Charakterystyka


Kierunek „Informatyka” wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, z wykorzystaniem współcześnie uznanych metod i technik.

 

  1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
  2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Programowanie systemów informatycznych
  3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  4. Profil studiów: praktyczny
  5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
  6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
  7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja.
  8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
  9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent kierunku Informatyka - specjalność „Programowanie systemów informatycznych”, przygotowany jest do zespołowej i samodzielnej działalności zawodowej. Posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych oraz ich elementów oraz umiejętności programowania w różnych środowiskach z naciskiem na systemy jednowątkowe, środowiska rozproszone, systemy bazodanowe, programowanie WEB i systemów mobilnych przy użyciu różnych technologii oraz narzędzi. Zna współczesne narzędzia sprzętowe i programowe. Posługuje się wiadomościami z zakresu zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi. Umie integrować zdobytą wiedzę teoretyczną i wykorzystywać swoje umiejętności przy projektowaniu, wytwarzaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Wiedza z zakresu metod i inżynierii oprogramowania umożliwia mu aktywne uczestniczenie w interdyscyplinarnych projektach z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnozowania aplikacji komputerowych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie twórczych działań, w których będzie mógł stosować poznane w toku studiów nowoczesne technologie informatyczne. Jego miejscem pracy mogą być zarówno wyspecjalizowane jednostki świadczące usługi informatyczne, jak i ośrodki badawczo - rozwojowe i projektowe różnych firm. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze. Przyszli absolwenci informatyki przygotowani są do pracy w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Ma świadomość znaczenia ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności, jak również znaczenia kontynuowania nauki na studiach III stopnia - prowadzenia badań w obszarze naukowym. Przekazana wiedza z zakresu informatyki, wykształcone umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi kierunku Informatyka wykonywać praktyczne zawody, zgodne z nowymi potrzebami rynku pracy.