29 czerwca 2020 roku w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Po raz dziesiąty, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy. Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz ósmy uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza, że instytucja akademicka nim wyróżniona może poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. W tym roku, z okazji 10 rocznicy uruchomienia Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja przyznała nam również wyróżnienie dodatkowe – WYRÓŻNIENIE „Akademicki Oscar” w formie statuetki i certyfikatu, które trafiło do wybranych uczelni najwyżej ocenionych w dotychczasowych edycjach Konkursu „Uczelnia Liderów”. Warto zaznaczyć, że poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” i Wyróżnieniem „Akademicki Oskar” PWSZ w Nowym Sączu otrzymała Certyfikat Platynowy, wręczany uczelniom wyższym, które po raz ósmy uzyskały Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Poświadcza on ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

SYNTEZA recenzji przygotowanej przez komisję oceniającą w ramach Programu „Uczelnia Liderów”

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz prorektorzy: dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju spotkali się dzisiaj (24 czerwca, środa) na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych.

Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej dr Tomasz Zacłona przedstawił wyniki wyborów władz uczelni.

Do ubiegania się stanowisko rektora Rada Uczelni zgłosiła tylko jednego kandydat spełniającego obligatoryjne wymagania: dr. hab. inż. Mariusza Cygnara. W bezpośrednim głosowaniu elektorów reprezentujących społeczność akademicką Uczelni (19 czerwca br.) kandydat na rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w Członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar podsumował osiągnięcia uczelni w minionej kadencji i przedstawił program działań na kolejne 4 lata.

W krajobraz edukacyjny Nowego Sącza i regionu Uczelnia wpisuje się od 22 lat. W minionych 5 uruchomiono aż 10 nowych kierunków kształcenia: 5 pierwszego stopnia, 3 drugiego i 2 jednolite magisterskie. W tych dniach komisja akredytacyjna przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego przyznała nowosądeckiej PWSZ uprawnienia do uruchomienia od 1 października br. nowego kierunku: PR i reklama.

W ostatnich czterech latach Uczelnia podjęła działania, które zaowocowały m.in.: usprawnieniem i podniesieniem jakości kształcenia, zwiększeniem nakładów finansowych na rozwój pracowników naukowych, poprawę warunków nauki i pracy tak kadry akademickiej jak i studentów. 33 pracowników uzyskało stopnie naukowe: 26 obroniło przewody doktorskie, 6 habilitacje, 3 uzyskało tytuły profesorskie.

Mariusz Cygnar podkreślił, że dla większości tych osób Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest podstawowym miejscem pracy.

Na podniesienie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów pozyskano z różnych źródeł zewnętrznych ok. 28 mln zł.

Uczelniane wydawnictwo uzyskało 80 pkt za publikacje monografii naukowych i znalazło się w gronie tylko 6 uczelni tego typu, tak wysoko ocenionych.

Zmodernizowano budynek Biblioteki PWSZ. Wybudowano Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej kształcące przyszłe pielęgniarki i ratowników medycznych. Finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia w br. budowy budynku dla Instytutu Ekonomicznego, a w kolejnych latach do rozbudowy Instytutu Technicznego i Pedagogicznego. Uczelnia złożyła wniosek o środki na budowę komory hiperbarycznej w Instytucie Kultury Fizycznej.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił coraz lepszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, co pozwala studentom na odbywanie praktyk zawodowych, pisanie prac dyplomowych, a także na wspólne z partnerami aplikowanie o granty finansowe na konkretne projekty naukowe i badawcze.

W kolejnych 2 latach Uczelnia podejmie starania o przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej w wybranych dyscyplinach.

Prorektor Halina Potok informowała o rozpoczętym elektronicznym procesie rekrutacji studentów na pierwszy rok nowego roku akademickiego 2020/2021. W 6 instytutach: ekonomicznym, języków obcych, kultury fizycznej, pedagogicznym, technicznym i zdrowia na 16 kierunkach pierwszego stopnia, 8 – drugiego i 2 jednolitych magisterskich Uczelnia przygotowała bez mała 1700 miejsc na studiach stacjonarnych i ok. 950 na niestacjonarnych. Nowosądecka PWSZ kształci rocznie ok. 3,5 tys. studentów, a od początku jej działalności dyplom jej ukończenia ma ok. 19 tys. absolwentów.

Prorektor Marek Reichel skupił się głównie na wyzwaniach, jakie przed pracownikami naukowymi i studentami postawiła pandemia koronawirusa. Do nowej, specyficznej pracy online musiał się przystosować tak mistrz – nauczyciel akademicki, jak i uczeń – student. Wymagania programowe w tych obszarach, w których mogły być prowadzone na platformach internetowych, zostały zrealizowane. Dzięki poluzowaniu obostrzeń można było zrealizować praktyki i zajęcia praktyczne. Obrony prac odbywają się w systemie tradycyjnym, ale też – na życzenie studenta i za zgodą promotora, mogą być przeprowadzone zdalnie, a wtedy są rejestrowane. Tak wykładowcy, jak i studenci zgodni są jednak, że w procesie kształcenia nic nie zastąpi bezpośrednich relacji.

 

W związku z kończącą się kadencją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się wybory Rektora i członków Senatu Uczelni na kolejną kadencję w latach 2020 - 2024.

Prawomocnie do ubiegania się stanowisko Rektora został zgłoszony przez Radę Uczelni tylko jeden kandydat spełniający obligatoryjne wymagania: dr hab. inż. Mariusz Cygnar. Działając na podstawie ordynacji wyborczej Uczelniana Komisja Wyborcza, pracująca pod przewodnictwem dr Aldony Woty, przeprowadziła elekcję Rektora PWSZ na kadencję 2020-2024 oraz Członków Senatu Uczelni. Wyboru rektora dokonało 20 elektorów reprezentujących: nauczycieli akademickich legitymujących się stopniem naukowym przynajmniej doktora (12), pozostałych nauczycieli akademickich (2), pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi (2) i studentów (4). W bezpośrednim głosowaniu elektorów (19 czerwca br.) kandydat na Rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w kadencji w latach 2020 – 2024, zasiądą 23 osoby wybrane w bezpośrednich wyborach. Wybrani członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, (rocznik 1971), urodzony w Szerzynach w powiecie tarnowskim. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach i Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej (doktorat - 2002 r.), habilitacja w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – 2014 r.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu związany od 2002 roku jako pracownik naukowy Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technicznym, prorektor ds. studenckich i kształcenia 2003–2011. W 2014 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ, rektor w latach 2015-2020, wybrany na drugą kadencję – 2020-2024.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na konstrukcji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Przedmiotem jego badań naukowych jest też zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 140 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie o profilu przemysłowym i technicznym w partnerskich przedsiębiorstwach w Nowosądeckiem. Doceniany przed studentów. Kilkukrotnie wyróżniony tytułem Belfra Instytutu Technicznego przyznawane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów wybrało jednogłośnie (20 głosów na TAK, 0 głosów na NIE) dra hab. inż. Mariusz Cygnara, prof. PWSZ na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024.

uchwala nr4 1

komunikat nr 32


 

kandydat na rektora

karta zgloszenia osoby11


karta zgloszenia osoby22


karta zgloszenia osoby33

 

 

Komunikat nr 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych

kom7 11 copykom7 33 copykom7 22 copy

Komunikat nr 15/2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych

 

 komunikat nr 15 1 1

 

komunikat nr 15 2 2komunikat nr 15 3 3komunikat nr 15 4 4

 

 

 

 

Posiedzenie Kolegium Elektorów

Komunikat nr 31/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji Posiedzenia Kolegium Elektorów

 

Lista kandydatów na Rektora

 

Aktualne uchwały

Uchwała nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Kolegium Elektorów PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Kolegium Elektorów i Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024


Aktualne komunikaty

Komunikat nr 15/2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych

Komunikat nr 22/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania w związku z brakiem quorum

Komunikat nr 23/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Języków Obcych

Komunikat nr 24/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Pedagogicznym

Komunikat nr 25/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 26/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów i członków Senatu wybranych z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 27/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 28/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na karty do głosowania w głosowaniu dodatkowym na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 29/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 30/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 32/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

 

 

menu kal1menu dok copymenu komu copy
menu elektor