14 czerwca br., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów 24. roku akademickiego - 2021/20212. Oferta edukacyjna naszej Uczelni jest zróżnicowana i, jak pokazuje doświadczenie z lat minionych, dostosowana do oczekiwań lokalnego rynku pracy, profilów szkół ponadpodstawowych i, co najważniejsze, oczekiwań potencjalnych studentów.

Uczelnia oferuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, a także 2 kierunki w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera nasza Uczelnia przygotowała ofertę edukacyjną na 6 kierunkach studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Rejestracja elektroniczna na kierunki studiów drugiego stopnia w Instytucie Technicznym rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.

Tak było

W roku akademickim 2020/2021, mimo niżu demograficznego i zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PWSZ ubiegało się 1647 kandydatów. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 1191 studentów, w tym na studiach:

 • pierwszego stopnia – 885 studentów (702 na studiach stacjonarnych, 183 na studiach niestacjonarnych),
 • drugiego stopnia – 196 osób, (125 na studiach stacjonarnych, 71 niestacjonarnych),
 • jednolitych magisterskich – 110 osób (studia stacjonarne).
 • Łącznie w roku akademickim 2020/21 naukę rozpoczęło 3477 studentów.

Nasza oferta

Czas pandemii, w jakim przyszło funkcjonować, był i jest dla Uczelni okresem intensywnej pracy. Proces dydaktyczny realizowany jest zdalnie, niemniej część zajęć, szczególnie tych o charakterze praktycznym oraz egzaminy dyplomowe, odbywa się stacjonarnie z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa Mimo pandemii, Uczelnia podejmuje działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia oraz przygotowuje i realizuje ważne dla jej przyszłości inwestycje zmierzające do poprawy i unowocześnienia bazy dydaktyczno-naukowej.

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny oferuje zainteresowanym 3 kierunki studiów pierwszego stopnia: Ekonomię, Zarządzanie i e-Administrację oraz 1 kierunek studiów drugiego stopnia - Ekonomikę i finanse przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że ze względu na dużą liczbę absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomiczngo co roku przyciąga on liczne grono kandydatów.

Instytut Języków Obcych

W Instytucie Języków Obcych można podjąć studia pierwszego stopnia na jednym z czterech kierunków: Filologia, Filologia niemiecka, Filologia wschodniosłowiańska oraz Lingwistyka dla biznesu. W przypadku Filologii niemieckiej i Filologii wschodniosłowiańskiej naukę języka prowadzi się od podstaw. Programy studiów wymienionych kierunków, oprócz kształcenia w obszarze podstawowego języka obcego, oferują również naukę drugiego wybranego przez studenta języka obcego.

Instytut Kultury Fizycznej

Instytut Kultury Fizycznej proponuje studia na dwóch kierunkach pierwszego stopnia: Wychowanie fizyczne oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne - jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Wszystkie te kierunki studiów są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Studenci Instytutu korzystają z nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-sportowego, kształtując swoje umiejętności praktyczne, które następnie rozwijają podczas realizowanych praktyk.

Instytut Pedagogiczny

Instytut Pedagogiczny przez lata ugruntował swoją pozycję kształcąc nauczycieli, i wychowawców. Obecnie oferuje 2 kierunki studiów pierwszego stopnia: Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych oraz Public Relations i reklamę, a także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. W Instytucie można również podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Instytut Techniczny

Zapotrzebowanie na rynku pracy na inżynierów - specjalistów w zakresie nauk technicznych było przez lata motorem dynamicznego rozwoju Instytutu Technicznego. W Instytucie Technicznym można podjąć studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie: Informatyki, Zarządzania i inżynierii produkcji, a także Mechatroniki. Instytut dysponuje odpowiednio wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, które wspierają proces dydaktycznych na oferowanych kierunkach.

Instytut Zdrowia

Instytut Zdrowia proponuje kandydatom studia pierwszego stopnia na kierunkach: Dietetyka, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo z możliwością kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Wsparciem procesu kształcenia jest działające w Instytucie nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone Centrum Symulacji Medycznnej, zapewniające wysoki poziom kształcenia praktycznego studentów. Instytut z racji dużego zapotrzebowania rynkowego na absolwentów kierunków medycznych przyciąga co roku liczne grono kandydatów.

Rekrutacja

Terminarz pierwszej tury rekrutacji na wszystkie kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przedstawia się następująco:

 • elektroniczna rejestracja kandydatów: 14 czerwca – 29 lipca godz.12.00 2021 r.
 • egzaminy wstępne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia pierwszego stopnia) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie): 28–29 lipca 2021 r.
 • rozmowa kwalifikacyjna na studiach drugiego stopnia na kierunkach Ekonomika i finanse przedsiębiorstw oraz Pedagogika: 29 lipca 2021 r. (dotyczy wyłącznie kandydatów określonych w odpowiednich przepisach Uchwały Nr 32/2020 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r., z późn. zm.)
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 2 sierpnia 2021 r.
 • przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów: 2 sierpnia – 6 sierpnia 2021 r.
 • ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów: 9 sierpnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uczelni (https://www.pwsz-ns.edu.pl) w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku pytań można się również kontaktować z Komisją Rekrutacyjną w wybranym Instytucie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, który od ponad dwudziestu lat wpisuje się w mapę edukacyjną Sądecczyzny dając szanse młodzieży na kontynuację kształcenia, rozwój i spełnienie własnych ambicji zawodowych. Ukończyło ją do tej pory około 20 tysięcy absolwentów. Uczelnia posiada 6 dobrze wyposażonych instytutów, bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria i zaplecze sportowe na miarę XXI wieku. Studenci wszystkich kierunków mogą korzystać z infrastruktury sportowej, w tym z pływalni, z miejsc w Domu Studenta z wyjazdów zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+ do około 40 zagranicznych uczelni oraz wielu placówek, w których odbywają praktyki zawodowe.

Na okładce poniżej: zdjęcie czworga uśmiechniętych studentów i studentek, z zeszytami i książkami, a na zielonym tle logotyp z napisem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, logotyp konkursu "Uczelnia liderów 2020" oraz tytuł publikacji: Informator dla kandydatów na studia 2021/2022

 Okładka informatora dla kandydatów na studia w PWSZ w Nowym Sączu w roku akademickim 2021/2022

 

Organizatorzy Małopolskiej Nocy Naukowców zapraszają do udziału w  corocznym konkursie plastycznym!

W tym roku pod hasłem: „EKO-MOC Naukowca”.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą wykonać pracę, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło konkursu plastycznego Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu.

Termin nadsyłania prac do 9 września 2021 r.
W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Organizatora.

Formularze, regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs-eko-moc-naukowca-wystartowal/

konkurs mnn 2021

Zapraszamy do zabawy!

 

PWSZ w Nowym Sączu ponownie na 9. miejscu wśród publicznych uczelni zawodowych w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021!

Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy po raz 22. przedstawiło najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Liderem rankingu jest Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, na trzecim – Politechnika Warszawska.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród publicznych uczelni zawodowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu utrzymała się na 9. miejscu rankingu! Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

Informacja na podstawie materiałów Wydawnictwa Edukacyjnego Perspektywy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://2021.ranking.perspektywy.pl/article/metodologia-rankingu-publicznych-uczelni-zawodowych-2021

Poniżej: (plik) metodologia rankingu publicznych uczelni zawodowych opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy, tabela uczestników rankingu, logotyp Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Zespół certyfikacyjny z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 6 czerwca br. przeprowadził audyt certyfikacyjny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wypadł on pozytywnie i Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie potwierdził, iż po raz trzeci Uczelni należy się certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”, który przyznawany jest na cztery lata.

Gości podejmowali: rektor PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel – jednocześnie koordynator projektu, kierownik Działu Technicznego mgr inż. Rafał Góra. Do audytu wybrano trzy Instytuty: Kultury Fizycznej, Techniczny, Zdrowia oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

W zespole audytorów byli: podinsp. Wojciech Chechelski i sierż. szt. Hubert Bracik – obaj z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz asp. sztab. Barbara Leśniak i asp. Barbara Przychodzka-Serafin z Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu.

W poprzednich edycjach

Sądecka Uczelnia uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od jego pierwszej edycji w Małopolsce. Po raz pierwszy certyfikat otrzymała w 2011 r. Kolejne potwierdzenie wypełnienia stawianych jej wymogów w tym programie miało miejsce w roku 2015.

W poprzednich edycjach projektu współpraca Uczelni z policjantami z KMP w Nowym Sączu i KWP w Krakowie pozwoliła na ocenę przyczyn oraz skutków zjawisk patologicznych, zdiagnozowanie problemów związanych z przestępczością na terenie Uczelni, a także określenie stopnia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników PWSZ.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, w maju br., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wystąpiła z wnioskiem o ponowne przystąpienie do projektu i poddanie się audytowi certyfikacyjnemu.

Założenia projektu

Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), jak czytamy na stronach internetowych W Policji w Krakowie, jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej oraz społeczności studenckiej.

Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ścisłej współpracy z nowosądecką Policją i innymi partnerami, przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo-dydaktycznej Uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku Uczelni oraz służb mundurowych, jak również polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Policyjny zespół audytorów sprawdzał m.in.: czynniki architektoniczne, zabezpieczenia techniczne, jak również obszar obejmujący bezpieczeństwo studentów, jak i pracowników Uczelni.

Przeprowadzony audyt wypadł pozytywnie i zadecydowano o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021 – 2025.

Dyplom potwierdzający przyznanie certyfikatu władze Uczelni odbiorą w październiku br. podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

W ramach współpracy z policją PWSZ wraz IPA i KM Policji w Nowym Sączu planuje we wrześniu br. zorganizowanie konferencji naukowej pn.: „Zagrożenia i wyzwania organizacyjne w okresie pandemii”. Jej podsumowaniem będzie punktowane wydawnictwo naukowe.

Na zdjęciach: 1. w sali senackiej w Rektoracie, od lewej: mgr inż. Rafał Góra – kierownik Działu Technicznego, prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel, rektor PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, podinsp. Wojciech Chechelski asp. sztab. Barbara Leśniak i asp. Barbara Przychodzka-Serafin, sierż. szt. Hubert Bracik. Na kolejnych zdjęciach: władze Uczelni i zespół audytorów podczas wizytacji Instytutu Technicznego, Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Instytucie Zdrowia oraz na spotkaniu podsumowującym kontrolę w Instytucie Kultury Fizycznej.

 

 

 

Szanowny Kandydacie, jeśli poszukujesz mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze

Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu

przy ul. Długosza 61 to miejsce dla Ciebie !

Aka 1 640x360

 

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta. Dużą zaletą usytuowania jest bliskość Instytutów Uczelni – od 5 do 15 minut pieszo.

W akademiku może zamieszkać 176 studentów w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, które są umeblowane i wyposażone w łazienki. Każdy pokój posiada łącze internetowe. Dom Studenta posiada także ogólnodostępne kuchnie, a także ogólnodostępną salę telewizyjną. Istnieje możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością.

Dom Studenta to jedyne takie miejsce w Nowym Sączu, które jest obliczone na każdą kieszeń a funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia świetne warunki do nauki.

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.08.2021 r. (DS, ul. Długosza 61, Nowy Sącz).

11 czerwca br. w Instytucie Pedagogicznym odbył się Dzień Otwarty.

W zaplanowanych na ten dzień zajęciach  udział wzięli uczniowie sądeckich szkół średnich, którzy przybyli wraz z opiekunami. W trakcie pobytu uczniowie mogli uczestniczyć w różnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, reprezentujących kierunki studiów pierwszego stopnia, takie jak: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Public relations i reklama, studia drugiego stopnia - Pedagogika, a także jednolite studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Dzień otwarty rozpoczął się od warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez dra Andrzeja Naściszewskiego, w których uczestniczyło łącznie około 40 osób, w wieku 17-18 lat. Zajęcia odbywały się w Galerii E/A oraz pracowni fotografii.

 

Autorką zdjęć jest Dominika Krawczyk- III rok EA

 

Pozostałe zajęcia odbywały się w budynku Instytutu Pedagogicznego, gdzie uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach , takich jak: Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem, prowadzonym przez mgr Katarzynę Hnat oraz Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, prowadzonym przez mgr Agnieszkę Józefów.

 

 

Oprócz zajęć teoretycznych, uczniowie podzieleni na mniejsze grupy, uczestniczyli również w ćwiczeniach i zajęciach praktycznych z Rysunku, pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Sztwiertni, z Rzeźby, które prowadził prof. dr hab. Andrzej Szarek oraz z Grafiki pod opieką mgr Agaty Rolki.

 

Mamy nadzieję, iż oferta Instytutu Pedagogicznego spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych gości, co ułatwi im podjęcie decyzji dotyczącej wyboru studiów w naszym instytucie.

Silna ekipa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Instytutów: Zdrowia i Kultury Fizycznej uczestniczyła (10 bm.) w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego, w 8. Festiwalu Zawodów.

Organizowany od 2013 roku jest swoistą ściągawką i ofertą dla uczniów m.in. szkół średnich decydujących o swojej dalszej karierze edukacyjnej, a w przyszłości o swoim zawodzie. Do udziału w projekcie uczelnie zaproszono po raz pierwszy.

W tym roku, ze względu na pandemię program transmitowany był na żywo przez Internet, a można go oglądać, w tym reprezentację PWSZ z Nowego Sącza poprzez link: https://zawodowa.malopolska.pl/festiwal-zawodow/227-studio-medyczne-ogladaj-na-zywo.

Prezentacje sądeckiej PWSZ

Sądecka ekipa prezentowała ofertę Uczelni w Studiu Medycznym promując zawód pielęgniarki i pielęgniarza, ratownika medycznego, dietetyka i fizjoterapeuty.

PWSZ i jej aktywa przedstawiła dr n. med. Iwona Zaczyk, opiekunka studenckiej ekipy: Pawła Szkarłata i Małgorzaty Górowskiej – Urody (kierunek – pielęgniarstwo).

O zaletach zdrowego żywienia i do zdrowego menu, prezentując talerz zdrowia, przekonywał mgr inż. Marek Zborowski z Instytutu Zdrowia, któremu towarzyszyli studenci kierunku dietetyka: Artur Plata i Patrycja Kołodziej, kierunek dietetyka, demonstrując urządzenia używane przez dietetyków: fałdomierz oraz przyrząd do pomiaru składu ciała Tanita.

O blaskach i wymaganiach zawodu fizjoterapeuty mówiła mgr Iwona Szewczyk, a zabieg masażu prezentowali studenci fizjoterapii: Konrad Krasiński i Kamil Krwiak.

Akcja ratownicza

PWSZ wystawiła mocną ekipę pielęgniarsko - ratowniczą. Do Krakowa przewieziona została z Uczelni symulator - karetka pogotowia - „erka”, która służy w Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia w codziennym, praktycznym zdobywaniu i doskonaleniu przez studentki i studentów umiejętności niezbędnych pielęgniarkom i ratownikom medycznym w przyszłych kontaktach z pacjentami, tak przy szpitalnym łóżku, jak i na drodze, przy wypadkach.

Sądeczanie zaprezentowali praktyczną akcję ratowania pacjenta z podejrzeniem zawału serca. Symulowali kolejne kroki samodzielnego postępowania, przy telefonicznej konsultacji z lekarzem, od badania pacjenta, przez reanimację (żywego „pacjenta” zastąpił fantom), po wezwanie ambulansu z ekipą ratowników. Kolejne fazy procedury objaśniał mgr Wiesław Poparda.

