Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

  1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
  2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
  3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  4. Profil studiów: praktyczny
  5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
  6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
  7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); inżynieria lądowa i transport; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
  9. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
  10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji