baner 2021.2022

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

 

Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów w oparciu o Uchwałę Nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022 (z póżn. zm.).


W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej.


Ustala się terminarz pierwszej tury rekrutacji na wszystkie kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w terminie od 14 czerwca do 9 sierpnia 2021 r.

W sytuacji niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc odbędzie się druga tura rekrutacji w terminie od 12 do 29 września 2021 r. a w przypadku studiów niestacjonarnych do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Szczegółowy terminarz - patrz: Harmonogram rekrutacji.


Kandydat po dokonaniu rejestracji elektronicznej otrzymuje od Komisji Rekrutacyjnej informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. Zakwalifikowani kandydaci składają do Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów.


Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.


Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023 (z późn. zm.) - patrz zakładka: Akty prawne


Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w terminie późniejszym w zakładce: Harmonogram rekrutacji.


Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne (szczegółowe informacje - patrz zakładka: Egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydat ubiegający się przyjęcie na na studia na kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów:

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku przypisanym do:
 1. obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu, lub

 2. obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji; lub

 3. uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych niewymienionych w pkt. a i b – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej - negatywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

      2. po 1 października 2019 r. na kierunku mieszczącym się w dyscyplinach:

 1. ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, lub

 2. uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w dyscyplinach naukowych niewymienionych w pkt. a – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej – negatywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.

Kandydatów o których mowa w pkt 1c i pkt 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (druga ocena cząstkowa).


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:

 1. w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu: „logopedia” oraz „kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym” mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów:
 1. przed 1 października 2019 r.:

- na kierunku „Pedagogika”,

- na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych programem studiów;

      b. po 1 października 2019 r.:

- na kierunku „Pedagogika”,

- na innych kierunkach studiów mieszczących się w dyscyplinach: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce – kandydaci mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych programem studiów;

2. Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu: "logopedia" przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje sprawdzenie wymowy i dykcji i polega na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy. Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika o których mowa w pkt 1a tiret drugie i 1b tiret drugie zobowiązani są do zaliczenia, w trakcie odbywania studiów drugiego stopnia następujących zajęć (z grupy zajęć kierunkowych):

 1. „historia myśli pedagogicznej”,
 2. „teoretyczne podstawy wychowania”,
 3. „teoretyczne podstawy kształcenia”,
 4. „pedagogika społeczna”;
 5. „metody badań pedagogicznych”,
 6. „media w edukacji”;

w ramach zajęć nieobjętych programem studiów.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo ubiegać się mogą kandydaci którzy posiadają tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.


Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku:Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne, na studia drugiego stopnia na kierunku: Pedagogika i Pielęgniarstwo oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Fizjoterapia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są przez Komisję Rekrutacyjna w Instytucie w którym prowadzony jest dany kierunek studiów).


Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów w oparciu o Uchwałę Nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022 (z póżn. zm.).


W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej.


W terminie od 11 do 19 lutego 2022 r. będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku: "Informatyka", "Mechatronika" oraz "Zarządzenie i inżyniera produkcji".


Kandydat po dokonaniu rejestracji elektronicznej otrzymuje od Komisji Rekrutacyjnej informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. Zakwalifikowani kandydaci składają do Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów (Instytut Techniczny - ul. Zamenhofa 1a).


Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w styczniu 2022 r. w zakładce Harmonogram rekrutacji.


Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów (Instytut Techniczny - ul. Zamenhofa 1a).


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka, mogą ubiegać się kandydaci którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego (licencjat lub inżynier) lub drugiego stopnia (magister lub magister inżynier) uzyskany:

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku studiów umiejscowionym w obszarze:
 1. nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do, co najmniej, jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika, lub
 2. nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka;

2. po 1 października 2019 r. na kierunku studiów mieszczącym się w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, informatyka.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Mechatronika, mogą się ubiegać kandydaci którzy posiadają tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier uzyskany na kierunku „Mechatronika” lub posiadają tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier, uzyskany:

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku studiów przypisanym do:
 1. obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika, lub
 2. obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej;

      2. po 1 października 2019 r. na kierunku przypisanym do:

 1. dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, lub
 2. dyscyplin: inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.

Kandydatów o których mowa w pkt 1b i pkt 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (druga ocena cząstkowa).


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, mogą się ubiegać kandydaci którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów:

 1. przed 1 października 2019 r. muszą posiadać: tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w jednym z obszarów:
 1. nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
 2. nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia;

2. po 1 października 2019 r. muszą posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w jednej z dyscyplin: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia na podstawie oświadczenia o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej z ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej suplement lub indeks do wglądu.