kierowniczych, założenia własnej działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju naukowego na studiach drugiego stopnia.
  10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji