Program Erasmus + umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) studentów oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji zagranicznej, z którą PWSZ zawiera w tym celu umowę międzyinstytucjonalną. Miejscem praktyki może być także polska placówka dyplomatyczna za granicą, pod warunkiem zachowania międzynarodowego charakteru mobilności.

Łączny czas pobytu na stypendium (zarówno na studiach, jak i na praktyce) w ramach programu Erasmus+ wynosi maksymalnie 12 miesięcy (w trakcie studiów I stopnia) lub 24 miesiące (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich). Jest to tzw. „kapitał mobilności”, do którego wlicza się udział w programie Erasmus+, LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus.

Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące, tj. 60 dni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, do terminu wskazanego przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus lub do momentu wyczerpania wolnych środków.

Student zazwyczaj samodzielnie poszukuje praktykodawcy, który zapewni mu stanowisko praktyki zgodne z kierunkiem studiów. Można korzystać także z ofert ogłaszanych przez przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz ofert na portalu https://erasmusintern.org/.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

Procedura aplikowania studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

 1. Należy przygotować formularz aplikacyjny, a także złożyć podanie dotyczące zgody Dyrekcji Instytutu na wyjazd (wzór do pobrania z zakładki „Regulaminy...”) oraz załączyć poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów językowych lub zaświadczenie od lektora potwierdzające poziom znajomości języka obcego) do Działu nauki, współpracy i rozwoju PWSZ (pok. 101 lub 102 w rektoracie).
 2. W razie większej liczby kandydatów niż limity przyjęć uczelniany koordynator programu Erasmus może określić dodatkowe kryteria przyjęć.
 3. Wybór kraju i miejsca praktyki. Można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje i może trwać od 2 do 12 miesięcy.
 4. Określenie programu praktyki w dokumencie Learning agreement Traineeships oraz zatwierdzone przez uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą oraz studenta.
 5. Obowiązkowe pobranie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w odpowiednim dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie wniosku określonego przez NFZ - wzór na stronie internetowej www.nfz.gov.pl uzupełnionego o załączniki: potwierdzenie zakwalifikowania na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z PWSZ oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego rodzica np. druk ZUS RMUA).
 6. Obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i transportu medycznego na okres podróży oraz pobytu za granicą (w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym) oraz odpowiedzialności cywilnej. Opcjonalnie można wykupić kartę EURO<26 lub legitymację międzynarodową ISIC, w ramach których oferowane jest także ubezpieczenie dla studentów. Decyzja o wyborze sposobu ubezpieczenia należy do studenta i uczelnia nie ponosi odpowiedzialności w razie zaniedbania dotyczącego zawarcia niniejszego ubezpieczenia ze strony studenta lub agencji ubezpieczeniowej.
 7. Obowiązkowe podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka COVID (druk do pobrania).
 8. Podpisanie umowy finansowej określającej warunki wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus+ (określenie czasu pobytu i kwoty dofinansowania).
 9. Przekazanie numeru konta bankowego uczelnianemu koordynatorowi programu Erasmus w celu przekazania stypendium (preferowane w walucie Euro lub ewentualnie PLN w dowolnym banku).
 10. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami stypendysty zawartymi w Karcie Studenta Erasmusa+.
 11. Obowiązkowe dwukrotne wypełnienie testu biegłości językowej Online Linguistic Support (OLS) - przed i po zakończeniu mobilności.
 12. Wyjazd i pobyt w instytucji przyjmującej na praktykę zagraniczną:
  1. po przyjeździe do kraju docelowego zakwaterowanie we wcześniej określonym miejscu (uczelnia nie gwarantuje zakwaterowania, ale instytucja przyjmująca lub uczelnia może pomóc w miarę możliwości wskazać stosowane miejsce do zakwaterowania),
  2. dokonanie formalności związanych z zameldowaniem (wg. odrębnych przepisów danego kraju, aktualne informacje na ten temat można znaleźć w poradniku „Polak za granicą” na stronie www.msz.gov.pl),
  3. realizacja programu praktyki.
 13. Po powrocie do Polski przedłożenie uczelnianemu koordynatorowi programu Erasmus dokumentu potwierdzającego okres pobytu na praktyce w danej instytucji w terminie zgodnym z zawartą umową.
 14. Obowiązkowe wypełnienie indywidualnego raportu uczestnika mobilności, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania, które przesyłane jest drogą mailową na adres, wskazany przez studenta w formularzu aplikacyjnym.
 15. Przygotowanie krótkiego opisu z pobytu na praktyce wraz z kilkoma zdjęciami i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN i FORMULARZE DO POBRANIA W ZAKŁADCE „Regulaminy...”

 

Karta Studenta Erasmus+

Karta Studenta Erasmusa

 

Zasady rekrutacji i finansowania

Rekrutacja kandydatów na praktyki za granicą, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w uczelnianym Regulaminie Programu Erasmus oraz zasadami określanymi corocznie w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Narodową Agencją Programu Erasmus+.

