Studia pierwszego stopnia

Dietetyka

Charakterystyka

Studia na kierunku Dietetyka przypisane są do obszaru kształcenia w zakresie: nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej.

Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, z którymi łączy je program kształcenia oraz sylwetka absolwenta, przygotowanego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu wynikającemu z różnych stanów chorobowych, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Dietetyk to zawód przyszłości, gdyż siedzący tryb życia, postępująca nadwaga, otyłość sprzyjają występowaniu chorób dietozależnych, dlatego wszelkie porady dotyczące zdrowego trybu życia, w tym racjonalnego odżywiania będą przydatne, zwłaszcza jeśli będą prowadzone przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Dietetyka i żywienie to dynamicznie rozwijająca się branża ze stale rosnącym popytem usług. Praca w zawodzie dietetyka wymaga odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, nie ogranicza się tylko do pracy w placówkach opieki medycznej i gabinecie dietetycznym, ale także daje możliwość prowadzenia działań w edukacyjnych, zatrudnienia w handlu, przemyśle spożywczym, gastronomii.

Coraz większe uznanie zdobywa również dietetyka sportowa. Z roku na rok poszerza się grono specjalistów, by sprostać coraz większemu zainteresowaniu tą dziedziną. Rosnące zapotrzebowanie rynku na ten rodzaj usług (sportowcy, kluby fitness, siłownie) powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na dietetyków sportowych.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania a także żywienia osób w różnym wieku i stanie zdrowia.

Absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje umożliwiające im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

 

Nazwa kierunku studiów: dietetyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: 6 semestrów – stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych:

- 800 godzin studia stacjonarne,

- 720 godzin studia niestacjonarne

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej);

- sanatoria;

- placówki gastronomiczne;

- placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

- zakłady żywienia zbiorowego;

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.

 

 

 

Pielęgniarstwo

Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

Kierunek Pielęgniarstwo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:

· 6 semestrów – stacjonarne.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Wymiar praktyk zawodowych: Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);

· sanatoria;

· ośrodki rehabilitacyjne;

· ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;

· placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

· zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;

· domy opieki społecznej;

· ośrodki medycyny pracy;

· jednostki ratownictwa medycznego;

· jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

 

Ratownictwo Medyczne

Charakterystyka

Dokonujące się w Polsce przemiany, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrostem liczby wypadków, coraz częściej  o charakterze masowym, wymuszają tworzenie systemu ratownictwa, ratownictwa medycznego, który dawałby poczucie bezpieczeństwa i pozwolił na szybkie, skuteczne podejmowanie działań ratujących zdrowie i życie ludzkie.

Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne

 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:· 6 semestrów – stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych:

 • 480 godzin (dla studentów nabór 2017/2018, 2018/2019),
 • 960 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w zakładach przemysłowych w charakterze koordynatora medycznego,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych.

 

 

 

Studia drugiego stopnia

Pielęgniarstwo

Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

W ramach rekrutacji o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”. Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:

· 4 semestry – stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Wymiar praktyk zawodowych:

 • 160 godzin (dla studentów nabór 2018/2019),
 • 200 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej(szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);

· sanatoria;

· ośrodki rehabilitacyjne;

· ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;

· placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

· zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;

· domy opieki społecznej;

· ośrodki medycyny pracy;

· jednostki ratownictwa medycznego;

· jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

 

 


Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • komunikacji w psychiatrii
 • zdrowia psychicznego
 • kliniki w psychiatrii
 • sytuacji kryzysowych i zagrożeń życia w psychiatrii
 • rehabilitacji psychiatrycznej

Czas trwania kursu: 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 310

 • zajęcia teoretyczne: 130
 • zajęcia praktyczne: 180

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesiecznym stażu pracy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • organizacji opieki nefrologicznej w Polsce
 • roli i zadań pielęgniarki zatrudnionej w oddziale hemodializ i dializy otrzewnowej
 • pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami nefrologicznymi
 • przygotowania pacjentów do zabiegów leczniczych i diagnostycznych
 • obsługi aparatury stosowanej w leczeniu nerkozastępczym
 • wykonywania i dokumentowania zabiegu hemodializy i dializy otrzewnowej
 • zapobiegania powikłaniom pozabiegowym
 • zasad leczenia dietetycznego i farmakologicznego
 • edukacji pacjentów nefrologicznych i ich rodzin

Czas trwania kursu: od 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 305

 • zajęcia teoretyczne: 150
 • zajęcia praktyczne: 155

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:

 • kliniki, diagnostyki i leczenia chorób internistycznych
 • planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej nad chorym z określoną jednostką chorobową
 • rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia pochodzenia internistycznego
 • prowadzenia edukacji w zakresie życia z określoną chorobą
 • profilaktyki chorób internistycznych
 • udziału pielęgniarki w leczeniu dietetycznym pacjenta internistycznego

Czas trwania kursu: od 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 391

 • zajęcia teoretyczne: 160
 • zajęcia praktyczne: 231

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesiecznym stażu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" oraz "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych"

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa internistycznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edukator w cukrzycy

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • epidemiologii i podstaw klinicznych w cukrzycy
 • psychospołecznych i organizacyjnych aspektów cukrzycy
 • dydaktyki medycznej i zasad komunikacji z pacjentem i rodziną
 • edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 160

 • zajęcia teoretyczne: 96 (wykłady, ćwiczenia, seminarium)
 • zajęcia praktyczne: 64 (staż na oddziale diabetologicznym dla dorosłych, dla dzieci, w poradni diabetologicznej dla kobiet w ciąży)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do koordynowania i prowadzenia działań z zakresu edukacji wśród osób chorych na cukrzycę (dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży)

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • treningu interpersonalnego
 • treningu umiejętności społecznych
 • teoretycznych podstaw komunikowania interpersonalnego
 • komunikacji terapeutycznej z pacjentem oraz z zespołem terapeutycznym
 • superwizji klinicznej w pielęgniarstwie

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 100

 • zajęcia teoretyczne: 15 (wykłady)
 • zajęcia praktyczne: 85 (warsztaty, treningi)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do efektywnego komunikowania się z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym, organizowanie grup wsparcia, edukowanie pacjenta i rodziny w zakresie współpracy w czasie leczenia, kierowanie pacjenta do specjalisty w sytuacji zdrowotnej wymagającej konsultacji

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leczenie ran (dla pielęgniarek)

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • patofizjologii i leczenia ran
 • zakażenia ran
 • odleżyn i ran nowotworowych
 • owrzodzenia kończyn dolnych
 • zespołu stopy cukrzycowej

Czas trwania kursu: od 4 do 6 miesięcy

Liczba godzin: 200

 • zajęcia teoretyczne: 80 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 120 (staż w ambulatorium chirurgii ogólnej lub urazowej oraz na oddziałach szpitalnych: ratunkowym, neurologii lub intensywnej opieki medycznej lub geriatrycznym lub opieki paliatywnej, a także w poradni chorób naczyń lub leczenia owrzodzeń żylnych lub chirurgii naczyniowej lub poradni stopy cukrzycowej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 800 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: pielęgniarka w wyniku ukończenia kursu jest uprawniona do:

 • planowania i realizacji działań w profilaktyce odleżyn i owrzodzeń
 • opatrywania ran odleżynowych do III stopnia włącznie
 • pobierania materiału z rany do badania bakteriologicznego
 • stosowania kompresjoterapii w leczeniu ran
 • usuwania szwów z rany
 • prowadzenia edukacji chorego i rodziny w zakresie profilaktyki leczenia ran przewlekłych

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leczenie ran (dla położnych)

Charakterystyka

Adresaci: położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • patofizjologii i leczenia ran
 • zakażenia ran
 • odleżyn i ran nowotworowych

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 115

 • zajęcia teoretyczne: 45 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż realizowany w oddziałach szpitalnych: ginekologii lub ginekologii septycznej lub ginekologii onkologicznej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: położna w wyniku ukończenia kursu jest uprawniona do:

 • planowania i realizacji działań w profilaktyce odleżyn
 • opieki nad raną odleżynową do III stopnia włącznie
 • prowadzenia dokumentacji profilaktyki i leczenia odleżyn
 • pobierania materiału z rany do badania bakteriologicznego
 • usuwania szwów i zaopatrzenia przetok
 • edukacji chorej i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • zasad stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
 • znajomości wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • zasad i trybu wystawiania recept
 • aspektów prawnych i odpowiedzialności zawodowej

Czas trwania kursu: do 2 miesięcy

Liczba godzin: 65

 • zajęcia teoretyczne: 45 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne (staż): 20 (pielęgniarka – gabinet lekarza rodzinnego, położna – gabinet lekarza rodzinnego albo poradnia ginekologiczno-położnicza)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
 • kserokopia dyplomu ukończonych studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo”, „Położnictwo” lub kserokopia dyplomu uzyskanego tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: absolwent kursu jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silne działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia
 • wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II

Charakterystyka

Adresaci:

 • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • pielęgniarka, położna, która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, uzyskała pozytywny wynik w trakcie postępowania rekrutacyjnego

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • zasad stosowania terapii wybranymi produktami leczniczym
 • iznajomości wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • zasad i trybu wystawiania recep
 • taspektów prawnych i odpowiedzialności zawodowej

Czas trwania kursu: do 2 miesięcy

Liczba godzin: 44

 • zajęcia teoretyczne: 30 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne (staż): 14 (pielęgniarka – gabinet lekarza rodzinnego, położna – gabinet lekarza rodzinnego albo poradnia ginekologiczno-położnicza)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
 • kserokopia dyplomu ukończonych studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo”, „Położnictwo” lub kserokopia dyplomu uzyskanego tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 350 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: absolwent kursu jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
 • samodzielnego ordynowania leków z kategorii OTC

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • przygotowania pielęgniarek i położnych do rozpoznawania stanów zagrożenia życia
 • podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych, niemowląt oraz dzieci, zgodnie ze współczesną wiedzą i standardami postępowania w ratownictwie medycznym

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 90

 • zajęcia teoretyczne: 20
 • zajęcia praktyczne: 70

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 500 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • podstaw patofizjologii bólu
 • farmakoterapii bólu ostrego
 • techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu
 • organizacji leczenia bólu
 • współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 98

 • zajęcia teoretyczne: 28 (wykłady)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż: Blok operacyjny dorosłych, Oddział poznieczuleniowy/pooperacyjny)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 450 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego, uprawnienia do prowadzenia edukacji wśród pacjentów w zakresie metod kontroli bólu, stosowanych leków przeciwbólowych oraz rozpoznawania przez pacjenta niepożądanych działań związanych z terapią

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • podstaw elektrokardiografii
 • analiz zapisu elektrokardiograficznego
 • podstaw rozpoznania nieprawidłowości w zapisie EKG
 • zapisu EKG w wybranych stanach kardiologicznych
 • badań diagnostycznych z wykorzystaniem zapisu EKG

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 108

 • zajęcia teoretyczne: 38 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż: pracownia EKG, oddział kardiologii dorosłych albo Poradnia kardiologiczna z pracowniami diagnostyki kardiologicznej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 500 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: uzyskanie uprawnień do:

 • wykonywania i oceny opisu jakości zapisu EKG u osoby dorosłej
 • różnicowania podstawowych zaburzeń w zapisie EKG
 • przygotowania pacjenta do wykonania testu wysiłkowego
 • wykonania testu wysiłkowego (pomiar ciśnienia i tętna, ocena zapisu EKG na monitorze)
 • mierzenia EKG metodą Holtera

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • konikopunkcji jako metody udrażniania górnych dróg oddechowych
 • odbarczenia odmy prężnej
 • doszpikowego podawania leków w stanach nagłego zagrożenia życia

Czas trwania kursu: 1 miesiąc

Liczba godzin: 40

 • zajęcia teoretyczne: 15
 • zajęcia praktyczne: 25

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: zdobycie uprawnienia do:

 • monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego układu oddechowego
 • udrażniania dróg oddechowych
 • wykonywania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej
 • wykonania wkłucia doszpikowego i doszpikowego podawania leków

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wywiad i badanie fizykalne

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • badania podmiotowego osoby dorosłej
 • badania przedmiotowego osoby dorosłej
 • oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 100

 • zajęcia teoretyczne: 75 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 25 (staż na oddziale chorób wewnętrznych i neurologicznym lub na oddziale anastezjologii i intensywnej terapii)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 700 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: uzyskanie uprawnienia do:

 • wykonania badań: podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie tych wyników
 • analizy wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej dla potrzeb formułowania diagnozy pielęgniarskiej

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom podstawowy

Charakterystyka

Adresaci: uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wyrazi chęć doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Liczba godzin: 8

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 10 osób

Opłata za szkolenie: 100 zł

Efekty doskonalenia: posiadanie elementarnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom rozszerzony

Charakterystyka

Adresaci: osoby, które wyrażą chęć doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie rozszerzonym

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Liczba godzin: 16

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 10 osób

Opłata za szkolenie: 200 zł

Efekty doskonalenia: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia w różnych grupach wiekowych
 • ewakuacji i transportu poszkodowanych z miejsca zdarzenia

 

 Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Charakterystyka

Adresaci: nauczyciele, którzy zamierzają uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania szkolenia: 7-14 dni

Liczba godzin: 40

 • zajęcia teoretyczne: 16
 • zajęcia praktyczne: 24

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów pedagogicznych

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • szkolenie zostanie uruchomione przy minimalnej liczbie 24 osób

Opłata za szkolenie: 650 zł

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym z zakresu wiedzy i egzaminem praktycznym z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Efekty doskonalenia: absolwent zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), nabywa na okres 5 lat uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  Sprawdź ofertę na innych kierunkach