Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

Zasady kwalifikacji i uznania mobilności pracowników

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach programu Erasmus+

 1. Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych za granicą odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (zwaną dalej „PWSZ”) a Narodową Agencją programu Erasmus+ w Warszawie (czyli Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).
 2. O możliwość wyjazdu mogą się obiegać osoby zatrudnione w PWSZ w Nowym Sączu na podstawie umowy o pracę: pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracji.
 3. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem danego roku akademickiego lub do wyczerpania środków finansowych.
 4. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu (Formularz aplikacyjny oraz Porozumienie o programie nauczania) u uczelnianego koordynatora programu Erasmus - do 1 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki planowanego wyjazdu.
 5. W trakcie kwalifikacji uwzględniane są następujące kryteria:
  1. kompetencje językowe,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. dotychczasowa aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej.
 6. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo.
 7. Wstępne zakwalifikowanie kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych przez PWSZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem i realizacją wyjazdu. Realizacja wyjazdu uzależniona jest od zgody uczelnie partnerskiej (przyjmującej), zatwierdzenia planowanego indywidualnego programu nauczania i podpisania stosownych dokumentów.
 8. Dział nauki, rozwoju i współpracy jest zobowiązany do poinformowania wszystkich kandydatów o wynikach rekrutacji do wyjazdu.
 9. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział nauki, rozwoju i współpracy.
 10. Pracownicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do wyjazdu w danym roku akademickim zostają wpisani na listę rezerwą. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do wyjazdu będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej.
 11. Warunki finansowe ustalane są w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz stawki stypendium (wsparcia indywidualnego) obowiązujące w Programie Erasmus+ określone przez Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Procedura wyjazdu:

 1. Wypełnienie Formularza aplikacyjnego oraz Porozumienia o programie nauczania, przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i złożenie go rektoracie w pok. 14 lub 15 – do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 2. Przesłanie nominacji do uczelni partnerskiej przez pracownika Działu nauki, rozwoju i współpracy.
 3. Zatwierdzenie terminu mobilności oraz programu nauczania przez uczelnię partnerską oraz ustalenie szczegółów wyjazdu.
 4. Zakwaterowanie - uczelnie zagraniczne mogą pomóc (jeżeli dysponują miejscami noclegowymi) lub pośredniczyć w znalezieniu odpowiadającego pracownikowi zakwaterowania. Należy odpowiednio wcześnie zgłosić w dziale rozwoju i współpracy takie zapotrzebowanie lub samodzielnie dokonać rezerwacji hotelu.
 5. Ubezpieczenie - osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni obecnie w UE - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu w ramach Programu Erasmus+, należy przed wyjazdem odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale NFZ, przedstawiając wypełniony wniosek i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (druk ZUA i RMUA – wydawany przez Dział Płac lub aktualna Książeczka Ubezpieczeniowa pracownika). Pracownik musi również samodzielnie obowiązkowo ubezpieczyć się na okres wyjazdu: NW (od nieszczęśliwych wypadków), leczenie szpitalne oraz transport medyczny.
 6. Zarejestrowanie wyjazdu w systemie "Odyseusz" na stronie MSZ.
 7. Obowiązkowe podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka COVID (druk do pobrania).
 8. Zawarcie umowy finansowej pomiędzy PWSZ a pracownikiem.
 9. Przekazanie stypendium na konto bankowe, wskazane przez pracownika lub w formie gotówki.
 10. Obowiązki pracownika:
  1. Realizacja zatwierdzonego programu w uczelni zagranicznej. Minimalna wymagana liczba zajęć dydaktycznych do zrealizowania przez nauczyciela akademickiego PWSZ ze studentami uczelni partnerskiej wynosi: 8 godzin podczas tygodniowego pobytu, a w przypadku dłuższych wyjazdów proporcjonalnie więcej.
  2. Po powrocie pracownik jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie okresu pobytu w uczelni partnerskiej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu, odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium.
  3. Po powrocie należy obowiązkowo wypełnić ankietę on-line "indywidualny raport uczestnika", który jest przesyłany na adres mailowy, wskazany przez pracownika na formularzu aplikacyjnym.

Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+

 1. Pracownicy administracyjni oraz inni pracownicy PWSZ nie prowadzący zajęć dydaktycznych mogą ubiegać się o wyjazdy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (zwaną dalej „PWSZ”) a Narodową Agencją programu Erasmus+ w Warszawie (czyli Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).
 3. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu lub kierownika jednostki (Formularz aplikacyjny oraz Porozumienie o programie szkolenia) u uczelnianego koordynatora programu Erasmus - do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 4. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem danego roku akademickiego lub do wyczerpania środków finansowych.
 5. W trakcie kwalifikacji uwzględniane są następujące kryteria:
  1. kompetencje językowe,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. dotychczasowa aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej.
 6. Wstępne zakwalifikowanie kandydatów na wyjazdy w celach szkoleniowych przez PWSZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem i realizacją wyjazdu. Realizacja wyjazdu uzależniona jest od zgody instytucji/uczelni partnerskiej (przyjmującej), zatwierdzenia np. indywidualnego programu szkolenia i podpisania stosownych dokumentów.
 7. Dział nauki, rozwoju i współpracy jest zobowiązany do poinformowania wszystkich kandydatów o wynikach rekrutacji do wyjazdu na szkolenie za granicą.
 8. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział nauki, rozwoju i współpracy.
 9. Pracownicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do wyjazdu w danym roku akademickim zostają wpisani na listę rezerwą. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do wyjazdu będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej.
 10. Warunki finansowe ustalane są w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz stawki stypendium (wsparcia indywidualnego) obowiązujące w Programie Erasmus+ określone przez Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Procedura wyjazdu:

