Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do uczelni zagranicznej, z którą PWSZ współpracuje w ramach zawartej umowy bilateralnej.

Łączny czas pobytu na stypendium (zarówno na studiach, jak i na praktyce) w ramach programu Erasmus+ wynosi maksymalnie 12 miesięcy (w trakcie studiów I stopnia) lub 24 miesiące (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich). Jest to tzw. „kapitał mobilności”, do którego wlicza się udział w programie Erasmus+, LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, tj. 90 dni. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie http://erasmusplus.org.pl/

Zasady wyjazdów

Wyjazdy mogą zostać zrealizowane do tych uczelni, z którymi PWSZ ma aktualnie podpisane umowy o współpracy w ramach Erasmus+, przewidujące wymianę studentów. Istnieje możliwość podpisania nowej umowy o współpracy na wniosek studenta (student samodzielnie uzyska zgodę innej uczelni, z którą PWSZ nie ma podpisanej umowy o współpracy), w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

ERASMUS+ wiąże się z:

 • uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w uczelni zagranicznej,
 • wyjazdem zwykle na okres 1 lub 2 semestrów studiów,
 • zaliczeniem przez uczelnię okresu studiów odbytych za granicą (pod warunkiem zdania wszystkich, objętych Porozumieniem o Programie Studiów, egzaminów w uczelni zagranicznej oraz ewentualnym uzupełnieniem różnic programowych ustalonych przed wyjazdem),
 • dofinansowaniem wyjazdów z Programu ERASMUS+, student otrzymuje stypendium, pokrywający różnicę w kosztach utrzymania za granicą,
 • zwiększonym dofinansowaniem w postaci dodatku finansowego dla studentów, którzy zostali zakwalifikowani do przyznawania stypendium socjalnego w czasie rozpoczęcia wymiany,
 • studiowaniem ze studentami z innych krajów UE i nie tylko,
 • zachowaniem prawa do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i pożyczek przyznanych w swoim kraju,
 • bezpłatnym prawem do korzystania ze statusu studenta w uczelni partnerskiej.

Zaliczenie okresu studiów następuje na podstawie "Transcript of records", potwierdzającego zaliczenie uzgodnionego w "Learning Agreement" programu zajęć, wyszczególniającego wyniki studenta w uczelni zagranicznej. Student jest zobowiązany do zaliczenia pozostałych przedmiotów objętych wewnętrznym porozumieniem, jeśli wcześniej takie różnice programowe zostały ustalone.

Kiedy zgłosić w uczelni chęć wyjazdu?

Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy semestrze poprzedzającym wyjazd na studia (lecz najpóźniej do: 15 kwietnia każdego roku – wyjazd na semestr zimowy, 20 października każdego roku – wyjazd na semestr letni).

Kryteria kwalifikacji:

 • należy posiadać status studenta PWSZ w Nowym Sączu (studia stacjonarne lub niestacjonarne),
 • dobre wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego lub semestru kiedy aplikantem jest student 1-go roku),
 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej - najczęściej jest to język angielski, ale również niemiecki, włoski, francuski, norweski i słowacki w zależności od kraju docelowego, potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu lub zaświadczenia ze szkoły językowej,
 • należy złożyć pełną wymaganą dokumentację zgodnie z Regulaminem Programu Erasmus+ oraz uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Instytutu.

Procedura wyjazdu:

 1. Wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu na stosownym podaniu i złożenie ich rektoracie w pok. 14 lub 15.
 2. Zapoznanie się szczegółowo z obowiązującym Regulaminem Programu Erasmus.
 3. Sporządzenie Porozumienia o Programie Studiów tzw. Learning Agreement.
  Porozumienie o programie studiów podpisane przez studenta, dyrektora odpowiedniego instytutu oraz przez koordynatora uczelni przyjmującej jest umową wiążącą trzy strony. Student zobowiązuje się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla danej uczelni zagranicznej, dyrektor instytutu potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty wybrane przez studenta stanowić będą część programu studiów tego studenta w PWSZ oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ. Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż student może zdawać wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni.
 4. Sporządzenie wewnętrznego porozumienia o programie zajęć: dyrektor instytutu określa przedmioty obowiązkowe, które student będzie musiał zdać po powrocie (lub przed wyjazdem) oraz termin ich zaliczenia.
 5. Kontakt z uczelnią przyjmującą - zgłoszenie studenta (nominacja przez PWSZ oraz akceptacja uczelni partnerskiej).
 6. Zakwaterowanie - w większości przypadków uczelnie zagraniczne pomagają lub pośredniczą w znalezieniu odpowiadającego studentowi zakwaterowania. Należy odpowiednio wcześnie wysłać do tej uczelni odpowiedni formularz, gdyż większość uczelni ma określone terminy przyjmowania podań i limitowaną pulę miejsc dla studentów zagranicznych w domach akademickich.
 7. Wskazanie numeru konta bankowego, na które będzie przekazane stypendium.
 8. Ubezpieczenie - osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni obecnie w UE Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W przypadku wyjazdu na Erasmusa należy przed wyjazdem odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego w swoim oddziale NFZ, przedstawiając wypełniony wniosek, zaświadczenie o kwalifikacji na wyjazd i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia. Student musi również obowiązkowo posiadać ubezpieczenie NW (od nieszczęśliwych wypadków) oraz na leczenie szpitalne oraz transport medyczny. Dodatkowo obliguje się studentów do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz lecenia i transportu medycznego np. poprzez wykupienie polisy ubezpieczeniowej lub zakup Karty EURO26, uprawniającej do zniżek i ubezpieczenia zagranicznego (do kupienia w biurach podróży).
 9. Podpisanie umowy finansowej z uczelnią i odebranie Karty Studenta Erasmusa+.
 10. Obowiązkowe dwukrotne wypełnienie testu biegłości językowej Online Linguistic Support (OLS) – przed i po zakończeniu mobilności.
 11. Obowiązkowe podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka COVID (druk do pobrania na stronie).
 12. Przelew stypendium na wskazane przez studenta konto bankowe.
 13. W uczelni zagranicznej:
  1. zgłoszenie rozpoczęcia pobytu u miejscowego koordynatora programu Erasmus,
  2. kontakt z uczelnią macierzystą (najlepiej pocztą elektroniczną),
  3. bieżące informowanie uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz koordynatora w Instytucie o wszelkich zmianach w programie studiów,
  4. uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów,
  5. uzyskanie tzw. Transcript of records - wykazu ocen i zaliczeń,
  6. uzyskanie tzw. Confirmation of study period, czyli okresu pobytu zgodnego z datami na umowie finansowej zawartej przed wyjazdem w PWSZ.
 14. Po powrocie:dostarczyć:
  1. wykaz zaliczeń do koordynatora Erasmusa,
  2. dostarczyć zaświadczenie o pobycie w uczelni goszczącej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium (zgodnie z umową finansową),
  3. wypełnić obowiązkowo ankietę studenta Erasmusa, która jest wysłana drogą mailową na adres wskazany przez studenta w aplikacji,
  4. zaliczyć ewentualne różnice programowe, które były ustalone z Dyrekcją Instytutu przed wyjazdem.

 

Okres studiów odbytych w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Zaliczenia przedmiotów/modułów dokonuje Dyrektor Instytutu na podstawie dokumentacji z uczelni partnerskiej. Przeliczniki ocen uzyskanych uzyskanych w ramach mobilności Programu Erasmus+ opierają się na informacji uzyskanej od uczelni partnerskiej, zawierającej skalę i punkty ECTS.

FORMULARZE DO POBRANIA W ZAKŁADCE "Regulaminy..."

Przedłużenie pobytu

Możliwe jest przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej za zgodą uczelni macierzystej (koordynatora programu Erasmus oraz Dyrektora Instytutu) oraz uczelni partnerskiej z odpowiednim wyprzedzeniem (min. miesiąc przed końcem realizowanej wymiany) na wniosek studenta.

Po akceptacji podania przez Dyrektora Instytutu oraz Koordynatora Erasmusa potwierdza się uzyskanie zgody na przedłużenie pobytu studenta i przygotowuje program nauczania na kolejny semestr oraz aneks do umowy.

Wyjazdy na studia

 1. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu Erasmus oraz zasadami określanymi corocznie w umowie zawartej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (zwaną dalej „PWSZ”) a Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 2. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu Erasmus+.
 3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia za granicą jest Dział nauki, współpracy i rozwoju w porozumieniu z poszczególnymi Instytutami PWSZ.
 4. Koordynacją prac związanych z rekrutacją oraz przebiegiem wymiany studenckiej zajmuje się uczelniany koordynator programu Erasmus.
 5. Termin składanie aplikacji na wyjazd w semestrze zimowym upływa 15 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego wyjazd, zaś w semestrze letnim – 20 października danego roku akademickiego. Jest on związany z tzw. deadlinem wyznaczonym w danej uczelni zagranicznej.
 6. Dodatkowa rekrutacja Kandydatów w terminach późniejszych jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach stosownej umowy lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej, a także zgody uczelni zagranicznej.
 7. Kandydat powinien wypełnić obowiązujący w PWSZ formularz aplikacyjny, a także złożyć podanie o zgodę na wyjazd do Dyrekcji Instytutu, które po pozytywnym zaopiniowaniu należy dostarczyć go do uczelnianego koordynatora programu Erasmus.
 8. Terminy rekrutacji, kryteria selekcji i oceny Kandydata są podawane do informacji Dyrektorów Instytutów oraz studentów PWSZ przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus.
 9. Rekrutacja studentów na studia za granicą odbywa się według następujących kryteriów:
  1. wyniki w nauce,
  2. znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni goszczącej,
  3. zgoda Dyrekcji Instytutu.
 10. Dział nauki, współpracy i rozwoju jest zobowiązany do poinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach rekrutacji do wyjazdu na studia za granicą.
 11. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Dział nauki, współpracy i rozwoju.
 12. Uczelniany koordynator programu Erasmus może anulować decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata, w wypadku znaczącego pogorszenia jego wyników w nauce, szczególnie w wypadku braku pełnego zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd lub w razie naruszenia przez Kandydata zasad oraz regulaminu studiów obowiązujących w PWSZ.

Zasady finansowania

Zasady finansowania i stawki wsparcia indywidualnego na wyjazdy studentów PWSZ na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ / POWER.

Zasady finansowania oraz stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania) dla studentów PWSZ oparte są o wytyczne określone przez Komisję Europejską w „Przewodniku po programie Erasmus+”. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego (dofinansowania) dla wyjeżdżających studentów na podstawie umowy pomiędzy studentem PWSZ a Prorektorem ds. nauki, rozwoju i współpracy.

Wysokość przydzielonej kwoty wsparcia indywidualnego (dofinansowania) uzależniona jest od: ustalonej stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego (wg. tabel podanych przez NA), kraju gdzie student odbywa studia oraz długości okresu odbywanych studiów w uczelni zagranicznej.

 

Studenci wyjeżdżający na studia, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w PWSZ oraz studenci niepełnosprawni, oprócz stypendium ERASMUS są uprawnieni także do otrzymania zwiększonego dofinansowania („dodatku PO WER”, wg wytycznych NA) na wyjazd z budżetu Programu PO WER na każdy miesiąc zaakceptowanego przez Uczelnię pobytu za granicą o kwotę.

W przypadku wyjazdu w semestrze zimowym przyjmuje się termin zakwalifikowania studenta na wyjazd z dodatkowym wsparciem (czyli z „dodatkiem PO WER”): 20 września; a w przypadku wyjazdu w semestrze letnim: 15 grudnia. Podstawą do przyznania „dodatku PO WER” jest decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, którą weryfikuje się w bazie danych Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

 

Istnieje także możliwość wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”.

Dofinansowanie jest wypłacane w kilku ratach, ale jego zasadnicza część wypłacona jest przed wyjazdem studenta za granicę. Zazwyczaj są to dwie raty. W wyjątkowych przypadkach rat może być trzy lub więcej, np. gdy jest konieczność wcześniejszego zapłacenia zaliczki/depozytu na zakwaterowanie studenta, gdy brak jest środków finansowych na rachunku Projektu POWER lub Erasmus+ lub w przypadku siły wyższej.

Przy rozliczaniu ostatecznej kwoty wsparcia indywidualnego (dofinansowania) za podstawę przyjmuje się rzeczywisty okresu pobytu studenta za granicą w celu odbywania studiów potwierdzony przez uczelnię przyjmującą oraz długość okresu tego pobytu. Okres ten powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez uczelnię przyjmującą. Długość pobytu określana będzie z dokładnością do jednego dnia według zasad obowiązujących dla Programu Erasmus+, gdzie:

- 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych,

- 1 dzień = 1/30 miesięcznej stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania).

Koszty przelewów bankowych wypłacanego wsparcia indywidualnego (dofinansowania) pokrywa Uczelnia. Koszty ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni pokrywa student-uczestnik Programu Erasmus+.

Stawki stypendium dla studentów 2020/21

Jeśli z uzasadnionych powodów, tj. siły wyższej mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.), wówczas istnieje możliwość zawnioskowania o refundację kosztów poniesionych przez studenta.

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl