Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

W ramach rekrutacji o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”. Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:

· 4 semestry – stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Wymiar praktyk zawodowych:

  • 160 godzin (dla studentów nabór 2018/2019),
  • 200 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej(szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);

· sanatoria;

· ośrodki rehabilitacyjne;

· ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;

· placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

· zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;

· domy opieki społecznej;

· ośrodki medycyny pracy;

· jednostki ratownictwa medycznego;

· jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Plany studiów

Plan studiów nabór 2019/2020

Plan studiów nabór 2018/2019

 

 

 

Efekty kształcenia

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń o raz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,

j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,

k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Pielęgniarstwo II stopnia - efekty kształcenia obowiązujące od roku 2019/2020

Zestawienie szczegółowych efektów kształcenia

Zestawienie realizacji efektów kształcenia przez przedmioty

Baza

Działalność studencka

Koło Naukowe Promocji Zdrowia

 

logo koło

 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia powstało w 2004 roku z inicjatywy studentów pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Najważniejszym zadaniem Koła jest rozwijanie i przekazywanie wiedzy na temat promocji zdrowia, prowadzenie badań naukowych z dziedziny pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Koło bierze udział w organizacji wielu spotkań naukowych, konferencji oraz akcji mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Koło Naukowe Promocji Zdrowia co roku organizuje akcję „Wampiriada”, oraz Dzień Dawcy Szpiku. Jest aktywnym uczestnikiem wielu imprez m. in. Małopolskiej Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki i Targów Uczelni. Uczestniczy w szerzeniu idei z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne szkolenia i pokazy.

 

Studenci  biorą czynny udział w kampaniach społecznych takich jak:

 

Wampiriada

 

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia co roku, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sącz, organizuje akcję o nazwie „Wampirida”, której celem jest pozyskanie jak największej ilości krwi. Podczas jej trwania, przy współpracy z fundacją DKMS, rejestrowani są również potencjalni dawcy szpiku kostnego. Dzięki dużemu zaangażowaniu studentów, co roku udaje się pozyskać kolejne litry cennej krwi oraz zarejestrować kolejne osoby jako potencjalnych dawców szpiku kostnego

 

 

 

Małopolska Noc Naukowców

 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia bierze czynny udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która pozwala na promowanie nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Studenci chętnie przekazują swoją wiedzę dotyczącą między innymi pierwszej pomocy przedmedycznej czy zdrowego trybu życia

 

 

 Festiwal Nauki

 

„Bawiąc, uczyć” – to myśl, która już od wielu lat przyświeca organizacji Festiwalu Nauki w naszej uczelni. Impreza jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży w różnym wieku, którzy poprzez zabawę, eksperymenty i różnorodne warsztaty mogą zaprzyjaźnić się z nauką.

 


 Organizacja oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych

 

Studenci Koła Naukowego Promocji Zdrowia biorą czynny udział w organizowaniu konferencji naukowych m.in. Konferencji Naukowej „Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”, której pierwsza edycja miała miejsce w listopadzie 2019 roku w PWSZ w Nowym Sączu. Biorą również czynny oraz bierny udział w konferencjach naukowych organizowanych w innych uczelniach np. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Nowym Targu

 

 

 

 

 

Projekty

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

CMS powstanie w roku 2018, tak aby służyć studentom od roku akademickiego 2018/19.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

informacje o projekcie

 

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

Okres realizacji projektu: od: 2015–10–01 do: 2019–02–28. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Informacje o projekcie

 

Projekt„Kompetencje szansą na rynku”

 

W ramach projektu studenci mogą brać udział w:

Certyfikowanych szkoleniach:

1. SC_1_Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz. II

2. SC_2_Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – k

3. SC_3_Kurs Ewakuacja z ciasnych przestrzeni

4. CS_4_Kurs z ratownictwa wodnego – kurs jest adresowany do studentów kierunków P i RM.

Zakres szkolenia: program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MSWiA

(Dz. U. z dnia 2 lipca 2012 r. poz. 747) oraz rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Uczestnik otrzyma tytuł ratownika wodnego uprawniający do samodzielnej pracy.

Dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami:

1. ZD_1_Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

2. ZD_2_Transplantologia w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

3. ZD_3_Profilaktyka schorzeń onkologicznych w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

Wizytach studyjnych u pracodawców

Zajęciach warsztatowych:

1. W_1 Podstawy wykonywania i interpretacji EKG

2. W_2 Przedsiębiorczość

3. W_4 Komunikacja interpersonalna

Informacje o projekcie

 

Projekt „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania kierunkiem studiów, a docelowo zwiększenie liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze:

1.Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,

2.Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Projekt skierowany jest do 80 studentów kierunku Pielęgniarstwo, profil praktyczny PWSZ w Nowym Sączu studiów stacjonarnych I stopnia rocznik 2017/2018 oraz studentów będących w momencie przystąpienia do projektu na II roku studiów.

Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprawi przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu, przyczyni się do promocji kierunku pielęgniarstwo jako zapewniającego przyszłe miejsca pracy.

Program zawiera co najmniej 2 rodzaje wsparcia dla studenta:

1.Opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny (stypendium otrzyma maksymalnie 50% studentów na danym roku studiów, którzy w poprzednim roku kształcenia uzyskali najlepsze wyniki w nauce).

2.Płatne programowe praktyki zawodowe dostosowanie warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskich Ram Praktyk i Staży m.in. poprzez zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi praktykami.

Informacje o projekcie

 

Erasmus

 

Studenci i absolwenci Instytutu Zdrowia mogą realizować praktyki w ramach Programu Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy), między innymi w Niemczech:

§ Szpital w Wiesbaden

§ Bremer Heimstiftung

Oferta ta jest bardzo atrakcyjna ze względu na możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego, warunki finansowe oraz doskonałe warunki pracy.

Informacje o programie