W ekipie pielęgniarko – ratowniczej wzięli też udział studenci kierunku ratownictwo medyczne: Bartłomiej Kwiatkowski, Damian Budnik i Krzysztof Błachut.

Udział ekipy PWSZ w Nowym Sączu w krakowskim Festiwalu Zawodów, jest jednym z wielu elementów promocji Uczelni, jej oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich, a wśród nich wielu jej przyszłych studentów. Na stronach Festiwalu Zawodów zamieszczona jest również obszerna informacja o PWSZ.

Print screeny z: https://zawodowa.malopolska.pl/festiwal-zawodow/227-studio-medyczne-ogladaj-na-zywo

Na zdjęciach: 1-3: logotypy Festiwalu Zawodów, 4: dr n. med. Iwona Zaczyk (druga od lewej) prezentuje ofertę edukacyjną PWSZ w Nowym Sączu,  trzeci od lewej - prowadzący program Szymkowiak, 5: mgr inż. Marek Zborowski promuje zawód dietetyka oraz prowadząca program Agnieszka Dziekan, 6: talerz zdrowia, 7: mgr inż. Marek Zborowski wraz ze studentami prezentuje urządzenia wykorzystywane przez dietetyków, 8 i 9: mgr Iwona Szewczyk informuje o zawodzie fizjoterapeuty, student wykonuje pokazowy mazaż, 10: diagnoza stanu zdrowia pacjenta wykonywana przez studentów - pielęgniarkę i pielęgniarza, 11: mgr Wiesław Poparda - pierwszy z prawej wyjaśnia etapy akcji ratowniczej, 12 i 13: ekipa pielęgnioarska i ratownicy medyczni z ekipy karetki wykonują reanimację pacjeta - fantoma; 14: goście Festiwalu Zawodów w Studiu Medycznym, 15: plakat zapraszający do udziału w Festiwalu Zawodów

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Zdrowia. Podczas bezpośredniego spotkania ze studentami i kadrą wykładowców uczniowie szkół podstawowych i średnich mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Instytutu, wziąć udział w zajęciach warsztatowych oraz poznać perspektywy, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów.

Nasi goście mogli zobaczyć następujące pracownie:

Laboratorium biochemii, pod przewodnictwem dr inż. Anny Mikulec i studentów kierunku dietetyka odbyły się warsztaty pt.:„Laboratorium smaku, czyli podstawy kuchni molekularnej”. Gotowanie molekularne to kuchnia magiczna, w której po zastosowaniu odpowiednich, naturalnych składników powstaje np. kawior z arbuza, lody ogórkowe, sok owocowy w postaci kapsułki, herbaciany makaron, itd. Uczniowie mieli możliwość przyrządzania potraw w kuchni molekularnej: emulgacją, sferyfikacją i żelowaniem. Jako efekt końcowy powstał: makaron z zielonej herbaty na żelu mango z limonkową pianką, arbuzowym kawiorem i gryczanym chipsem.

Gabinet Dietetyka - studenci kierunku dietetyka pod nadzorem mgr inż. Marka Zborowskiego przygotowali następujące atrakcje:

 • prezentowanie modeli anatomicznych oraz charakterystyka poszczególnych narządów układu pokarmowego,
 • analiza składu ciału za pomocą urządzenia Tanita, metodą bioimpedancji (BIA) oraz możliwość konsultacji wyników,
 • wykonywanie pomiarów antropometrycznych,
 • prezentacja zaleceń żywieniowych.

Pracownię Ratownictwa medycznego - w ramach wydarzenia, studenci kierunku ratownictwo medyczne pod kierunkiem dr Doroty Ogonowskiej oraz mgr Wiesława Popardy przygotowali:

 •  prezentację sprzętu, fantomów i symulatorów wykorzystywanych w procesie kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne,
 •  prezentację zabiegów resuscytacyjnych BLS połączoną z nauką z zakresu udzielania pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie dydaktycznym,
 •  prezentację Symulatora Karetki, znajdującego się w Centrum Symulacji Medycznej, dokładnie odzwierciedlającego rzeczywistość, z jaką mają do czynienia zespoły ratownictwa medycznego.

Pracownię Pielęgniarstwa- studenci kierunku pielęgniarstwo pod nadzorem dr Iwony Zaczyk przygotowali:

 • prezentację laboratorium umiejętności zawodowych – pokaz sprzętu, fantomów i symulatorów wykorzystywanych w procesie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo,
 • prezentację interaktywnego stołu anatomicznego 3 D.

Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje spotkały się z zainteresowaniem przybyłych uczniów i zachęcą ich do podjęcia studiów w naszym Instytucie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wydarzenia.

 

 

Studenci i pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przede wszystkim Instytutu Ekonomicznego, a także mieszkańcy Nowego Sącza Z zaciekawieniem oglądają postępy prac na budowie nowego obiektu Uczelni przy Al. Wolności, tuż przy Bibliotece PWSZ. Mury pną się w górę w imponującym tempie. W styczniu br. budowlańcy z ErsBetu – wykonawcy inwestycji, w potężnym dole wylewali fundamenty budynku, a obecnie mamy już stan surowy otwarty.

Prace idą zgodnie z harmonogramem.

Obecnie odbywa się wylewanie żelbetonowych ścian ostatniego piętra i trwają ostatnie przygotowania do zalewania stropu i elementów attyki wieńczącej obiekt. Wkrótce pojawi się wiecha na szczycie budynku.

W poszczególnych częściach obiektu już montowana jest instalacja elektryczna i sanitarna. Stan surowy zamknięty planowany jest w październiku br.

Najpóźniej w kwietniu przyszłego roku Uczelnia ma otrzymać klucze do nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego i będzie mogła wyprowadzić się z obecnie zajmowanych pomieszczeń w tzw. Ciuciubabce. Długo wyczekiwana inwestycja zapewni wysoki standard kształcenia na obecnie prowadzonych kierunkach I stopnia e-administracja, zarządzanie, ekonomia i II stopnia ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Nowy budynek IE pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni a uruchomienie nowych kierunków kształcenia przewiduje się na rok akademicki 2022/23.

Na zdjęciach: budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, stan - koniec maja 2021 r. 

 Na zdjęciach: budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, stan - początek czerwca 2021 r.

 Sztandarową inwestycją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu regularnie interesują się też sądeckie media, a Ersbet – wykonawca inwestycji obfotografował plac budowy z lotu ptaka... drona.

dts24

Nowy Sącz. Inwestycja za ok. 18,5 mln pnie się w górę przy Alejach Wolności

https://www.dts24.pl/nowy-sacz-inwestycja-za-ok-185-mln-pnie-sie-w-gore-przy-alejach-wolnosci/

Budynek, który powstaje przy Alejach Wolności w Nowym Sączu wygląda coraz bardziej imponująco. Jak zapewniają władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, prace nad nową siedzibą Instytutu Ekonomicznego idą zgodnie z planem.

– Wykonawca nie tylko dotrzymuje terminów realizacji kolejnych etapów, ale wiele wskazuje na to, że będzie miał dla nas niespodziankę. Jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności i wszystko pójdzie po jego i naszej myśli, jest szansa, że inwestycja zostanie zakończona przed terminem – zdradza dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ.

Finał prac planowany jest zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową na 30 kwietnia 2022 roku. 5 miesięcy później, czyli 1 października, studenci Instytutu Ekonomicznego będą mogli rozpocząć więc naukę w roku akademickim 2022/2023 w nowej siedzibie.

– Chcemy, aby nasi studenci jak najszybciej mogli przeprowadzić się do nowego obiektu, do odpowiednio przygotowanych i nowoczesnych wnętrz i doskonale wyposażonych sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów – mówi rektor.

