baner na stronę ul2021

 

 

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 • decyzji administracyjnej rektora.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA BEZ POBIERANIA OPŁAT

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych nie pobiera się od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także członków ich rodzin, mieszkających na terytorium RP,
 • posiadających zezwolenie na pobyt stały lub rezydentów długoterminowych UE,
 • posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadających status uchodźcy nadany w RP lub korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadających Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW - CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

1) formularz zgłoszenia kandydata zawierający jego zdjęcie (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);

2) kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.);

3) kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, lub
 • kserokopia świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, lub
 • kserokopia świadectwa i innych dokumentów wydanych za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów;

4) kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • kserokopia dyplomu wydanego przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą dającego prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, o którym mowa w art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wydanego przez zagraniczną uczelnię lub innych dokumentów, o których mowa w art. 327 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia, oświadczenie o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie lub wyliczonej na podstawie indeksu. W przypadku złożenia oświadczenia, w trakcie składania dokumentów, suplement lub indeks należy przedłożyć Komisji – do wglądu.

5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo”, „Ratownictwo medyczne”, „Fizjoterapia”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Wychowanie fizyczne”, „Dietetyka” „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz „Pedagogika” – studia drugiego stopnia, „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych");

6) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni. (więcej informacji na temat możliwości nauki języka polskiego: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja)

7) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Dokumenty o wykształceniu muszą być uwierzytelnione, czyli uznane za prawdziwe poprzez legalizację lub Apostille.

 

 

 UWAGA KANDYDACI NA STUDIA!

ZANIM PRZYJEDZIESZ DO POLSKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE DOKONAŁEŚ WSZELKICH FORMALNOŚCI W PAŃSTWIE, W KTÓRYM ZOSTAŁO WYDANE TWOJE ŚWIADECTWO LUB DYPLOM.

W przypadku, gdy świadectwo lub dyplom zostało wydane w jednym z krajów:

· Unii Europejskiej,

· Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

· Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w tych państwach,

· Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

lub jest to:

· Dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

· Dyplom EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

· Świadectwo objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

Do potwierdzenia autentyczności składanych dokumentów należy załączyć Apostille, a w przypadku, gdy kraj z którego pochodzi dokument nie jest stroną konwencji Haskiej (kraje strony konwencji Haskiej) – należy załączyć legalizację.

Apostille lub legalizację uzyskuje się w kraju wydania świadectwa lub dyplomu – wydaje ją wyznaczona w danym kraju jednostka do tego uprawniona.

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia kandydata, który nie ukończył 18 roku życia należy załączyć zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Do zgody przedstawiciela ustawowego należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub inny dokument świadczący o sprawowaniu opieki prawnej nad niepełnoletnim kandydatem na studia. Dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
KLAUZULA INFORMACYJNA – dla rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich kandydatów na studia.

 

Więcej informacji: - Umowy dwustronne dotyczące uznawalności wykształcenia

 

 

POMOC MATERIALNA

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego jeżeli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną oraz stypendium ministra.

 

AKTY PRAWNE

 1.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 4.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
 5.  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 6.  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
 7.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
 8.  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 9.  Uchwała 32/2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022