Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w dniach 11 i 19 lipca 2020 r. zorganizował Wewnątrzuczelniane Zawody Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych konkurs o numerze POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17”.

     Celem zawodów było m. in. doskonalenie przez uczestników umiejętności holistycznego podejścia do pacjenta, kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności zawodowych, umiejętności samooceny, w tym krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz nabycie doświadczenia w realizacji zadań zawodowych.

     W rywalizacji wzięły udział 43 osoby. Były to studentki i studenci III roku studiów I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo. Zawody odbyły się w dwóch etapach:

1) etap pierwszy miał charakter zadań testowych i odbył się metodą zdalną z wykorzystaniem uczelnianej platformy edukacyjnej Moodle.

2) etap drugi miał charakter zadań praktycznych. Odbył się na bazie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

     Do etapu drugiego zakwalifikowano 6 studentów, którzy w etapie pierwszym zdobyli największą liczbę punktów. W ramach etapu drugiego uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach wykonując zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz procedury pielęgniarskie.

     Nad przebiegiem zawodów czuwał Komitet Organizacyjny, natomiast realizację poszczególnych zadań obserwowało 6 sędziów.

     Finaliści wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Pierwsze miejsce zajęła: Natalia Pietryga, drugie miejsce: Agnieszka Wojsław, trzecie miejsce: Patrycja Jarzmik. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

     Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w zawodach.