Energetyczne Uprawnienia Kwalifikacyjne SEP

 

logo sep krakow

ENERGETYCZNE UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE SEP 
 dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 175/120/12/11 z dnia 19 lipca 2012 roku została powołana

KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 175

przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

Oddział w Krakowie

z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zamenhofa 1a

Instytut Techniczny PWSZ

Komisja jest upoważniona do stwierdzania kwalifikacji zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) na stanowiskach pracy związanych z dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

Obowiązujący zakres wiedzy niezbędny do uzyskania odpowiednich kwalifikacji określony został w § 6 w/w Rozporządzenia MGPiPS (Dz.U. 89 poz. 828).

 Aby przystąpić do egzaminu weryfikującego kwalifikacje należy:

1. Złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na druku wg wzoru (do pobrania [pdf])

     Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru - Grupa 1

     Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji - Grupa1

     Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru – Grupa 2

     Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji – Grupa 2

2. informacje i zgłoszenia na egzamin pod numerem telefonu 48 784 715 516,

 

3. uiścić opłatę egzaminacyjną (tj. 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku aktualnie od 01.01.2021 w wysokości 280 zł ) na konto:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski,
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

  Nr konta: 50102028920000510202309367
tytułem: opłata za egzamin "E" lub "D" - Komisja nr 175


Na przelewie (przekazie) podać dokładne dane wpłacającego potrzebne do wystawienia faktury.


 
Do pobrania [pdf]:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie:

  


 

  Materiały szkoleniowe [pdf]:
 

Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia


 

INFORMACJA
Przypominamy, że zgodnie ze zmianą  ustawy

PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552)

z dniem 3 maja 2010 roku

utraciły ważność Uprawnienia Kwalifikacyjne wydane bezterminowo

  na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.