Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk na kierunku pielęgniarstwo

 

Praktyki zawodowe realizowane przez studentów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu i odbywają się na podstawie „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu” określonemu Zarządzeniem Nr 5/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu

 

Przewodnik realizacji zp pz na studiach niestacjonarnych pomostowych kier. pielęgniarstwo

 

Dokumentacja realizacji zp pz dziennik praktyk piel. niestacjonarne pomostowe

 

Profil kształcenia praktyczny kierunku pielęgniarstwo oznacza, że wiedza i umiejętności, które uzyskuje absolwent mają charakter praktyczny i specjalistyczny (absolwent nabywa kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych będących w kompetencji pielęgniarki).

Proces kształcenia obejmuje znaczny komponent kształcenia praktycznego, w tym zajęcia realizowane poza Uczelnią w warunkach naturalnych pracy pielęgniarki. Efekty kształcenia są weryfikowane i potwierdzane w „środowisku zawodowym” tzn. w miejscu pracy typowym dla absolwenta kierunku pielęgniarstwo tj. w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych tj. w oddziałach szpitalnych, przychodniach, poradniach, środowisku nauczania, wychowania i pracy, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej i innych.

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności
w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

Miejscem kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, noworodkowe, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze
i ginekologiczne. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym,
w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej, szkolnej i innych ośrodkach znajdujących się w przypadku realizacji zajęć praktycznych niedaleko siedziby Uczelni, w przypadku praktyk zawodowych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta.

Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni.

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i

zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;

2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;

4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;

7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii,

rehabilitacji i pielęgnowania;

8) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

9) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;

10) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;

11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem