2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Instytut Ekonomiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

 

Ekonomia (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Gospodarki i finansów sektora publicznego
 • Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw

 

Zobacz szczegóły

 

e - Administracja (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Administracji publicznej i gospodarowania nieruchomościami
 • Administracji w społeczeństwie informacyjnym

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Biznesu i innowacji
 • Zarządzania zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 

 studia drugiego stopnia

 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Instytut Języków Obcych

 

studia pierwszego stopnia

 

Filologia (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Dwujęzyczno – tłumaczeniowego (Język Angielski)
 • Tłumaczeniowego (Język Angielski/ Język Niemiecki/ Język Rosyjski)
 • Biznesowego (Język Angielski/ Język Niemiecki/ Język Rosyjski)

 

 Zobacz szczegóły

Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

studia pierwszego stopnia

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Odnowy biologicznej
 • Specjalizacji instruktorskiej
 • Trenera personalnego
 • Służb mundurowych

 

Zobacz szczegóły

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

jednolite studia magisterskie

 

Fizjoterapia (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Pedagogiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Sztuk wizualnych z grafiką projektową i fotografią

 

Zobacz szczegóły

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Logopedii
 • Doradztwa zawodowego
 • Pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Kryminologii i resocjalizacji z przygotowaniem pedagogicznym
 • Logopedii

 

Zobacz szczegóły

 

jednolite studia magisterskie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

Instytut Techniczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Informatyki stosowanej

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Mechatroniki pojazdów samochodowych
 • Mechatroniki stosowanej

 

Zobacz szczegóły

 

Transport i Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii transportu i spedycji
 • Logistyki procesów produkcyjnych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii mechanicznej
 • Inżynierii systemów ekoenergetycznych
 • Inżynierii produkcji żywości

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Programowania systemów informatycznych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Inżynierii rekonstrukcji
 • Technologii produkcji i eksploatacji systemów technicznych

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

 • Mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechatroniki w systemach produkcyjnych
 • Bioniki w systemach mechatronicznych

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Zdrowia

 

studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Dietetyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Studia podyplomowe

Oferta

 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Specjalista językowo-biznesowy

 

Zobacz szczegóły

 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

 

Zobacz szczegóły

 

 • Fizyka dla nauczycieli

 

Zobacz szczegóły

 

 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Oferta

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Zobacz szczegóły

Kursy doskonalące

Oferta

 

 • Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
 • System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

 

Zobacz szczegóły

 

Szkolenia

Oferta

 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole
 • Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I
 • Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

 

Zobacz szczegóły

 

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom rozszerzony
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zobacz szczegóły