W dniu 19 lipca 2019 r. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia oraz Ratownictwo Medyczne.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni w osobach: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Kwestor mgr Halina Marcisz. Wśród zaproszonych gości obecny był także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Pan dr Tomasz Cisoń, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Instytutu Zdrowia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele placówek współpracujących z Instytutem Zdrowia: Dyrektor Centrum Opieki i Rehabilitacji TUKAN mgr inż. Mariola Pawlak, Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Pan Sławomir Kmak oraz przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Halina Zarotyńska.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw, który mówił o randze zawodu pielęgniarki i ratownika medycznego:

„W takich sytuacjach kiedy wręczamy dyplomy i kończymy rok akademicki na myśl przychodzi łacińska pieśń studencka „Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko. Chyba bez zbędnego patosu będzie powiedziane jeśli przytoczę to w nieco innej formie. „Gaude Mater Sandecja” – ciesz się Matko Sądecczyzno, bowiem dzisiaj posyłamy do Ciebie świetnie wyposażonych w wiedzę nowych pracowników ochrony zdrowia, którzy będą posłani do służby potrzebującemu człowiekowi” - mówił dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof.nadzw.

Głos zabrała także Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, którzy pogratulowali absolwentom uzyskania tytułu licencjata i magistra.

Po wystąpieniach nastąpiła długo oczekiwana chwila czepkowania absolwentów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz wręczenia dyplomów przez Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw., Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halinę Potok oraz Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marka Reichela. W pierwszej kolejności dyplom odbierali absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego. Tradycją Instytutu Zdrowia podczas takich uroczystości jest ceremoniał nałożenia czepka pielęgniarskiego i złożenia przyrzeczenia pielęgniarskiego. Czepek jest bardzo ważnym symbolem zawodu pielęgniarskiego, oznacza rzetelne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz przestrzeganie etyki, świadczy o przynależności do grupy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Absolwenci zapalali świeczkę, której światło jest znakiem gotowości niesienia pomocy każdemu człowiekowi, który trafi pod ich opiekę, bez względu na różnice kulturowe, rasowe czy wyznaniowe.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego. Po złożeniu przyrzeczenia wspólnie odśpiewano Hymn pielęgniarski.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani mgr Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej OIPiP, która pogratulowała absolwentom uzyskania dyplomów i omówiła procedurę otrzymania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Głos zabrał także Dyrektor Szpitala Powiatowego w Krynicy - Zdroju Sławomir Kmak, który także gratulował absolwentom oraz zachęcał do podjęcia pracy w Szpitalu, którym kieruje.

Na  zakończenie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, którzy w pięknych słowach podziękowali władzom Uczelni, Instytutu Zdrowia oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym za trud i wysiłek w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw zawodowych.

Na zakończenie wszyscy absolwenci i Goście pozowali do pamiątkowej fotografii.