 1. Wypełnienie Formularza aplikacyjnego oraz Porozumienia o programie szkolenia, przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i złożenie go rektoracie w pok. 14 lub 15 – do 1 czerwca w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki planowanego wyjazdu.
 2. Przesłanie nominacji do instytucji partnerskiej przez pracownika Działu nauki, rozwoju i współpracy.
 3. Zatwierdzenie terminu mobilności oraz programu szkolenia przez instytucję partnerską oraz ustalenie szczegółów wyjazdu.
 4. Zakwaterowanie - instytucje zagraniczne mogą pomóc (jeżeli dysponują miejscami noclegowymi) lub pośredniczyć w znalezieniu odpowiadającego pracownikowi zakwaterowania. Należy odpowiednio wcześnie zgłosić w dziale rozwoju i współpracy takie zapotrzebowanie lub samodzielnie dokonać rezerwacji hotelu.
 5. Ubezpieczenie - osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni obecnie w UE - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu w ramach Programu Erasmus+, należy przed wyjazdem odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale NFZ, przedstawiając wypełniony wniosek i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (druk ZUA i RMUA – wydawany przez Dział Płac lub aktualna Książeczka Ubezpieczeniowa pracownika). Pracownik musi również samodzielnie obowiązkowo ubezpieczyć się na okres wyjazdu: NW (od nieszczęśliwych wypadków), leczenie szpitalne oraz transport medyczny.
 6. Zawarcie umowy finansowej pomiędzy PWSZ a pracownikiem.
 7. Przekazanie stypendium na konto bankowe, wskazane przez pracownika lub w formie gotówki.
 8. Zarejestrowanie wyjazdu w systemie "Odyseusz" na stronie MSZ.
 9. Obowiązki pracownika w instytucji zagranicznej:
  1. Realizacja zatwierdzonego programu szkolenia.
  2. Uzyskanie potwierdzenia programu szkolenia oraz okresu pobytu w instytucji partnerskiej u miejscowego koordynatora.
 10. Po powrocie pracownik jest zobowiązany:
  1. Dostarczyć potwierdzenie okresu pobytu w instytucji partnerskiej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu, odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium.
  2. Należy obowiązkowo wypełnić ankietę on-line "indywidualny raport uczestnika", który jest przesyłany na adres mailowy, wskazany przez pracownika na formularzu aplikacyjnym.
   

REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS oraz FORMULARZE DO POBRANIA W ZAKŁADCE „Regulaminy...”

Formy uznania mobilności pracowników

Do form uznania mobilności pracowników należy: pozytywna opinia przełożonego podczas okresowej oceny pracowników, uwzględnienie mobilności we wniosku o przyznanie nagród resortowych (np. medale za długoletnią służbę, medale KEN) oraz możliwość otrzymania dorocznej nagrody Rektora.

INFORMACJA dot. odwołanych wyjazdów pracowników z powodu siły wyższej

Informacje dotyczące mobilności pracowników, które z powodu siły wyższej (np. pandemii COVID-19) zostały anulowane i w przypadku których pracownik poniósł koszty związane z organizacją mobilności.

Pracownik może złożyć wniosek do uczelni macierzystej o zwrot kosztów podróży związanych z planowaną mobilnością, pod warunkiem przedłożenia uczelni dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty podróży (np. zakupu biletu) oraz że nie udało się ich odzyskać ze źródeł innych niż dofinansowanie Programu Erasmus+ (np. z linii lotniczej i ubezpieczenia) lub zmienić terminu podróży na nowy.

Wystąpienie o uznanie kosztów przez uczelnię będzie możliwe tylko i wyłącznie dla pracowników, z którymi został wcześniej podpisany formalny dokument dający pracownikowi prawo do rozpoczęcia organizacji mobilności (np. umowa finansowa lub Mobility Agreement). Do rozliczenia podróży mają zastosowanie stawki ryczałtowe na podróż wg kalkulatora odległości w Mobility Tool+, a nie koszty rzeczywiste.

Pozostałe bezzwrotne koszty związane z organizacją wyjazdu, który został odwołany (np. rezerwacja zakwaterowania, wiza, koszt polisy ubezpieczeniowej), mogą być ewentualnie pokryte przez uczelnię na wniosek pracownika pod warunkiem przedłożenia uczelni dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty zakwaterowania itp. (np. potwierdzenie zapłaty) oraz że nie udało się ich odzyskać ze źródeł innych niż dofinansowanie Programu Erasmus+ (np. od właściciela hotelu, ubezpieczenia).

Każdy tego typu wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wytycznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Zachęcamy pracowników do podejmowania działań mających na celu zrealizowanie mobilności w innym czasie.

 

Zasady finansowania pracowników

Stawki finansowania stypendiów dla pracowników są uzależnione od stawek określonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i są wskazane w przewodniku dla beneficjentów. Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, po podpisaniu stosownej umowy finansowej. Wszyscy pracownicy wyjeżdżający do tego samego kraju będą otrzymywać taką samą stawkę. Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus+ jest dofinansowaniem pobytu na zasadach ryczałtu i po powrocie pracownik nie może rościć prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów, przekraczających wysokość przyznanego grantu.

Jeśli z uzasadnionych powodów, tj. siły wyższej mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.), wówczas istnieje możliwość zawnioskowania o refundację kosztów poniesionych przez pracownika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Karta ECHE

Wysokość stawek wsparcia indywidualnego dla pracowników w programie Erasmus+ 2019_20