O możliwość wyjazdu mogą ubiegać się osoby będące studentami PWSZ w Nowym Sączu (studia stacjonarne oraz niestacjonarne), przy czym wyjazd jest możliwy po zakończeniu 1 roku studiów.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji studentów na praktyki za granicą jest Dział nauki, współpracy i rozwoju w porozumieniu z poszczególnymi Instytutami PWSZ. Koordynacją prac związanych z rekrutacją oraz przebiegiem praktyki studenckiej zajmuje się uczelniany koordynator programu Erasmus. Student może pozyskać ofertę praktyk od koordynatora programu Erasmus, ze strony internetowejhttp://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ lub wskazać samodzielnie wybraną, potencjalną instytucję partnerską, co będzie uwzględniane przy rekrutacji w wypadku, gdy instytucja ta będzie spełniała wymagania formalne i potwierdzi gotowość nawiązania współpracy,

Rekrutacja studentów na praktyki za granicą odbywa się według następujących kryteriów:

 1. znajomość języka obcego, w jakim będzie prowadzona praktyka,
 2. wyniki w nauce - średnia z całego przebiegu studiów,
 3. dostępność miejsc dla praktykantów w instytucjach partnerskich (przyjmujących studentów) zapewniających właściwą organizację i przebieg praktyki,
 4. wyróżniająca aktywność studencka, szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej lub zaangażowania w koła naukowe,
 5. zgoda Dyrektora Instytutu (jeżeli wyjazd następuje w trakcie roku akademickiego lub praktyka wakacyjna jest dla studenta obowiązkowa).

Wstępne zakwalifikowanie studenta na praktykę przez PWSZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem i realizacją wyjazdu. Realizacja praktyki uzależniona jest od zgody instytucji partnerskiej (przyjmującej studenta), zatwierdzenia programu praktyki i podpisania stosownych dokumentów.

Dział nauki, rozwoju i współpracy jest zobowiązany do poinformowania wszystkich kandydatów o wynikach rekrutacji. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział Nauki, współpracy i rozwoju. Uczelniany koordynator programu Erasmus może anulować decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata, np. w wypadku znaczącego pogorszenia jego wyników w nauce lub w razie naruszenia przez Kandydata zasad oraz regulaminu studiów obowiązujących w PWSZ.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża oraz długości pobytu. Bezpośrednio przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową z uczelnią oraz otrzymuje stypendium na własne konto bankowe, które wskazuje w stosownym oświadczeniu.

Wysokość stawek wsparcia indywidualnego dla studentów w programie Erasmus+

Dofinansowanie jest wypłacane w kilku ratach, ale jego zasadnicza część wypłacona jest przed wyjazdem studenta za granicę. Zazwyczaj są to dwie raty. W wyjątkowych przypadkach rat może być trzy lub więcej, np. gdy jest konieczność wcześniejszego zapłacenia zaliczki/depozytu na zakwaterowanie studenta, gdy brak jest środków finansowych na rachunku Projektu POWER lub Erasmus+ lub w przypadku siły wyższej.

 

Studenci wyjeżdżający na praktykę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w PWSZ oraz studenci niepełnosprawni, oprócz stypendium ERASMUS są uprawnieni także do otrzymania zwiększonego dofinansowania („dodatku PO WER”, wg wytycznych NA) na wyjazd z budżetu Programu PO WER.

Dodatkowe formularze dla studentów ubiegających się o wsparcie POWER (studentów niepełnosprawnych lub studentów pobierających stypendium socjalne):

Oświadczenie uczestnika

Minimalny zakres danych o uczestniku

 

Istnieje także możliwość wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”.

Jeśli z uzasadnionych powodów, tj. siły wyższej mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.), wówczas istnieje możliwość zawnioskowania o refundację kosztów poniesionych przez studenta.

Druki do pobrania

Wniosek aplikacyjny praktyka Erasmus+

Podanie do Dyrektora Instytutu na praktyki Erasmus+

Learning agreement Traineeships

Oświadczenie o świadomości ryzyka COVID

 

Dodatkowe formularze dla studentów ubiegających się o wsparcie POWER (studentów niepełnosprawnych lub studentów pobierających stypendium socjalne):

Oświadczenie uczestnika

Minimalny zakres danych o uczestniku

 

Więcej formularzy do pobrania w ZAKŁADCE „Regulaminy...”

Oferty praktyk

 

ERASMUS+

Zapraszamy na stronę firmy Erasplus+ z dużym doświadczeniem, specjalizującą się w wyszukiwaniu najlepszych ofert praktyk zagranicznych http://erasplus.com/

Oferty praktyk w Wielkiej Brytanii: http://www.espauk.com/students/

Oferty praktyk na Słowacji: http://www.placementslovakia.com/current-vacancies/long-term-internships

Oferty praktyk w branży turystycznej m.in. w Grecji i na Cyprze na stronie Agencji Algoos; w Hiszpanii na stronie Agencji IES-consulting. www.algoos.com oraz na stronie https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/en/internships/

Oferty praktyk dla studentów/absolwentów chcących pracować jako "language assistant" www.erasmusinschool.com

Zachęcamy też do korzystania z platform internetowych https://erasmusintern.org/  https://erasmusplustenerife.com/internships/  https://myinternship.eu/for-students/  https://alanyaonlinetrips.com