Analiza toksyczności wód odciekowych ze składowisk odpadów komunalnych

Cel pracy: ocena wpływu zdeponowanych odpadów na wybranych składowiskach odpadów komunalnych z terenu Małopolski, na właściwości fizyczne i chemiczne, w tym toksyczne wód odciekowych.

Problem badawczy : zmienność wpływu zdeponowanych odpadów na skład i toksyczność wód odciekowych.

Badania, prowadzone przez dr inż. Grzegorza Przydatka, obejmowały trzy składowiska odpadów w Małopolsce i zostały sfinansowane ze środków PWSZ w Nowym Sączu.

Analiza oddziaływania użytkowego składowiska odpadów komunalnych na środowisko wodne

Cel pracy: ocena wpływu eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Starym Sączu na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Problem badawczy : wpływ deponowanych odpadów na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem zmienności poziomu wód podziemnych.

Badania, prowadzone przez dr inż. Grzegorza Przydatka, obejmują jedno składowisko odpadów komunalnych w Małopolsce i są finansowane ze środków PWSZ w Nowym Sączu.

Badania laboratoryjne zużycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym wałek-tulejka

Badania prowadzono w ramach dwóch projektów badawczych. Celem projektu była ocena możliwości zastosowania cienkich powłok ochronnych w celu ograniczenia zużycia frettingowego w połączeniach wtłaczanych. Badania prowadzono na modelu połączenia koło-oś pojazdu szynowego. W badaniach wykorzystano powłoki wielowarstwowe, wieloskładnikowe i diamentopodobne. Badania zużyciowe przeprowadzono na maszynie zmęczeniowej umożliwiającej uzyskanie zginającego momentu obrotowego. Po zakończeniu badań zużyciowych przeprowadzono obserwacje laboratoryjne, na które składały się: obserwacje makroskopowe, mikroskopowe, pomiar profilu chropowatości oraz mikroanaliza składu chemicznego. Uzyskanie pozytywnych wyników, spełniających szereg założeń pozwoli zaproponować konkretne powłoki do stosowania seryjnego w przemyśle.

Ocena parametrów biochemicznych w ślinie studentów IZ palących papierosy

Cel pracy: ocena wpływu palenia papierosów młodzieży studiującej na pH, pojemność buforową śliny (BC), a także na zawartość mucyny i aktywność ALP. Upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie o wpływie związków dymu tytoniowego na stan śluzówki jamy ustnej i przemiany metaboliczne.

Problem badawczy: zmienność parametrów biochemicznych śliny w grupach osób palących i niepalących.

Badania prowadzone przez zespół o składzie: dr n. farm Renata Francik, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz,, dr Tomasz Cisoń, dr n. med. S. Malinowski, student Katarzyna Ogonowska, student Magdalena Opoka zostały sfinansowane ze środków PWSZ w Nowym Sączu.

Wpływ sauny na zmianę objętości osocza, stężenia erytropoetyny i całkowitej masy hemoglobiny

WSPÓŁPRACA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ Z INSTYTUTEM SPORTU - PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM W WARSZAWIE

Instytut Kultury Fizycznej na mocy podpisanego w dniu 3 listopada 2017 r. porozumienia z Instytutem Sportu rozpoczął realizację wspólnego projektu badawczego „Wpływ sauny na zmianę objętości osocza, stężenia erytropoetyny i całkowitej masy hemoglobiny”.
W badaniach uczestniczy 15 studentów koła naukowego Body Lab Instytutu Kultury Fizycznej. Projekt ten jest realizowany w okresie od 4 listopada 2017r. do 31 czerwca 2018r. Koordynatorami projektu ze strony Instytutu Sportu w Warszawie są: prof. dr hab. Jadwiga Malczewska – Lenczowska oraz dr Dariusz Sitkowski, który jest kierownikiem badań, natomiast ze strony IKF w projekcie uczestniczą dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw., oraz dr Tomasz Cisoń, który koordynuje projekt.

Badania wstępne oraz treningi realizowane są w pracowniach Instytutu Kultury Fizycznej a specjalistyczne analizy krwi (m. in. całkowita masa hemoglobiny, EPO) są wykonywane i w całości finansowane przez Instytut Sportu w Warszawie. W ramach projektu zaplanowano także wizyty studyjne pracowników oraz studentów w Warszawie i Nowym Sączu.

Celem tych badań jest założenie, że istnieją naturalne sposoby zwiększenia poziomu erytropoetyny (EPO) u sportowców. Erytropoetyna to ważny hormon peptydowy, który stymuluje produkcję czerwonych krwinek (erytrocytów) w szpiku kostnym. Jak wiadomo erytrocyty zajmują się transportem tlenu do tkanek, dlatego sportowcy dyscyplin wytrzymałościowych stosują niekiedy erytropoetynę farmakologiczną w celu poprawy utlenowania krwi, co przekłada się na ich zdolności wysiłkowe. Takie praktyki stanowią jednak doping zakazany przez obowiązujące prawo. Zakładamy, iż zmiany objętości osocza pod wpływem wysiłku fizycznego oraz biernego przegrzania prowadzące do rozrzedzenia krwi, a tym samym obniżenia stężenia hemoglobiny i zawartości tlenu we krwi tętniczej (CaO2), mogą być sygnałem dla nerek do wydzielania erytropoetyny (EPO). Istnieją niepotwierdzone jeszcze przypuszczenia, że konsekwencją tego może być przyrost całkowitej masy hemoglobiny (tHb-mass) i poprawa pojemności tlenowej krwi. W praktyce przełożyłoby się to na zwiększenie zdolności wytrzymałościowych i lepsze wyniki sportowe.

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy jest samodzielną placówką naukową, nadzorowaną przez Ministra Sportu i Turystyki, która zajmuje się prowadzeniem badań naukowych na rzecz sportu, przygotowywaniem zawodników do uprawiania sportu wyczynowego, prowadzeniem badań diagnostycznych dla reprezentacji narodowych oraz olimpijczyków, projektowaniem urządzeń pomiarowych na potrzeby profesjonalnego sportu, a także upowszechnianiem wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych.