Akty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

Wzory i procedury Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Akty wewnętrzne

Uchwały Senatu

Uchwała nr 61/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Uchwała nr 96/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny

Załącznik do uchwały nr 96/2019

Uchwała Nr 112/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów

 

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 77/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 78/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych

Decyzje Dyrektora

Decyzja nr 1 w sprawie publikowania wyników zaliczeń

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 2 w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 3 w sprawie zasad opracowywania harmonogramów zajęć

Decyzja nr 4 w sprawie prowadzenia wykładów

Decyzja nr 5 w sprawie powierzania obowiązków i recenzentów prac dyplomowych oraz przeprowadzanie egzaminów dyplomowych

Decyzja nr 6 w sprawie standardów oceny prac dyplomowych, inżynierskich

Decyzja nr 7 w sprawie organizacji i zadań dotyczących promocji

Decyzja nr 8 w sprawie dokumentowania osiągania efektów kształcenia