Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

W ramach rekrutacji o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”. Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:

· 4 semestry – stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Wymiar praktyk zawodowych:

  • 160 godzin (dla studentów nabór 2018/2019),
  • 200 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej(szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);

· sanatoria;

· ośrodki rehabilitacyjne;

· ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;

· placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

· zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;

· domy opieki społecznej;

· ośrodki medycyny pracy;

· jednostki ratownictwa medycznego;

· jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.