Na parterze obiektu o łącznej powierzchni użytkowej 4,5 tys. m kw. znajdzie się sala wykładowa z możliwością podziału na dwie mniejsze. Będą tam także szatnie i sklepik. Na drugim piętrze powstaną: salę wykładowa, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. Podobnie będzie wyglądać piętro drugie oraz trzecie. Na poszczególnych kondygnacjach znajdą się także pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Ponadto nowa siedziba Instytutu Ekonomicznego posiadać będzie podziemny garaż i magazyn.

– Budynek ma świetną lokalizację: w pobliżu centrum miasta, blisko dworca autobusowego, „przyklejony” do budynku uczelnianej biblioteki. Nasi wykładowcy akademiccy i studenci będą mieli znakomite warunki do pracy i studiowania. To też podniesie atrakcyjność naszej Uczelni i – oczywiście – Instytutu Ekonomicznego – zaznacza dr Cygnar.

Budowę prowadzi firma ERSBET, która wygrała przetarg ofertą na ok. 18,5 mln zł. W zakres prac wchodzi wybudowanie i wykończenie budynku oraz prace porządkowe i estetyczne wokół niego, a także wyposażenie pomieszczeń administracyjnych. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych PWSZ i częściowo z obligacji skarbu państwa, jakie uczelnia otrzymała od Ministerstwa Edukacji i Nauki na rozwój infrastruktury i kluczowe inwestycje.

Zapytaliśmy władze PWSZ o to, co znajdzie się w obecnej siedzibie Instytutu Ekonomicznego, kiedy nowa będzie już gotowa. Jak się okazuje, budynek zwany „Ciuciubabką”, uczelnia od ponad dwudziestu lat wynajmuje od Urzędu Marszałkowskiego i ta instytucja znów przejmie obiekt, gdy studenci się ,,wyprowadzą”.

Choć pandemia wymusiła na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu spore zmiany w zakresie organizacji pracy, czy realizacji procesu dydaktycznego, co nie jest łatwe w przypadku uczelni o kierunkach wyłącznie praktycznych, to nie wpłynęła na plany inwestycyjne.

– Jesteśmy w trakcie przygotowań do realizacji nadbudowy piętra w Domu Studenta, termin zakończenia to 31 grudnia br. Środki na inwestycje zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 1,85 mln zł. Z roku na rok poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o kolejne kierunki kształcenia, co wymaga sporych nakładów na poszerzanie infrastruktury we wszystkich instytutach – podkreśla rektor Mariusz Cygnar.

(Kinga Nikiel-Bielak, 6 maja 2021)

 

Sądeczanin.info

Nowy Sącz: w pejzaż miasta wpisuje się kolejny nowoczesny budynek [FILM]

https://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/nowy-sacz-w-pejzaz-miasta-wpisuje-sie-kolejny-nowoczesny-budynek-film

26/04/2021

W pejzaż miasta przy al. Wolności w Nowym Sączu wpisują się już kolejne kondygnacje nowoczesnego budynku. Nieopodal Domu Handlowego „Lach” wznoszona jest nowa siedziba Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jeszcze tylko ostatnia - trzecia kondygnacja i można będzie powiedzieć, że wykonawca postawił nową siedzibę w stanie surowym otwartym.

Na terenie budowy, codziennie przez wiele godzin słychać odgłos pracujących maszyn. Stała siedziba dla Instytutu Ekonomicznego jest budowana nieopodal biblioteki oraz auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. al. Wolności.

Przypomnijmy, że Instytut Ekonomiczny, który został utworzony w 1998 roku i jako jedyny ze wszystkich instytutów tej uczelni nie ma jeszcze w Nowym Sączu własnej bazy dydaktycznej. Zajęcia dla studentów odbywają się głównie w wynajmowanym od marszałka województwa małopolskiego budynku przy ul. Jagiellońskiej, w tzw. Ciuciubabce).

Budowa nowego instytutu ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. Prace, jeśli chodzi o „budowlankę”, są bardzo zaawansowane.

- Prace związane z wykonaniem tzw. stanu surowego otwartego zbliżają się ku końcowi – mówi inż. Wojciech Kurdziel, kierownik budowy z firmy Ersbet w Nowym Sączu. – Jeśli chodzi o te roboty, to są one wykonane w 85 proc. Obecnie stawiamy elementy konstrukcyjne na poziomie drugiego piętra. Murowane są już też ścianki działowe na parterze. Są również wykonywane roboty elektryczne w garażu podziemnym.

Wykonawcą tej inwestycji jest uznana i solidna sądecka firma Ersbet. Ona wygrała przetarg na to zadanie.

Kierownik budowy przyznaje, że warunki pogodowe nie mają żadnego wpływu na tempo prowadzonych prac.

- Prace idą bardzo sprawnie – zapewnia nasz rozmówca. – Są one realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, a nawet, jeśli chodzi o stan surowy „otwarty” to lekko wyprzedzamy ustalony plan.

Termin oddania nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego do użytku jest przewidziany na kwiecień przyszłego roku.

Budynek dla Instytutu Ekonomicznego jest budowany na placu, na którym dawniej stała dawna zbrojownia pograniczników.

W obiekcie o powierzchni użytkowej 4,5 tys. m kw. przewidziano na parterze: salę wykładową (z możliwością podziału na dwie mniejsze), szatnie i sklepik. Na pierwszym piętrze będzie się znajdowała sala wykładowa, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. Podobnie rozplanowano piętro drugie i trzecie. W budynku będą także pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. W piwnicach znajdą się m.in. garaże i magazyn.

Instytut Ekonomiczny kształci studentów na studiach I stopnia na kierunkach: e-administracja, ekonomia oraz zarządzanie, a także studentów II stopnia na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Studia na kierunkach oferowanych przez Instytut Ekonomiczny cieszą dużym zainteresowaniem.

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fot. IM, film: Daniel Szlag.)

Na zdjęciach: budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, stan - kwiecień 2021 r. oraz plansza zapowiadająca relację filmową z budowy

 

Ersbet na FB

Oszałamiające tempo prac i majowa zieleń!

Poniedziałkowy cykl „Szczupłe domy” trochę poczeka na publikację, ponieważ chcemy Wam pokazać świetne zdjęcia z budowy obiektu dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ Nowy Sącz. Prace postępują w oszałamiającym tempie, co doskonale widać na zdjęciach z drona. I ta majowa zieleń - zobaczcie sami!

Na zdjęciach: budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, stan - maj 2021 r. widziana z lotu... drona

 

Już po raz czwarty została przyznana Nagroda im. Marszałka Marka Nawary – pierwszego marszałka województwa małopolskiego. Tym razem w gronie trójki laureatów znalazła się dr Aneta Oleksy-Gębczyk – pracownik Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, otrzymując pierwsze wyróżnienie. Autorzy wyjątkowych prac dyplomowych poświęconych tematyce samorządowej odebrali nagrody i gratulacje z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza i Moniki Karlińskiej-Nawary, Prezes Fundacji im. Marszałka Marka Nawary.

Celem corocznego Konkursu im. Marszałka Marka Nawary jest wyłonienie najlepszych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w Małopolsce, poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom samorządu terytorialnego. Uroczystość wręczenia nagród czwartej edycji – 2020 odbyła się 31 maja w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej.

W składzie komisji konkursowej znaleźli się: radny województwa Stanisław Bisztyga, Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Aneta Pawłowska-Legwand – Laureatka nagrody głównej RESPECTUS w II edycji Konkursu w 2018 r., pracownik naukowy UJ, dr Mateusz Tomal - Laureat nagrody głównej RESPECTUS w III edycji Konkursu w 2019 r., pracownik naukowy UEK oraz Maciej Kilijański, przedstawiciel samorządu, pracownik UMWM.

Serdecznie gratulujemy Pani dr Anecie Oleksy - Gębczyk i życzymy kolejnych sukcesów!