baner duzy 2020.2021

 

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 • decyzji administracyjnej rektora.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA BEZ POBIERANIA OPŁAT

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych nie pobiera się od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także członków ich rodzin, mieszkających na terytorium RP,
 • posiadających zezwolenie na pobyt stały lub rezydentów długoterminowych UE,
 • posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadających status uchodźcy nadany w RP lub korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadających Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW - CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

1) formularz zgłoszenia kandydata zawierający jego zdjęcie (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);

2) kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.);

3) kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, lub
 • kserokopia świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, lub
 • kserokopia świadectwa i innych dokumentów wydanych za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów;

4) kandydaci na studia drugiego stopnia:

 • kserokopia dyplomu wydanego przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą dającego prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, o którym mowa w art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wydanego przez zagraniczną uczelnię lub innych dokumentów, o których mowa w art. 327 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo”, „Ratownictwo medyczne”, „Fizjoterapia”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Wychowanie fizyczne”, „Dietetyka” „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz „Pedagogika” – studia drugiego stopnia, „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych");

6) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni. (więcej informacji na temat możliwości nauki języka polskiego: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja)

7) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Dokumenty o wykształceniu muszą być uwierzytelnione, czyli uznane za prawdziwe poprzez legalizację lub Apostille.

 

 

ŚWIADECTWA UZYSKANE ZA GRANICĄ, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ ZAŁATWIANIA DODATKOWYCH FORMALNOŚCI W POLSKICH URZĘDACH

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa, są to:

 • Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
 • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi - wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

POMOC MATERIALNA

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego jeżeli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną oraz stypendium ministra.

 

AKTY PRAWNE

 1.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 4.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
 5.  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 6.  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
 7.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
 8.  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 9.  Uchwała Nr 56/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021