Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.10.2019 r. miało miejsce otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 2.575.000 zł oraz własnym, zainwestowanym środkom finansowym w kwocie 4.000 000 zł – powstał obiekt, którego powierzchnia użytkowa przekracza 820 m2.

W Centrum Symulacji Medycznej mieszczą się:

1) pracownia ratownictwa medycznego z symulatorem dobrze wyposażonej karetki pogotowia oraz salą SOR, z której korzystać będą studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

2) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia było:

wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym znajdują się pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności;wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz symulatory wysokiej wierności;właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy symulacji medycznej;przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej;przygotowanie studentów do kształcenia metodą symulacji medycznej.

W ramach ww. koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana metoda oceny przygotowania na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej:

organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

wymiana studentów z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,organizacja letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

opracowanie przez zespół pracowników Instytutu Zdrowia, przedstawicieli innych Uczelni oraz pracowników placówek ochrony zdrowia współpracujących w ramach kształcenia praktycznego z Uczelnią rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,opracowanie podręcznika scenariuszy,wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji.