Dnia 8 listopada 2019 r. Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym Promocji Zdrowia zorganizował Konferencję Naukową pt. "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawowania profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą w kontekście współczesnych oczekiwań odbiorców opieki wynikających z samodzielności zawodowej pielęgniarek.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na konferencji oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie pielęgniarstwa między innymi dr Grety Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, która wygłosiła wykład dotyczący bieżących działań Ministerstwa Zdrowia adresowanych do grup zawodowych pielęgniarek i położnych.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów, dotyczących m.in.:

· profesjonalizmu zawodowego w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, wartości profesjonalizmu zawodowego,

· samodzielności zawodowej, uregulowań prawnych, standardów kwalifikacji pielęgniarki polskiej, praktycznych aspektów samodzielności zawodowej pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa,

· diagnozy pielęgniarskiej w praktyce,

· planowania opieki w oparciu o wybrany system klasyfikacji w pielęgniarstwie,

· wiedzy pielęgniarek z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie,

· mobbingu oraz strategii radzenia sobie ze stresem,

· wypalenia zawodowego jako efektu długotrwałego stresu doświadczanego przez personel medyczny,

· oczekiwań pielęgniarek dotyczących pozytywnych efektów własnych działań,

Finalnym etapem konferencji były zajęcia warsztatowe z resuscytacji wewnątrzszpitalnej prowadzonej przez pielęgniarki, które odbyły się w budynku Centrum Symulacji Medycznej.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń zawodowych i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Zdrowia, zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

Dnia 8 listopada 2019 r. Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym Promocji Zdrowia zorganizował Konferencję Naukową pt. "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawowania profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą w kontekście współczesnych oczekiwań odbiorców opieki wynikających z samodzielności zawodowej pielęgniarek.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na konferencji oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie pielęgniarstwa między innymi dr Grety Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, która wygłosiła wykład dotyczący bieżących działań Ministerstwa Zdrowia adresowanych do grup zawodowych pielęgniarek i położnych.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów, dotyczących m.in.:

· profesjonalizmu zawodowego w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, wartości profesjonalizmu zawodowego,

· samodzielności zawodowej, uregulowań prawnych, standardów kwalifikacji pielęgniarki polskiej, praktycznych aspektów samodzielności zawodowej pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa,

· diagnozy pielęgniarskiej w praktyce,

· planowania opieki w oparciu o wybrany system klasyfikacji w pielęgniarstwie,

· wiedzy pielęgniarek z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie,

· mobbingu oraz strategii radzenia sobie ze stresem,

· wypalenia zawodowego jako efektu długotrwałego stresu doświadczanego przez personel medyczny,

· oczekiwań pielęgniarek dotyczących pozytywnych efektów własnych działań,

Finalnym etapem konferencji były zajęcia warsztatowe z resuscytacji wewnątrzszpitalnej prowadzonej przez pielęgniarki, które odbyły się w budynku Centrum Symulacji Medycznej.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń zawodowych i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Zdrowia, zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

W dniach 9.05. oraz 10.05 Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym "eRka" oraz Instytut Techniczny we współpracy z Kołem Naukowym "Vehiculum" miały możliwość organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transport i Ratownictwo Medyczne w transporcie".

Pierwszy dzień konferencji był dniem Instytutu Technicznego, gdzie prezentowano zagadnienia związane z rozwojem transportu oraz jego sytuacją w naszym kraju. Drugi dzień natomiast był dniem Instytutu Zdrowia. Słuchacze mogli zapoznać się ze sposobami ewakuacji osób poszkodowanych, transportem lotniczym, dotacjami unijnymi na potrzeby transportu oraz aspektami prawnymi dotyczącymi transportowania zwłok. Dodatkowym elementem konferencji był pokaz ewakuacji osoby poszkodowanej z samochodu osobowego z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz studentów z Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kierunku Ratownictwo Medyczne.

 

W dniach 9 – 10 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce,
w szczególności do Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Wojska Polskiego, ale także pracowników i studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy w szczególności:

· problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych,

· współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego,

· współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

· zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe oraz jednostki cywilnego ratownictwa medycznego związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Podczas ćwiczeń podkreślone były działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

· udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – osadzonym i deportowanm,

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Należy zaznaczyć, iż w przygotowanie i realizację części symulacyjnej oraz warsztaty realizowane w module medycznym, zaangażowani byli studenci kierunku ratownictwo medyczne PWSZ w Nowym Sączu oraz kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy dzięki tym działaniom nabyli nowe i doskonalili posiadane już umiejętności, które z pewnością będą przydatne w dalszej nauce, a w przyszłości w pracy zawodowej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie ratownictwa medycznego i dziedzin pokrewnych, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Minister Sprawiedliwości,

Minister Zdrowia,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Komendant Główny Policji.

 

Członkami komitetu honorowego konferencji byli:

- Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.,

- Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,

- Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierz Więckowski,

- Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,

- Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

 

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

1. Wskazane jest opracowanie i wdrożenie standardu kształcenia we wszystkich uczelniach wyższych prowadzących studia na kierunku ratownik medyczny.

2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane
w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych
w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.

3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę
o PRM i właściwe rozporządzenia.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinni zostać zobligowani do zapewnienia pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.

5. Należy zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.

6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych w służbach mundurowych.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem
i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służb mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które były zaangażowane przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy sponsorom: Sądeckim Wodociągom, Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL, Zakładowi Piekarskiemu „Grzyb” Tęgoborze, Spółdzielni Pracy Piwniczanka, Bankowi Credit Agricole.

Informację sporządzili: st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta, bryg. dr n. med. lek. Mariusz Chomoncik

Zdjęcia – archiwum Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

 

Dnia 21 maja 2018 r. odbyła się wielka uczta dla osób spragnionych zdobywania wiedzy, a była to Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych zorganizowana przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.

Wśród prelegentów znajdowali się studenci z uczelni z całej Polski.

Wystąpienia obejmowały tematykę z różnych dziedzin takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia czy kosmetologia. Każda prezentacja była oceniana przez szanowne jury składające się z wykładowców uczelni. Razem z koleżankami z III roku studiów licencjackich Dominiką Łaźnia i Eweliną Jonik, oraz studentką II roku studiów magisterskich Natalią Botwina mieliśmy zaszczyt, a zarazem wielką przyjemność zaprezentować osiągnięcia naukowe nasze i naszej Uczelni.

Przez cały czas wsparcia udzielały nam wykładowcy: mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz oraz dr Jolanta Kamińska. Pewnie tylko dlatego mieliśmy odwagę stanąć przed tyloma słuchaczami
i wygłosić nasze misternie przygotowane wystąpienia. Trema niestety zebrała swoje żniwo i nie wszystko poszło tak jak byśmy chcieli, ale cóż mamy nadzieję że w przyszłym roku bogatsi w doświadczenie damy z siebie jeszcze więcej nie pozostawiając żadnych wątpliwości że najlepsi są studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu!

Opracował student II roku kierunku Pielęgniarstwo: Tymon Klimek

Wyniki sesji VI:

miejsce II

Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurologii

Klimek Tymon, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

miejsce III

Ocena funkcjonalności i jakości życia osób po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego

Botwina Natalia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Dnia 20.03.2018 r . w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, odbyło się siódme, kolejne seminarium z cyklu „O zdrowiu Sądeczan”, nad którym patronat naukowy objął Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. Mariusz Cygnar, prof., nadzw, a w którym to po raz kolejny uczestniczyli studenci, pracownicy Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu. Program seminarium obejmował kilka paneli dyskusyjnych z następujących obszarów:

1. Zasady finansowania służby zdrowia z uwzględnieniem POZ.

2. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarzy.

3. Innowacyjne metody leczenia i rehabilitacji stawów.

4. Szkoła serca dla pacjentów-kompleksowe i interdyscyplinarne metody postępowania
w kardiologii.

5. Elektroniczne zwolnienia lekarskie i rehabilitacja lecznicza w ZUS.

6. Rola rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS okiem eksperta i praktyka.

7. Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami - pomoc finansowa PFRON dla pracodawców, niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników.

W ramach tego wydarzenia odbyło się także rozstrzygnięcie plebiscytu „Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”.

W seminarium, w roli ekspertów udział wzięli wykładowcy Instytutu Zdrowia sądeckiej PWSZ:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki oraz dr n. med. Stanisław Malinowski.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, którzy licznie przybyli, by poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zdrowia. Oprócz ciekawych paneli dyskusyjnych, uczestnicy mieli okazję skorzystać z bogatej oferty stoisk, gdzie m.in. dietetycy, fizjoterapeuci czy producenci zdrowej żywności udzielali fachowych porad. Na jednym ze stoisk swoje miejsce mieli studenci Instytutu Zdrowia, którzy wraz z mgr Jadwigą Feluś, wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz masy i składu ciała specjalnie do tego przystosowaną wagą. Oprócz tego przybliżali zainteresowanym zasady pierwszej pomocy, w szczególności przeprowadzając pokazy oraz umożliwiając osobom chętnym wykonywanie na fantomach podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Uczestnicy seminarium chętnie przybywali na nasze stoisko, angażując się w oferowane działania. Wszystkim studentom oraz pracownikom Instytutu Zdrowia zaangażowanym w to wydarzenie serdecznie dziękuje Urszula Cisoń-Apanasewicz – zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

Przygotowała:

Karolina Sasak, studentka II roku Kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu

W dniu 9 marca 2017 r. w MCK Sokół odbyło się VI seminarium w ramach Forum Sądeczanina z cyklu „ O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”, organizowane przez Fundację Sądecką.

Studenci Instytutu Zdrowia wykazali zaangażowanie i wsparcie inicjatywy promując metody i postawy prozdrowotne wśród uczestników seminarium.

W dniu 18 listopada 2016 r. w  Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbyło się Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Małopolska Transplantologia – Powiedz TAK” zorganizowane we współpracy z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej i Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Otwarcia sympozjum dokonali Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz oraz dr hab. n. med. Karol Wierzbicki.

vii międzyuczelniana olimpiada pielęgniarska 8 marca 2016 r copyKOMUNIKAT - VII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

REGULAMIN VII Międzynarodowej Olimpiady Pielęgniarskiej

Dnia 05.04.2016r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbył się II etap VII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

wzór4 3Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby" oraz IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Współczesne problemy toksykologii klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych" , którzy zaszczycili nas swoją obecnością i zechcieli razem z nami cieszyć się 10. rocznicą funkcjonowania Instytutu Zdrowia.

Szanownym Prelegentom składamy serdeczne podziękowania za interesujące i inspirujące wystąpienia.

Dziękujemy sponsorom wydarzenia, dzięki którym nasza konferencja mogła przybrać tak uroczysty charakter. Dziękujemy za ciepłe i wzruszające słowa skierowane do nas.

Prezentacja