Ankietyzacja 2018/2019

1

2

Ankietyzacja 2017/2018

Ankietyzacja dotycząca zajęć dydaktycznych

prowadzonych przez nauczycieli akademickich

Instytutu Zdrowia w semestrze letnim

w roku akademickim 2017/18

Cel ankietyzacji:

Poznanie opinii na temat pracy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wyniki ankietyzacji będą cennym źródłem informacji, pomocnym

we wspieraniu tego co dobre i poprawieniu tego, co mogłoby być lepsze w organizacji procesu kształcenia w Instytucie Zdrowia i tym samym w Uczelni.

Termin przeprowadzenia ankiety:

Proces ankietyzacji rozpoczęto po zakończeniu letniej sesji zaliczeniowej.

Tryb ankietowania:

Badania ankietowe przeprowadzono z zachowania zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Ankietyzacja była realizowana w systemie elektronicznym za

pośrednictwem aplikacji Wirtualny Dziekanat.

Ankieta zawierała pytania dotyczące:

1. Umiejętności przekazywania wiedzy (jasność, przystępność).

2. Umiejętności zainteresowania studenta treściami przedmiotu.

3. Komunikatywności na zajęciach planowych i konsultacjach.

4. Stosunku do studentów.

5. Oceniania zgodnie z wcześniej ustalonymi wymaganiami.

6. Terminowości odbywania zajęć.

Przy badaniu nauczycieli akademickich zastosowano skalę ocen

od 0 do 3, gdzie ocena 0 była oceną najniższą, a ocena 3 ocena najwyższą.

Student oceniał prowadzenie zajęć zaznaczając na skali liczbę punktów od 0 do 3,(przy czym 3 oznaczało najwyższą ocenę).

Uprawnieni do ankietowania: wszyscy studenci Instytutu Zdrowia.

Podsumowanie wyników:

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Oceniono pracę 69 nauczycieli akademickich.

Oceny z ankiet:

- ocena najwyższa: 3,0 pkt.

- ocena najniższa: 2,41 pkt.

Średnia ocena dla Instytutu Zdrowia: 2,83 pkt.

Najwyższą ocenę tj. ocenę 2,97 otrzymała 1 osoba.

Ocenę z wynikiem 2,96 otrzymała 1 osoba.

Ocenę z wynikiem 2,95 otrzymała 1 osoba.

Podsumowanie wyników:

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Oceniono pracę 69

nauczycieli akademickich.

Oceny z ankiet:

- ocena najwyższa: 3,0

- ocena najniższa: 2,41

Średnia ocena dla Instytutu Zdrowia: 2,83

Najwyższą ocenę tj. ocenę 2,97 otrzymała 1 osoba.

Ocenę z wynikiem 2,93 otrzymały 3 osoby.

Wyniki ankietyzacji dotyczące najwyżej ocenianych lektorów prowadzących zajęcia w Instytucie Zdrowia

wynik 3,0 - otrzymała 1 osoba.

wynik 2,99 - otrzymała 1 osoba.

Dziękujemy wszystkim studentom, za udział w ankietowaniu. Mamy nadzieję, że ankiety zostały wypełnione rzetelnie.

Dzięki informacji zwrotnej dotyczącej sposobu prowadzenia zajęć nauczyciele akademiccy będą poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania służące poprawie jakości kształcenia.